Προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης επαγγελματικών πιστώσεων που προστατεύουν την επιχείρηση από τον κίνδυνο της αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας και της αδυναμίας πληρωμών των πελατών της και της επιτρέπουν να αναπτυχθεί με ασφάλεια. Η επισφάλεια αδυνατίζει την επιχείρηση, μειώνει την ρευστότητά της και μπορεί ακόμη να απειλήσει την βιωσιμότητά της. Η ασφάλιση πιστώσεων συμβάλλει στη διαχείριση των πωλήσεων και αποζημιώνει την επιχείρηση σε περίπτωση επισφάλειας.

1. Τι καλύπτει η ασφάλιση πιστώσεων;

Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει την ασφαλιζόμενη επιχείρηση από τον κίνδυνο κάποιος πελάτης της να μην εξοφλήσει τις εμπορικές οφειλές του. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί είτε επειδή ο πελάτης της πτώχευσε είτε επειδή δεν πλήρωσε τις οφειλές του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.

2. Ποιοι όροι πίστωσης προστατεύονται;

Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει βραχυπρόθεσμες επί πιστώσει πωλήσεις, πωλήσεις δηλαδή εμπορευμάτων και υπηρεσιών με διάρκεια πίστωσης έως 180 ημέρες συνήθως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που η διάρκεια της πίστωσης θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

3. Ποια είναι τα οφέλη για τον ασφαλιζόμενο από την ασφάλιση;

Η ασφάλιση προσφέρει στην επιχείρηση την ηρεμία και την απαραίτητη σιγουριά για να αναπτύξει τις εργασίες της. Μεταξύ των πολλαπλών πλεονεκτημάτων της ασφάλισης, τα κυριότερα είναι τα εξής:

  • Αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και της φερεγγυότητας των πελατών της επιχείρησης.
  • Πωλήσεις με ασφάλεια σε νέους και υπάρχοντες πελάτες – αγοραστές.
  • Ευκολότερη χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα λόγω βελτίωσης των οικονομικών στοιχείων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης εξαιτίας της ασφάλισης πιστώσεων.
  • Προστασία από τις καταστροφικές επισφαλείς απαιτήσεις και ανάληψη των κινδύνων της αφερεγγυότητας και της αδυναμίας πληρωμής από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες.
  • Διεκδίκηση των απαιτήσεων και μεγιστοποίηση της δυνατότητας είσπραξης τους.
  • Βελτίωση της ρευστότητας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης λόγω της αποζημίωσης σε περίπτωση ανείσπρακτης απαίτησης από πελάτη της.

Για να σας υποβάλλουμε ολοκληρωμένη προσφορά ασφάλισης είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ασφάλισης της επιλογής σας.

arrow_upward