Όραμα μας είναι να ζούμε σε μια υγιή και αξιόπιστη ασφαλιστική αγορά που να αποδεικνύει κάθε μέρα εμπράκτως τον κοινωνικό της χαρακτήρα και την φροντίδα της στους ασφαλιζόμενους. Η φιλοσοφία μας είναι:

 • να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης,
 • να επιβεβαιώνουμε την άριστη φήμη μας με την μακρόχρονη παρουσία μας στον ασφαλιστικό χώρο,
 • να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών μας,
 • να προωθούμε την ανταγωνιστικότητα με την ανεξαρτησία στις επιλογές μας,
 • να ελαχιστοποιούμε την ανασφάλεια και να αναδεικνύουμε την προστασία,
 • να προλαβαίνουμε τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες με τις καινοτόμες ιδέες μας,
 • να συμβάλλουμε στην γρήγορη και σωστή διεκπεραίωση των ζημιών,
 • να προστατεύουμε το συμφέρον του ασφαλιζόμενου,
 • να εκπληρώνουμε στο ακέραιο τις προσδοκίες των πελατών μας,
 • να δημιουργούμε οφέλη για τους πελάτες μας.

 

1968

Την εποχή που η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα αναζητά την ταυτότητα της, ιδρύουμε την εταιρία μας που, με την πάροδο των ετών, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον ασφαλιστικό χώρο.

1970

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’70, την εποχή που οι αλλαγές στον ασφαλιστικό χώρο είναι ραγδαίες, συμμετέχουμε στις εξελίξεις μέσα από τα συλλογικά όργανα. Παράλληλα φροντίζουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών που αποτέλεσμα έχει την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας και την σημαντική αύξηση της παραγωγής μας. Την φιλοσοφία μας αυτή της εκπλήρωσης στο ακέραιο των προσδοκιών των ασφαλιζομένων δεν εγκαταλείψαμε από τότε ποτέ.

1978

Αναλαμβάνουμε τη γενική πρακτόρευση αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών για όλη την Ελλάδα και ιδρύουμε πρακτορεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

1980

Επεκτείνουμε την δραστηριότητα της επιχείρησής μας σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, πλέον περιλαμβανομένου και του κλάδου ζωής.

1988

Ως ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), πρωτοστατούμε στην κατοχύρωση του θεσμού του Μεσίτη Ασφαλίσεων, που τελικά επιτελείται με τον Ν. 2170/93.

1993

Πέρα από τα καθιερωμένα άλλων εποχών και αναζητώντας νέες ιδέες και προσανατολισμούς, τελείως ανεξάρτητοι, λειτουργούμε ως Μεσίτες Ασφαλίσεων (Insurance Brokers). Τον ρόλο μας αυτόν υπηρετούμε απόλυτα και με επιτυχία μέχρι σήμερα.

2000

Στο πλαίσιο των επερχόμενων εξελίξεων στην ασφαλιστική αγορά, συμμετέχουμε στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αλλαγή της εθνικής μας νομοθεσίας και την εναρμόνιση της στις κοινοτικές οδηγίες. Πρωτοστατούμε στην εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση που αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των διαμεσολαβούντων στις ασφαλίσεις προσώπων με σκοπό την προστασία του ασφαλιζόμενου καταναλωτή.

2012

Η μακρόχρονη παρουσία μας ενισχύει και επιβεβαιώνει την άριστη φήμη μας στον ασφαλιστικό χώρο. Παραδίδοντας την σκυτάλη στην νέα γενιά, προσαρμοζόμαστε στις μεγάλες αλλαγές και τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούν τόσο η νέα τεχνολογία όσο και η μεγιστοποίηση και η πολυπλοκότητα του ασφαλιστικού κινδύνου.

2015

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που πλέον προσφέρει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκσυγχρονίζουμε την εταιρεία μας που αποκτά πιο ευέλικτη μορφή και μετατρέπεται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

A. Στοιχεία για την εταιρία μας

 • Επωνυμία: «ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ IKE – Μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων»
 • Αμερικής 20, 106 71 Αθήνα
 • Α.Φ.Μ.: 095246650, Δ.Ο.Υ.: Δ’ Αθηνών
 • Έτος ίδρυσης: 1968
 • Μετοχικό κεφάλαιο: 120.000 ευρώ
 • Αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών: 154930
 • Κατηγορία Ειδικού Μητρώου: Μεσίτης Ασφαλίσεων / Αντασφαλίσεων
 • Αριθμός Ειδικού Μητρώου: Ε.Ε.Α. / 18
 • Ενιαίο σημείο πληροφόρησης ενεργών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών: insuranceregistry.uhc.gr
 • Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.): 068508003000
 • Διαχειριστής: Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος

Β. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

 • Ιδιοκτήτες και εταίροι της εταιρίας μας είναι οι εξής:
  1. Σίμος Ξηρογιαννόπουλος
  2. Ελευθερία Ξηρογιαννοπούλου
  3. Αντώνης Ξηρογιαννόπουλος
  4. Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος
 • Στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας μας δεν συμμετέχει καμία ασφαλιστική επιχείρηση ούτε υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιρροή και εξάρτηση από ασφαλιστική επιχείρηση.
 • Επίσης, η εταιρία μας δεν συμμετέχει ούτε σε μετοχικό κεφάλαιο ούτε με οποιονδήποτε οικονομικό ή άλλο τρόπο στα συμφέροντα ασφαλιστικής επιχείρησης.

Γ. Ο τρόπος που ασκούμε την ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαμεσολάβηση

Ενεργούμε ως εντολοδόχοι του ασφαλιζόμενου πελάτη αποκλειστικά για λογαριασμό και για το συμφέρον του χωρίς να δεσμευόμαστε από ασφαλιστική επιχείρηση.

Διερευνούμε τις ασφαλιστικές ανάγκες του ασφαλιζόμενου πελάτη σύμφωνα με τις πληροφορίες που ο ίδιος μας παρέχει και ερευνούμε την ασφαλιστική αγορά για να του προτείνουμε το ασφαλιστικό προϊόν που ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση του.

Παρέχουμε συμβουλές, κατόπιν αμερόληπτης ανάλυσης των δεδομένων της ασφαλιστικής αγοράς και επαρκούς αριθμού προτάσεων και συμβάλλουμε στην προπαρασκευή για τη σύναψη της ασφαλιστικής κάλυψης και κυρίως στη διεκπεραίωση των ζημιών, όταν αυτές επέλθουν.

Στηριζόμαστε στην απόλυτη γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου, στον επαγγελματισμό μας και στην μακρόχρονη παρουσία μας στον ασφαλιστικό χώρο που αριθμεί πάνω από 50 χρόνια δημιουργικής πορείας.

Η φύση της αμοιβής που λαμβάνουμε μπορεί να είναι:

 • αμοιβή που καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη,
 • προμήθεια κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο,
 • άλλος τύπος αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης,
 • συνδυασμός των 3 παραπάνω.

Δ. Περιπτώσεις καταγγελιών

Για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας ή αντιβαίνουν στα χρηστά συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη, οι ασφαλιζόμενοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, οι ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να υποβάλουν έγγραφη καταγγελία τους κατά της εταιρίας μας:

 • είτε ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – Δ.Ε.Ι.Α. (Πανεπιστημίου 21, 102 50 Αθήνα, τηλ.: 210 3205222-236-257, fax: 210 3232239-816,
  email: [email protected]),
 • είτε ενώπιον Συνηγόρου του Καταναλωτή
  (Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα, τηλ.: 210 6460862, 210 6460814,
  email: [email protected]).

Ο επαγγελματισμός και η άριστη γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου, μας δίνει την δυνατότητα να προστατεύουμε το συμφέρον του ασφαλιζόμενου και να δημιουργούμε μόνο οφέλη γι΄ αυτόν.

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας (εφεξής η “Πολιτική”) αφορά στην εταιρία με την επωνυμία «ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ KAI ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί για φυσικά πρόσωπα.

H Εταιρία δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» εφεξής «ΓΚΠΔ»

Δείτε ολόκληρη την “Πολιτική Ιδιωτικότητας”

Απόστολος Μουσαμάς

Διευθύνων Σύμβουλος των ξενοδοχείων Crowne Plaza, Holiday Inn & Holiday Suites

Στην εταιρία Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers έχουμε βρει την τελευταία 15ετία έναν πολύτιμο συνεργάτη για τις ασφαλιστικές μας ανάγκες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που, όταν επί δύο συνεχόμενες χρονιές, ένα από τα ξενοδοχεία μας επλήγη από πλημμύρα, η ανταπόκριση της εταιρίας ήταν καταλυτική ώστε να αποζημιωθούμε άμεσα για τις ζημιές. Είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που αποδεικνύεται πως δεν αρκεί μόνο να αγοράσουμε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε μία καλή τιμή, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να στηριζόμαστε στις γνώσεις και τον επαγγελματισμό των συνεργατών μας που είναι σε θέση να διαμορφώσουν σωστά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με τις σωστές καλύψεις, ώστε τελικά να νιώθουμε πως εάν συμβεί κάτι θα έχουμε αμέριστη την ανταπόκριση των ασφαλιστικών εταιριών που επιλέξαμε.

Γιώργος Καρίβαλης,

Γενικός Διευθυντής Athens Metro Mall

Η εταιρία Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers αποτελεί τον σύμβουλο ασφαλίσεων που κάθε επιχείρηση χρειάζεται, με εξαιρετική οργάνωση, στρατηγικές και σωστές συμβουλές, γνώση στο αντικείμενο, πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της.

Χρήστος Αργυρόπουλος

Γενικός Διευθυντής Schur Flexibles

Ο λόγος που η συνεργασία μας με την Ξηρογιαννοπουλος Insurance Brokers διαρκεί 20 χρόνια, είναι ότι έχουμε συνεχή, έγκαιρη και διακριτική ενημέρωση για όλα τα ασφαλιστικά μας θέματα, ανταγωνιστική τιμολόγηση, χρήσιμες συμβουλές για τις τάσεις της αγοράς και τις νέες ανάγκες ασφάλισης και κυρίως άμεση ανταπόκριση τόσο σε «συνήθεις» αποζημιώσεις, όσο και στην περίπτωση που η άμεση αντίδραση συνδεόταν με την ίδια την επιβίωση της εταιρίας μας. Η μακρά εμπειρία των συνεργατών μας και ο επαγγελματισμός τους, μας διασφαλίζουν ότι αυτή η καλή συνεργασία θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη.

arrow_upward