Ασφάλιση περιουσίας

Η ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται για το κτίριο ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευαστικού κόστους και για το περιεχόμενο ανάλογα με το είδος του (έπιπλα, εξοπλισμός, εμπορεύματα, μηχανήματα κλπ).

Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

 • Αποζημίωση σε πραγματική αξία

  Σε περίπτωση ζημιάς στην ασφαλιζόμενη περιουσία θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του κτιρίου ή του περιεχομένου και η αποζημίωση τους θα βασισθεί στην πραγματική τους αξία, με αποτέλεσμα ο ασφαλιζόμενος να επιβαρύνεται με το κόστος της παλαιότητας αυτής.

 • Αποζημίωση σε αξία καινουργούς

  Προκειμένου να μην αφαιρεθεί οποιοδήποτε ποσοστό παλαιότητας λόγω χρήσης ή τεχνολογικής απαξίωσης, υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης στο ασφαλιστήριο του όρου ασφάλισης σε αξία καινουργιούς. Στην περίπτωση αυτή, τα αντικείμενα, για τα οποία έχει προβλεφθεί ο όρος αυτός, αποζημιώνονται σε πλήρη αξία αντικατάστασης ως καινούργια.

Η υποχρέωση ή όχι καταγραφής του ασφαλιζομένου περιεχομένου εξαρτάται από την ασφαλιστική εταιρία και το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ασφαλιζόμενος. Συνήθως αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, χειροποίητα χαλιά, ασημικά, και άλλα συναφή είδη, με αξία πάνω από 1.500 € ανά τεμάχιο, θα πρέπει να καταγραφούν λεπτομερώς στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με μάρκα, τύπο και αξία.

Ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία και το ασφαλιστικό πρόγραμμα, η κάλυψη της κλοπής ή της ληστείας συνήθως για τις εξοχικές κατοικίες παρέχεται με την προϋπόθεση της προηγούμενης  ασφάλισης της κύριας κατοικίας.

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες προβλέπουν την παροχή επιπλέον έκπτωσης στους πελάτες που έχουν ασφαλίσει κατοικία και αυτοκίνητο μαζί.

Ασφάλιση αυτοκινήτων

Για την ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά.

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης (δίπλωμα).
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Τιμολόγιο αγοράς για νέα οχήματα.

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων (τιμολόγηση) γίνεται ελεύθερα από κάθε ασφαλιστική εταιρία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι οι εξής.

 • Ηλικία του οδηγού.
 • Χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.X., κλπ).
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία, έτος κατασκευής κλπ).
 • Το ιστορικό ζημιών.
 • Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων.
 • Η γεωγραφική περιφέρεια, στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί.

Βασικός, επίσης, παράγοντας τιμολόγησης είναι τα όρια κάλυψης (ασφαλιστικά ποσά), τα οποία αναλαμβάνει να καλύψει η κάθε ασφαλιστική εταιρία.

Η νομοθεσία προβλέπει τρεις εξαιρέσεις από την ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
Στις περιπτώσεις αυτές, η ασφαλιστική εταιρία καταβάλει αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα, όμως, δικαιούται να στραφεί κατά του ασφαλισμένου της αναγωγικά και να αναζητήσει ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα.

Είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Επί της ουσίας, είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών, με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων. Συγκεκριμένα με τον φιλικό διακανονισμό, ή αλλιώς Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ), αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες των εμπλεκομένων οχημάτων συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού.

 • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.500 € ανά ατύχημα και για τυχόν σωματικές βλάβες τις 30.000 € για κάθε ατύχημα συνολικά με ανώτατο όριο 12.000 € άτομο. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.

 • Να ειδοποιήσετε τηλεφωνικά την υπηρεσία της «φροντίδας ατυχήματος», που έχουν σήμερα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να σας βοηθήσουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

 • Να ειδοποιήσετε την αστυνομική αρχή, προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων από την αρμόδια υπηρεσία της. Σημειώνεται ότι η αστυνομική αρχή είναι υποχρεωμένη να έρχεται μετά από κάθε κλήση και θα πρέπει οπωσδήποτε να καλείται όταν υπάρχει τραυματισμός.

 • Να συμπληρώσετε με τον οδηγό του άλλου εμπλεκομένου οχήματος τη φιλική δήλωση που θα διευκολύνει ούτως ή άλλως την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν σ’ αυτόν.

 • Εάν δεν έχετε ή δεν καλέσατε την φροντίδα ατυχήματος, θα πρέπει να θυμηθείτε μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία, όπως προβλέπει ο νόμος.

 • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρίας του (βεβαίωση ασφάλισης – σήμα ασφάλισης υπάρχει συνήθως στο δεξιό μέρος του παρμπρίζ), καθώς και των στοιχείων ταυτότητας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού / ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ), καθώς και τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.

 • Εάν υπάρχει τραυματισμός, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια. Θυμηθείτε ότι δεν μετακινούμε τον βαριά τραυματισμένο και δεν βγάζουμε το κράνος από τον επιβαίνοντα δικύκλου. Μένουμε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία. Θυμηθείτε επίσης να καταγράψετε τα στοιχεία ταυτότητας του τραυματία και το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, διότι θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρία.

Σύμφωνα με το Νόμο, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρία του κάθε ατύχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που έλαβε γνώση του ατυχήματος.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο ή που κρίνεται αναγκαίο για το χειρισμό της υπόθεσής του από τον ασφαλιστή. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων αυτών ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορεί να υποχρεωθεί, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλει στην εταιρία αποζημίωση.

Η καταβολή αποζημίωσης για κάθε είδους ζημία προϋποθέτει υποβολή αίτησης αποζημίωσης συνοδευόμενη από τη συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Γενικά, είναι σκόπιμο να επικοινωνείτε με την εταιρία που θα σας αποζημιώσει, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Ενδεικτικά, σε περίπτωση υλικών ζημιών, απαιτούνται συνήθως τα εξής.

 • Αντίγραφο του δελτίου συμβάντων, αν έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή.
 • Δήλωση ατυχήματος ή έντυπο φιλικής δήλωσης.
 • Πραγματογνωμοσύνη, η οποία συνήθως διενεργείται από πραγματογνώμονα που ορίζει η ίδια η εταιρία. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δηλώνετε έγκαιρα τόσο στην εταιρία σας όσο και στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού την επέλευση του ατυχήματος και να αναμένετε τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης πριν προχωρήσετε στην επιδιόρθωση της ζημίας.
 • Εξουσιοδοτήσεις, όπου είναι απαραίτητες, εφόσον δεν εισπράττετε οι ίδιοι την αποζημίωση.
 • Τιμολόγια επισκευής και άλλου είδους δικαιολογητικά.

Ασφάλιση ζωής

Το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής συστήθηκε σύμφωνα με το νόμο 3867/3.8.2010 και την 2636/24.11.2010  Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με στόχο να παρεμβαίνει σε περίπτωση που μια ασφαλιστική επιχείρηση κλάδου Ζωής κηρύσσεται σε πτώχευση ή ανακαλείται η άδεια λειτουργία της για παράβαση νόμου. Η λειτουργία του ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Σκοπός του είναι να προφυλάσσει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων με το να παρεμβαίνει και να προσπαθεί να μεταβιβάσει το σύνολο, ή μέρος, του χαρτοφυλακίου της υπό εκκαθάριση εταιρίας σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες κι εάν τούτο καταστεί ανέφικτο τότε να προχωρεί στην καταγγελία και λύση των συμβάσεων ασφαλίσεων και στην καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών στον ασφαλισμένο.

Με ρητή διάταξη του νόμου, το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής δεν ευθύνεται για απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής συγχρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τους ασφαλισμένους που συμμετέχουν κατά 50% ο καθένας στην καταβολή της εισφοράς επί των ετήσιων ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής.

Το όριο ηλικίας για την σύναψη νέου ασφαλιστηρίου διαφοροποιείται ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία και το ασφαλιστικό πρόγραμμα. Συνήθως η ανώτατη ηλικία εισόδου είναι το 60o έτος.

Εκπιπτόμενο ποσό είναι το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας (εφόσον το έχετε επιλέξει) και το οποίο αφαιρείται από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση των ετήσιων ασφαλίστρων.

Βεβαίως, διότι, έτσι, ο ασφαλιζόμενος δεν επιβαρύνεται με τυχόν εκπιπτόμενο ποσό που προβλέπεται στο συμβόλαιο του, ή του δίνεται η δυνατότητα καταβολής επιπλέον bonus συμμετοχής άλλου φορέα.

Σε περίπτωση νοσηλείας σε συμβεβλημένο με αυτήν νοσοκομείο, τότε η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την απευθείας εξόφληση των δαπανών του ασφαλιζομένου. Σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, το κόστος νοσηλείας καταβάλλεται από τον ασφαλιζόμενο που, στη συνέχεια, προσκομίζει τα παραστατικά στην ασφαλιστική του εταιρία προκειμένου να αποζημιωθεί απολογιστικά.

Η εισαγωγή του ασφαλιζομένου στο νοσοκομείο θα πρέπει να αναγγέλλεται από τον ίδιο  στο συντονιστικό τηλεφωνικό κέντρο της ασφαλιστικής εταιρίας.

Επειδή, στην χώρα μας,  το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης βρίσκεται σε οριακό σημείο αναφορικά με την επιβίωσή του, ένα ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σε ασφαλιστική εταιρία προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα.

  • Εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα.
  • Εγγυημένη ετήσια απόδοση.
  • Επιπλέον όφελος από υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων.
  • Προστασία από τον πληθωρισμό μέσω ετήσιας αναπροσαρμογής των καταβολών.
  • Εξασφάλιση της οικογένειας σε περίπτωση ατυχούς γεγονότος.
arrow_upward