Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και η απρόσκοπτη διακίνηση των εμπορευμάτων καθιστούν απαραίτητη την ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων, αλλά και των ευθυνών που αναλογούν στα εμπλεκόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα (μεταφορείς και διαμεταφορείς). Ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας, επιλέγουμε το κατάλληλο είδος συμβολαίου, διαπραγματευόμαστε τις προσφορές των  ασφαλιστικών εταιριών και αναλαμβάνουμε τον διακανονισμό τυχόν ζημιών μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης στον ασφαλιζόμενο.

1. Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων

Η ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων ανάγεται στην αρχαιότητα και την Μεσόγειο Θάλασσα λόγω ανεπτυγμένης εμπορικής δραστηριότητας του τότε γνωστού κόσμου. Τον 17ο αιώνα, στην Αγγλία, η ασφάλιση των εμπορευμάτων (θαλασσοασφαλίσεις) παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη, δημιουργώντας την υποδομή για το μεταγενέστερο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που εξακολουθεί (με τις προσαρμογές που επιβάλλει η σύγχρονη πραγματικότητα) να ισχύει μέχρι τις μέρες μας.

Τα εμπορεύματα σήμερα καλύπτονται από οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια υποστούν κατά το διάστημα της μεταφοράς τους σε όλο τον κόσμο και με όλα τα μέσα, σύμφωνα με τις 3 ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Cargo Clauses of London Underwriters) και τις προαιρετικές επεκτάσεις αυτών. Οι ρήτρες αυτές (A, B, C) παρέχουν τις εξής καλύψεις.

Institute Cargo Clause C

Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες στο φορτίο από ατύχημα του μεταφορικού μέσου, δηλαδή σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή, βύθιση, προσάραξη, πυρκαγιά, έκρηξη και η εκβολή του φορτίου στην θάλασσα. Καλύπτονται επίσης η θυσία γενικής αβαρίας και η συμμετοχή στα σώστρα.

Institute Cargo Clause Β

Με την ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες της ρήτρας C και επιπλέον ζημίες στο φορτίο από σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό, αρπαγή εμπορεύματος από τα κύματα, εισχώρηση θαλασσινού νερού, λίμνης ή ποταμού, ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης από το πλοίο.

Institute Cargo Clause Α

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι κατά την μεταφορά (ρήτρα κατά παντός κινδύνου) εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται στο συμβόλαιο. Ενδεικτικά καλύπτονται όλες οι ζημίες που περιλαμβάνουν οι ρήτρες C και B και επιπρόσθετα απώλειες λόγω θραύσης, κλοπής, πειρατείας και κακόβουλης πράξης. Στις βασικές εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου είναι ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, το ίδιο ελάττωμα, ο πόλεμος, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η καθυστέρηση και άλλες.

Χρήσιμο ενημερωτικό υλικό επί των θεμάτων των ασφαλιστικών καλύψεων μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Δείτε αναλυτικά:

Συμπληρώνοντας την παρακάτω πρόταση, μπορούμε να διαμορφώσουμε για εσάς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης μεταφορών και να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας.

2. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Η εταιρία μας επιτυγχάνει αξιοσημείωτη δραστηριότητα στον τομέα ασφάλισης εταιριών μεταφοράς και διαμεταφοράς προϊόντων, αποθήκευσης και διαχείρισης εμπορευμάτων, παρέχοντας κάλυψη για το σύνολο των ευθυνών των εμπλεκομένων στη διακίνηση προσώπων με συμβόλαια εξειδικευμένα για τις ασφαλίσεις αυτές, μεταξύ των οποίων είναι οι εξής.

  • Forwarders liability insurance.
  • Errors & omissions insurance.
  • Warehouse operator legal liability.
  • Ευθύνη μεταφορέα και διαμεταφορέα εθνικών μεταφορών.
  • Ανοικτά ασφαλιστήρια cargo δια λογαριασμό του εκάστοτε ιδιοκτήτη.
arrow_upward