1. Λήπτης Ασφάλισης / Συμβαλλόμενος:

Κατάστημα Πώλησης Ηλεκτρονικών Συσκευών (Retailer)

2. Πλαίσιο Ασφάλισης:

 • Ασφαλιζόμενος: Ο εκάστοτε πελάτης του Λήπτη της Ασφάλισης / Συμβαλλόμενου (κατάστημα πώλησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας & tablets).

 • Ασφαλιζόμενο αντικείμενο: Κινητά τηλέφωνα, tablets και laptop, καινούργια

 • Η ασφάλιση γίνεται υποχρεωτικά την ίδια μέρα πώλησης/αγοράς της συσκευής (ημερομηνία έκδοσης απόδειξης/τιμολογίου αγοράς).

 • Ανώτατη αξία ασφαλιζομένου αντικειμένου: € 1.800 για κινητά & tablets, € 2.500 για laptop.

 • Διάρκεια Ασφάλισης: Ετήσια

 • Τελικό κόστος ασφάλισης κινητών, tablets & Laptops:

 • 35 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας έως € 200

 • 45 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή από € 201 έως € 400

 • 55 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας από € 401 έως € 650

 • 65 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας από € 651 έως € 850

 • 80 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας από € 851 έως € 1.500

Επιπλέον, αφορά laptop μεγάλης αξίας μόνο:

 • 100 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας από € 1.500 έως € 2.500

 • Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ΑΧΑ Ασφαλιστική σε συνεργασία και σύμφωνα με το διαμορφωμένο από την ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ I.K.E. Πρόγραμμα Ασφάλισης.

3. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

 • Φωτιά,

 • Κλοπή εκ διαρρήξεως, (από οποιονδήποτε κλειστό χώρο: σπίτι, γραφείο, αυτοκίνητο, κλπ.),

 • Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων της ασφαλισμένης συσκευής,

 • Νερά (ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο)

 • Η  κάλυψη είναι παγκόσμια και ισχύει για 12 μήνες

(ένα έτος χωρίς δυνατότητα ανανέωσης).

 • Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 80% επί του συνολικού ύψους της ζημιάς.

4. Διαδικασίες Ασφάλισης:

 • Αίτηση Ασφάλισης: Θα συμπληρώνεται η σχετική Αίτηση Ασφάλισης (μέσω του Portal) με τα στοιχεία του ασφαλιζομένου και της ασφαλιζόμενης συσκευής, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του Τιμολογίου / Απόδειξης Αγοράς.

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ασφάλισης: Με την πώληση της συσκευής, την αγορά της ασφάλισης και την πληρωμή των ασφαλίστρων, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά το σχετικό Πιστοποιητικό Ασφάλισης, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του εκάστοτε ασφαλιζόμενου / πελάτη καθώς επίσης και τα στοιχεία της ασφαλισμένης συσκευής.

 • Μηνιαία Εκκαθάριση: Το συμβόλαιο θα εκκαθαρίζεται σε μηνιαία βάση με έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, σύμφωνα με τις συνολικές ασφαλίσεις του μήνα.

 • Σημαντική Σημείωση: το εν λόγω πρόγραμμα θα παρέχεται πλέον αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας affinity (Portal AXA) κι η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία θα γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας της ΑΧΑ Ασφαλιστικής.

5. Διαδικασίες Αποζημίωσης

 • Δίκτυο Συνεργαζόμενων Επισκευαστηρίων (συσκευών), τα οποία αναλαμβάνουν σε συνεργασία και με την εξουσιοδότηση της ΑΧΑ Ασφαλιστικής την επισκευή και την διεκπεραίωση της ζημιάς/αποζημίωσης.

 • Έγγραφη αναγγελία ζημιάς από τον ασφαλιζόμενο, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Δήλωσης Ζημιάς, σε ένα από τα συνεργαζόμενα επισκευαστήρια.

 • Αντίγραφο του Τιμολογίου/Λιανικής Απόδειξης Αγοράς.

 • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ασφάλισης.

 • Στην περίπτωση κλοπής ή φωτιάς, η κάλυψη θα δίνεται με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων / δελτίο συμβάντων από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ., αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία, κλπ).

 • Επιπλέον για την κάλυψης κλοπής θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται από τον ασφαλιζόμενο αίτηση φραγής στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

 • Για συμβάντα που θα συμβούν στο εξωτερικό απαιτείται η ίδια διαδικασία με επίσημη μετάφραση των εγγράφων στα Ελληνικά.

 • Στην περίπτωση θραύσης ή ζημιάς από νερά το συνεργαζόμενο δίκτυο επισκευαστηρίων θα αναλαμβάνει την λήψη και αποστολή φωτογραφιών από την ζημιωμένη συσκευή και την προσκόμηση του τιμολογίου επισκευής ή αντικατάστασης προς την ΑΧΑ Ασφαλιστική.

6. Ειδικές Σημειώσεις – Συμφωνίες

 • Η κάλυψη ισχύει για ένα ζημιογόνο γεγονός και ανά κινητό / tablet / laptop, οπότε και λήγει η ισχύς του συμβολαίου, ανεξαρτήτου ποσού αποζημίωσης.

 • Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι το ελάχιστα καταβλητέο και μη επιστρεπτέο.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

arrow_upward