Πρόταση ασφάλειας Κατοικίας (GR)

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (.PDF)
Τα πεδία με * είναι προαιρετικά για την υποβολή προσφοράς ασφάλισης.

1. Στοιχεία ασφαλισμένου

2. Στοιχεία ασφαλιζομένου κινδύνου

Διεύθυνση κατοικίας

Περιγραφή οικοδομής (γενικά)

Περιγραφή προς ασφάλιση κατοικίας

Mέτρα προστασίας

Ασφαλιζόμενες αξίες

Είδος κατοικίας

Διάρκεια ασφάλισης

Δάνειο οργανισμού (ποσό σε €)

Τρόπος πληρωμής

Παρατηρήσεις
Για την ασφάλιση περιεχομένου απαιτείται σχετική κατάσταση, στην οποία αντικείμενα αξίας άνω των 1.500 € αναφέρονται ξεχωριστά.
Ξεχωριστά θα πρέπει να δηλωθούν οι αξίες για έργα τέχνης και πίνακες.

Η πρόταση ασφάλισης – ερωτηματολόγιιο βασίζεταιι στην ακρίβειια και ειλικρίνεια των προσκομιζόμενων στοιχείων από τον Λήπτη της Ασφάλιισης, ιδίως των στοιχείων εκείνων που είναι σημαντικά για την εκτίμηση του κινδύνου.
Η υποβολή της παρούσας πρότασης δεν συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισης ούτε αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας κα της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» (ΓΚΠΔ), λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητά τους.

Ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, αναγράφονται λεπτομερώς στη Πολιτική Ιδιωτικότητας της εταιρίας μας, η οποία έχει αναρτηθεί και βρίσκεται στη διάθεσή σας, στην ιστοσελίδα μας www.xirogiannopoulos.gr.

arrow_upward