Σύμφωνα με το άρθρο 914 ΑΚ «όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει». Η ανάγκη παροχής ασφαλιστικής κάλυψης για οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και προσαρμόζεται στις μεταβολές του νομικού πλαισίου, αφομοιώνοντας τις εξελίξεις στην κοινωνία. Τα προγράμματα που σας προτείνουμε σκοπό έχουν να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες διαστάσεις των κινδύνων της αστικής ευθύνης και να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις για την ασφάλισης τους.

1. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

Η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης αφορά στην προστασία του ασφαλιζόμενου στις περιπτώσεις που προξενήσει, με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτο, την οποία υποχρεούται να αποκαταστήσει.

 • Ευθύνη ιδιωτών – οικογενειαρχών.
 • Ευθύνη διαχειριστών πολυκατοικιών και κοινοχρήστων χώρων.

Με τα προγράμματα ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης παρέχεται ακόμη προστασία για τυχόν ζημιές σε τρίτους από τη λειτουργία των χώρων των επιχειρήσεων και κατά τη διάρκεια διαμονής των τρίτων σε αυτούς. Κατά την έννοια αυτή, είναι δυνατή η ασφάλιση ευθυνών, όπως είναι οι εξής.

 • Ευθύνη τουριστικών μονάδων.
 • Ευθύνη εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων.
 • Ευθύνη γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων.
 • Ευθύνη εστιατορίων και καφετεριών.
 • Ευθύνη κινηματογράφων.
 • Ευθύνη εμπορικών καταστημάτων.
 • Ευθύνη σταθμών αυτοκινήτων.

2. Ασφάλιση εργοδοτικής ευθύνης 

Η ειδικότερη περίπτωση ασφάλισης της εργοδοτικής αστικής ευθύνης, ουσιαστικά, διασφαλίζει την επιχείρηση για τις πέρα του κοινωνικού φορέα ασφάλισης απαιτήσεις του εργαζόμενου ή των μελών της οικογενείας του λόγω ατυχήματος εξαιτίας των κακών συνθηκών εργασίας και γενικότερα εξαιτίας ευθύνης της ως εργοδότη.

3. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης 

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης (professional liability) είναι διαδεδομένη και καλύπτει τον ασφαλισμένο από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος του που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε δραστηριότητας, απαιτούνται τόσο η εξατομικευμένη μελέτη όσο και ο σχεδιασμός του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος. Οι εξειδικευμένες λύσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε στηρίζονται στην πολυετή εμπειρία μας στην διαχείριση αναλόγων κινδύνων και αφορούν σε ευθύνες, όπως ενδεικτικά είναι οι εξής.

 • Ευθύνη διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση προσώπων.
 • Ευθύνη αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών.
 • Ευθύνη ταξιδιωτικών γραφείων (tour operators).
 • Ευθύνη διοργανωτών εκδηλώσεων και εκθέσεων.
 • Ευθύνη δικηγόρων και συμβολαιογράφων.
 • Ευθύνη λογιστών και φοροτεχνικών.
 • Ευθύνη ιατρών.
 • Ευθύνη φαρμακοποιών.

4. Ασφάλιση διευθυντών και στελεχών διοίκησης

Οι τάσεις στις αγορές και ο κίνδυνος προσωπικών ευθυνών των στελεχών διοίκησης καθιστούν καίρια την ανάγκη ασφαλιστικής προστασίας. Η ασφάλιση διευθυντών και στελεχών (directors & officers liability) παρέχεται με πολυασφαλιστήριο προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες του ασφαλιζομένου και προσφέρει σε αυτόν σημαντικό εύρος καλύψεων.

 • Καλύπτει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και τους διευθυντές της επιχείρησης, προστατεύοντας τους από την έκθεση τους σε οικονομικούς κινδύνους που φέρουν οι ίδιοι από την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Επιπλέον, καλύπτει την ευθύνη της ίδιας της εταιρίας ως νομικό πρόσωπο.
 • Η κάλυψη της ευθύνης εργατικής πρακτικής προστατεύει την εταιρία και τα στελέχη της έναντι απαιτήσεων που προέρχονται από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα διακρίσεις κάθε είδους, άδικη απόλυση αλλά και σεξουαλική παρενόχληση.

5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος και ανάκλησης προϊόντος

Σύμφωνα με την νομοθεσία, ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή απαιτεί ο ίδιος να μπορεί να στραφεί κατά του παραγωγού ή εκείνου που θεωρείται παραγωγός και να αξιώσει αποζημίωση για ένα ελαττωματικό προϊόν.
Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης προϊόντος θωρακίζει τον παραγωγό απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο, παρέχοντας την αναγκαία προστασία έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που μπορούν να προκληθούν από την χρήση των προϊόντων που παράγει ή διακινεί. Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη όλων όσων συμμετέχουν στην αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας.

Στις περιπτώσεις ακατάλληλων προϊόντων που το ελάττωμα διαπιστώνεται εκ των υστέρων, αφού δηλαδή το ελαττωματικό προϊόν έχει διοχετευτεί στην αγορά και τεθεί στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού, η ασφάλιση της ανάκλησης προϊόντων αποδεικνύεται ευεργετική, αφού ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να ανακαλέσει άμεσα τα προϊόντα του που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στους καταναλωτές χωρίς να υποστεί το υψηλό κόστος της όλης επιχείρησης ανάκλησης. Παράλληλα, με την ανάκληση, ο παραγωγός ενισχύει την επιχειρηματική εικόνα του έναντι των καταναλωτών και των συνεργατών του, καταδεικνύοντας το κοινωνικό προφίλ του.

6. Ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης 

Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντολογική νομοθεσία διαμορφώνεται ένα νέο καθεστώς απόδοσης ευθύνης για τη διασφάλιση της ενεργούς προστασίας του περιβάλλοντος. Στο νέο αυτό καθεστώς εμπίπτουν περιβαλλοντικές ζημίες στα νερά, στο έδαφος, στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικότοπους. Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης (environmental liability), απόλυτα προσηλωμένη στην νομοθεσία, ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητά της, προσφέροντας σε αυτήν τις απαιτούμενες καλύψεις σύμφωνα με το νέο καθεστώς ευθύνης.

 • Κάλυψη των δαπανών αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας από απρόβλεπτο ατύχημα, για το οποίο έχει καταλογισθεί ευθύνη από την αρμόδια αρχή.
 • Κάλυψη δαπανών περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας.
 • Κάλυψη δαπανών εκπόνησης των απαιτούμενων από την νομοθεσία μελετών και προτάσεων για την αποκατάσταση της ζημίας.
 • Κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους.
 • Κάλυψη δαπανών νομικής υποστήριξης.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
arrow_upward