The Blog

Η ανασκόπηση της Φίνος Φιλμ για το 2021

Read More

Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το 2022!

Read More

Θετικές προοπτικές το 2022 στην ασφαλιστική αγορά και αλλαγές από τα ESG

Ο ασφαλιστικός κλάδος το 2022 μεταβαίνει σε ένα πιο βιώσιμο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, επενδύει σε νέες τεχνολογίες όπως το blockchain και μεγεθύνει τη συγκέντρωση με στόχο τις οικονομίες κλίμακας.

Αυτά καταγράφει η έρευνα της KPMG που στην περίοδο της πανδημίας στην ετήσια έκθεση για την ασφαλιστική βιομηχανία παρουσιάζει βασικούς δείκτες της αγοράς και μεγάλη κερδοφορία. Για άλλη μία φορά πάντως αναδεικνύεται και το μεγάλο ασφαλιστικό χάσμα ανάμεσα στην κουλτούρα ασφάλισης στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τα ασφάλιστρα ανά κάτοικο να είναι στην χώρα μας 195 ευρώ και στην Ευρώπη 1.089 στον κλάδο ζωής, 95 στην Ελλάδα και 261 ευρώ στην Ευρώπη στον κλάδο υγείας, 40 στην Ελλάδα και 184 στην Ευρώπη για την κατοικία και 213 στην Ελλάδα και 711 στην Ευρώπη στις Γενικές ασφαλίσεις. Η ασφαλιστική διείσδυση παρέμεινε στο 2,42% όταν στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 10,3%, στη Γαλλία 9,21% και στην Ταιβάν 19,97%.

Όπως εξηγεί ο Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής στο Τμήμα Ελέγχου της KPMG «θεωρούμε ότι υπήρξε δίκαιη συγκράτηση, του χαμηλού κατά τα άλλα, επιπέδου της ασφαλιστικής παραγωγής το 2020 δεδομένης της πανδημίας του κορωνοϊού που κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος τους έτους. Η κερδοφορία για το 2020, αντίθετα ήταν εντυπωσιακή και αξιοσημείωτη. Σε αυτή βοήθησε, η πραγματοποίηση σημαντικών επενδυτικών κερδών από ρευστοποίηση ομολόγων και κυρίως ελληνικών καθώς και η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων των ασφαλιστικών από την εφαρμογή της τηλεργασίας. Επιπλέον, αυτό που έκανε και τη διαφορά στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και αύξηση της κερδοφορίας ήταν αφενός η κάθετη πτώση του δείκτη αποζημιώσεων στο αυτοκίνητο λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο του lockdown και τις ισχνής κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου, και αφετέρου της συγκράτησης του νοσοκομειακού κόστους και των δεικτών αποζημιώσεων στους κλάδους υγείας δεδομένου της μειωμένης κίνησης των εισαγωγών στα νοσοκομεία για άλλες αιτίες που καλύπτονται ασφαλιστικά».

Τα μεγέθη του 2020

 • Τα ίδια κεφάλαια, δεδομένης της προτροπής της EIOPA για δια κράτηση κερδών και περιορισμό απόδοσης μερισμάτων, κινήθηκαν ανοδικά στα Ευρώ 4.4 δισ. κεφαλαιοποιώντας τα ικανοποιητικά – παρά τη πανδημία- κέρδη του 2020. Με την σημαντική και σταδιακή άνοδο της κεφαλαιοποίησης των εταιρειών και αντίστροφα της μείωσης ή συγκράτησης της παραγωγής έχουμε πλέον το παράδοξο, τα ίδια κεφάλαια να υπερτερούν της συνολικής παραγωγής και να παραμένουν αναξιοποίητα για μελλοντική χρήση ή αν όχι, επιστροφή στους μετόχους.
 • Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σημαντικά, σε επίπεδα ρεκόρ των τελευταίων ετών. Από την εξέταση των δεδομένων προέκυψαν έκτακτα κέρδη από την πώληση Ελληνικών Κυβερνητικών Ομολόγων και ρευστοποίηση των σωρευμένων μη πραγματοποιθέντων κερδών προηγούμενων ετών ενώ αντίθετα τα αποτελέσματα του 2020 δεν επιβαρύνθηκαν με έκτακτα έξοδα (π.χ. εθελούσιες έξοδοι, (υπέρ) προμήθειες και αρνητικές μεταβολές τεχνικών προβλέψεων ) που παρατηρήθηκαν στην προηγούμενη χρήση. Επιπλέον, βοήθησε σημαντικά η κερδοφορία στο αυτοκίνητο με την προσγείωση του δείκτη ζημιών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 1% από την εφαρμογή της τηλεργασίας, καθώς και της μείωσης του κόστους νοσοκομειακών παροχών λόγω του COVID-19 με τη μείωση των εισαγωγών από άλλες αιτίες.
 • Στην απόδοση κεφαλαίων υπήρξε θετική μεταβολή κατά 3% στις εταιρείες ασφαλειών Ζωής και κατά 1% στις μικτές. Στις γενικές ασφαλίσεις δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες μεταβολές.
 • Στα μικτά αποτελέσματα (GrossMargin) υπήρξε σαφή βελτίωση κατά 2 μονάδες τόσο στις γενικές ασφαλίσεις (στο 36% από 34%) λόγω της βελτίωσης του δείκτη ζημιών αλλά όσο και στις εταιρείες ασφαλειών ζωής (στο 18% από 16%) λόγω των γεγονότων που αναφέρονται ανωτέρω.
 • Στις επενδύσεις, οι επιλογές των ελληνικών ασφαλιστών παραμένουν σταθερές χωρίς μεταβολές και διαφοροποιημένες σε σχέση με το μέσο όρο των ευρωπαίων ασφαλιστών, με διατήρηση του 85% του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα και UnitLinked σε αντίθεση με το 68% στο μέσο όρο της Ευρώπης όπου παρατηρήθηκε και ελαφρά μετατόπιση κατά μία μονάδα σε μετοχικά χαρτοφυλάκια.
 • Στους δείκτες εισπραξιμότητας συνεχίζεται η καθοδική τους πορεία με 22 μέρες σε εκκρεμότητα το 2020, από 25 το 2019, με τις απαιτήσεις να αποτελούν πλέον το 6% του Ενεργητικού (από 7% το 2019).
 • Εμφανής και η βελτίωση στους δείκτες φερεγγυότητας, και κυρίως στις γενικές ασφαλίσεις με αύξηση 20 μονάδων (2020: 199%, 2019:179%), κυρίως λόγω της αυξημένης κερδοφορίας και δια κράτησης κερδών χωρίς ανάλογη αύξηση παραγωγής και κινδύνων.
 • Η μειωμένη κίνηση των αυτοκίνητων σε μεγάλες περιόδους εντός του 2020 και κυρίως το πρώτο διάστημα του lockdown, συνέβαλλε ουσιαστικά στην πτώση του δείκτη αποζημιώσεων στο αυτοκίνητο κατά 4 μονάδες στο 49% από 53% ,χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή τεχνικών προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων, και κατά 9 μονάδες στο 41% από 50% με την μεταβολή προβλέψεων, συνεισφέροντας σημαντικά στη συνολική κερδοφορία του κλάδου.

ESG στην ασφαλιστική αγορά

Οι αλλαγές που επιφέρουν στη λειτουργία των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι κανονισμοί για ESG είναι εξαιρετικά σημαντικές και αναμένεται να απασχολήσουν έντονα την αγορά το 2022 και τα επόμενα έτη. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πακέτο μέτρων για τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο χρηματοοικονομικό μοντέλο δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ), στις 21 Απριλίου 2021. Περιλάμβανε έξι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα τροποποιήσουν διάφορες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένου της ασφαλιστικής Οδηγίας διανομής (IDD) και τη Solvency II.

Σημαντικά θέματα για την αγορά είναι:

 • Για τον πυλώνα περιβάλλον η ενσωμάτωση κλιματικών κριτηρίων στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων καθώς και η μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας
 • Για τον πυλώνα κοινωνία οι δράσεις επιχειρηματικής φιλανθρωπίας και ο εθελοντισμός
 • Για τον πυλώνα εταιρική διακυβέρνηση η ενσωμάτωση του πλαισίου ESG, συμμόρφωση με το ηθικό και κανονιστικό πλαίσιο

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης  ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,Eurolife FFH και Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ανέφερε ότι «To ESG αφορά όλους μας. Σίγουρα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά αποτελεί πρόκληση προσαρμογής και ευκαιρία. Ως ασφαλιστές στην Ελλάδα, κάποιοι από εμάς, όχι σε μεγάλο βαθμό, έχουμε κίνητρα για κάποιον που πληροί κριτήρια ESG, θα μπορούσαν να υπήρχαν και αντικίνητρα. Το κράτος-πολιτεία-ασφαλιστικές θα πρέπει να είμαστε «εμείς», αλλά μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο το κράτος εφαρμόζει το ESG και τί κάνει για αυτό;».

Μιλώντας σχετικά η Μαργαρίτα Αντωνάκη τόνισε ότι «Ο κόσμος γενικά, και ιδιαίτερα οι νέοι, είναι πλέον ευαισθητοποιημένοι πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, και σαφώς πιο ενημερωμένοι. Άλλωστε είμαστε όλοι αποδέκτες των επιπτώσεων του φαινομένου, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Η κοινωνία μας συνειδητοποιεί ότι το πρόβλημα δεν λύνεται πια μόνο μέσω του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος έχει σαφώς περιορισμένους πόρους και δεν είναι ανεξάντλητος», ενώ ο Στέφανος Βερζοβίτης, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης, Διευθύντρια Επενδύσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής υπογράμμισε ότι «η άποψή μας είναι ότι τα ESG δεν είναι ένα επενδυτικό trend, δεν είναι μια παροδική τάση ή μια μόδα. Η ανάγκη για εναρμόνιση με τα ESG κριτήρια είναι μια πραγματικότητα που μεγεθύνεται στην συνείδηση όλων μας γιατί απαντά σε ένα κόσμο που αλλάζει δυναμικά, γιατί απαντά στις ανησυχίες και τις προτεραιότητες της Κοινωνίας, γιατί βλέπει το αύριο του πλανήτη».

Αναδημοσίευση από: www.insurancedaily.gr

Read More

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Μια καμπάνια για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Read More

Συμβουλές της Kaspersky για προστασία των προσωπικών δεδομένων στο meta-universe

Από τη στιγμή που το Facebook μετονομάστηκε σε Meta, τα ψηφιακά meta-universes (metaverses) εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, αποτελώντας παγκόσμιο θέμα συζήτησης. Τα τελευταία χρόνια, ο όρος metaverse έχει καταστεί εξαιρετικά δημοφιλής, καθώς αναφορές του υπάρχουν στο Fortnite, τη Microsoft, το Roblox, το Minecraft, τη Balenciaga, τη Nike, αλλά και στο πλαίσιο των τεχνολογιών AR και VR.

Η εισαγωγή του όρου metaverse πραγματοποιείται για πρώτη φορά από τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Neil Stevenson το 1992 στο έργο του Snow Crash. Για τον Stevenson το metaverse αποτελεί μετεξέλιξη του διαδικτύου: ένας ψηφιακός κόσμος που καταφέρνει να συνδυάσει τον φυσικό κόσμο με την επαυξημένη και ψηφιακή πραγματικότητα.

Οι χρήστες διαθέτουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στο metaverse ως avatars και να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα του φυσικού κόσμου: από αναζήτηση πληροφορίας, και επικοινωνίας μέχρι αγορές και εργασία. Ωστόσο, την ίδια στιγμή απομακρύνονται από την πραγματικότητα και ζουν εντός ενός ψηφιακού σύμπαντος. Ένα ανθρώπινο avatar στο metaverse μπορεί να είναι οτιδήποτε επιθυμεί και να κατέχει τα πάντα, ενώ ο θάνατος δεν κατέχει την ίδια σημασία με εκείνη του πραγματικού κόσμου.

Μερικά παραδείγματα ολοκληρωμένων ψηφιακών κόσμων στην pop κουλτούρα μπορούν να βρεθούν στην τριλογία Matrix ή στο Ready Player One, όπου το διαδικτυακό παιχνίδι για πολλούς παίκτες «OASIS» αποτελεί μια αναλογία του metaverse.

Εκτός από ξεχωριστά σύμπαντα, οι ψηφιακές εικόνες γίνονται ήδη σταδιακά μέρος της σύγχρονης πραγματικότητας. Στις ΗΠΑ ξεκίνησε το σόου Alter Ego, όπου οι διαγωνιζόμενοι τραγουδούν στα παρασκήνια, ενώ η τεχνολογία motion capture δημιουργεί ψηφιακά avatar που εμφανίζονται στη θέση τους.

Θεωρώντας δεδομένο πως το metaverse αποτελεί ένα από τα στοιχεία του μέλλοντος, οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ασφάλεια των ψηφιακών avatar και πιθανές απειλές που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τα metaverses:

1. Κλοπή ταυτότητας και πειρατεία λογαριασμού στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα και multiplayer παιχνίδια του metaverse. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε:

 • Απόσπαση προσωπικών πληροφοριών (για παράδειγμα, αλληλογραφία – ή meta-analogues), οι οποίες, για παράδειγμα, μπορούν να αξιοποιηθούν για πραγματοποίηση εκβιασμού.
 • Κλοπή εικονικού ή πραγματικού παραστατικού χρήματος ή κρυπτονομισμάτων από κάρτες και πορτοφόλια που συνδέονται με έναν λογαριασμό ή ακριβά εικονικά αντικείμενα, όπως δερμάτινα ή άλλα ρούχα.
 • Χρήση του avatar ενός χρήστη για απάτη (περιπτώσεις που ζητείται από φίλους και συγγενείς να δανειστούν χρήματα).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προστασίας ενός λογαριασμού μπορείτε να βρείτε εδώ.

2. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η κοινωνική μηχανική, παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες γνωριμιών. Όπως και στα dating apps, μιας και σίγουρα θα δημιουργηθούν εκδοχές τους στο πλαίσιο των metaverse, είναι πιθανόν οι άνθρωποι να μην είναι αυτοί που δηλώνουν ότι είναι ή να μην έχουν τις καλύτερες προθέσεις.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε:

 • Σχήματα catfishing.
 • Stalking και doxing. Η Kaspersky και το Endtab.org έχουν αναπτύξει ένα μάθημα σχετικά με το πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το doxing ή να αντιμετωπίσετε τις συνέπειές του.
 • Άλλους κινδύνους στη μετάβαση από τον εικονικό στον πραγματικό κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο blog της Kaspersky – Love in an algorithmic age.

3. Ζητήματα απορρήτου – Τα Metaverses είναι σαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απλώς σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, γιατί αυτοί οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί και να προστατεύουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όπως δεδομένα διαβατηρίου ή αριθμό εισιτηρίου).

Περισσότερα δεδομένα σχετικά με ζητήματα απορρήτου στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε εδώ.

4. Ζητήματα που συνδέονται με την τεχνολογία blockchain. Εάν, όπως στην Decentraland, η ταυτότητα του χρήστη είναι χτισμένη σε wallet, τότε αξίζει να την προστατέψετε, όπως, για παράδειγμα, αναφέρεται εν μέρει εδώ: Safe cryptotrading 101. Chapter: What are cryptowallets, and how do they store tokens?

5. Εν δυνάμει ακόμη και τα παιδιά μπορούν επίσης να γίνουν ενεργοί χρήστες του metaverse. Ένα από τα εντυπωσιακά παραδείγματα είναι το παιχνίδι Roblox, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των πιο δημοφιλών παιχνιδιών μεταξύ των παιδιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, είναι επίσης σημαντικό να προβλεφθεί και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους από εγκληματίες, δεδομένου ότι και στο VR δραστηριοποιούνται εγκληματίες του κυβερνοχώρου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια VR & AR είναι διαθέσιμες εδώ.

Αναδημοσίευση από: www.aagora.gr

Read More

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. – Steve Jobs

Read More

Έρευνα της Grant Thornton για το Ελληνικό Επιχειρείν: Πορεία προς την ανάκαμψη

Yπάρχει προσδοκία ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα κινηθούν σε αναπτυξιακή τροχιά τους επόμενους μήνες

Η Ελλάδα, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης προετοιμάζονται για σταδιακή έξοδο από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία, δεχόμενοι ώθηση από τις νομισματικές και δημοσιονομικές παρεμβάσεις παγκοσμίως, καθώς και από τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο, παρά τις αβεβαιότητες για την εξέλιξη της πανδημίας που συνεχίζουν να υφίστανται.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα της Grant Thornton που πραγματοποίησε η Grant Thornton για το ελληνικό επιχειρείν, η αισιοδοξία φαίνεται να έχει επιστρέψει στους Έλληνες επιχειρηματίες ενώ παράλληλα έχει διαμορφωθεί η πεποίθηση ότι τα χειρότερα αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Τα επίπεδα αισιοδοξίας μεταξύ των Ελλήνων επιχειρηματιών ακόμα και τους προηγούμενους 12 μήνες παρότι δοκιμάστηκαν, ήταν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά των ευρωπαίων και λοιπών επιχειρηματιών, ενώ από το 3ο τρίμηνο του 2020 και έπειτα βελτιώνονται και σήμερα υπάρχει προσδοκία ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα κινηθούν σε αναπτυξιακή τροχιά τους επόμενους μήνες.

Η εν λόγω αισιοδοξία προκύπτει, μεταξύ άλλων, και από την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες, να παρουσιάζουν επαρκή ανθεκτικότητα και να διακρίνουν τις ευκαιρίες.

Παράλληλα, η υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η ψηφιακή εξέλιξη καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμάται ότι θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται το ελληνικό επιχειρείν ώστε να μεταβεί με επιτυχία στο αύριο της εγχώριας και της παγκόσμιας οικονομίας.

Αναδημοσίευση από: www.insurancedaily.gr

Read More

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. – Benjamin Franklin

Read More

Ρεαλιστικός στόχος ή όνειρο καλοκαιρινής νύχτας η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

| Του Δημήτρη Καράμπελα, Χημικού Μηχανικού Ε.Μ.Π.|

21ος αιώνας – Ρεαλισμός & Προοπτικές

Μια φορά και έναν καιρό υπήρχαν συνάνθρωποί μας που ζούσαν στον πλανήτη γη, υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες από αυτές που ζούμε σήμερα. Καλλιεργούσαν το έδαφος με πρωτόγονα μέσα, κυνηγούσαν, ψάρευαν, κατασκεύαζαν μόνοι τους όλα τα απαιτούμενα αντικείμενα για την καθημερινή τους ζωή, γεννούσαν πολλά παιδιά από τα οποία κάποια επιβίωναν, πέθαιναν από άγνωστες αρρώστιες πριν προλάβουν να γεράσουν και πολεμούσαν ακατάπαυστα μεταξύ τους, σκοτώνοντας ο ένας τον άλλο. Η σκληρή αυτή ζωή δεν τους επέτρεπε να πολλαπλασιάζονται με υψηλούς ρυθμούς και ο συνολικός πληθυσμός της γης κυμαινόταν σε λογικά επίπεδα. Τέλος, οι οποιεσδήποτε ανθρώπινες δραστηριότητες, λόγω των ατελών τεχνικών μέσων της εποχής, είχαν αμελητέα επίδραση στο φυσικό περιβάλλον της γης, το οποίο επηρεαζόταν μόνο από φυσικά φαινόμενα περιοδικού χαρακτήρα, τα οποία, όμως, δεν άλλαζαν ουσιαστικά την ισορροπία της φύσης.

Από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα ξεκίνησε μια αλματώδης επιστημονική και τεχνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας, η οποία σταδιακά άλλαξε τελείως τον τρόπο και τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων, με αναπόφευκτη συνέπεια τη δραματική επιβάρυνση του γήινου περιβάλλοντος. Τα ορυκτά καύσιμα οδήγησαν στην τεράστια αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, τα λιπάσματα και τα γεωργικά φάρμακα πολλαπλασίασαν τη διαθέσιμη τροφή και τα φάρμακα και εμβόλια καταπολέμησαν τις ασθένειες και αύξησαν θεαματικά το προσδόκιμο ζωής. Όλα αυτά και πολλά άλλα τεχνικά επιτεύγματα συνέτειναν στην τεράστια σημερινή αύξηση του πληθυσμού της γης στα 8 περίπου δισεκατομμύρια, αριθμό αδιανόητο μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες.

Η ανθρωπότητα, μεθυσμένη από την ιλιγγιώδη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, παρέβλεψε και αγνόησε τις πρώτες ενδείξεις της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που άρχισαν να εμφανίζονται περί τα μέσα του 20ού αιώνα. Επιπλέον, οι μεγάλες διαφορές ανάπτυξης μεταξύ των κρατών παρείχαν την πολυτέλεια στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες να μολύνουν μονομερώς το περιβάλλον, εις βάρος των υπανάπτυκτων χωρών, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν, ακόμη και να ήθελαν, να το βλάψουν. Με την πάροδο όμως του χρόνου, σταδιακά αναπτύχθηκαν και οι κυριότερες πολυάνθρωπες χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και άλλες, συνολικού πληθυσμού περί τα 4 δισεκατομμύρια, με προφανή τεράστια επίπτωση στην κλιματική αλλαγή.

Σήμερα, βρισκόμαστε ενώπιον μιας παράλογης κατάστασης, όπου οι παραινέσεις των παγκοσμίων οργανισμών και επιστημόνων περί περιορισμού της άκρατης ανάπτυξης ακούγονται όπως οι γλώσσες του Πύργου της Βαβέλ. Το βασικό επιχείρημα των αναπτυσσομένων χωρών είναι ότι οι προηγμένες οικονομικά χώρες (Βόρεια Αμερική και Ευρώπη) δεν δικαιούνται να τους δίνουν μαθήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, όταν επί σχεδόν 150 χρόνια επιβάρυναν ασύδοτα το περιβάλλον, ενώ τώρα που ήλθε η δική τους σειρά ανάπτυξης πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες διαφύλαξης της φυσικής ισορροπίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην Κίνα κτίζεται ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο με καύσιμο λιγνίτη (την πλέον ρυπογόνο μορφή άνθρακα) κάθε εβδομάδα, οπότε κάθε περαιτέρω συζήτηση για φρενάρισμα της κλιματικής αλλαγής ακούγεται αστεία.

Εξάλλου και στις προηγμένες κατά τα ανωτέρω χώρες, για να επιτευχθεί κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα αποτροπής της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να αλλάξει ριζικά ο σημερινός τρόπος ζωής και να απαρνηθούμε πολλές από τις πολυτέλειες που διαθέτουμε.

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι των κατοίκων των χωρών αυτών δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και φυσικά ουδόλως είναι διατεθειμένοι να επιδεινώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, είναι προφανές ότι τα περί ανακοπής του ρυθμού κλιματικής αλλαγής είναι στην πράξη όνειρα καλοκαιρινής νύχτας. Εάν, επίσης, λάβουμε υπόψη ότι οι πολιτικές ηγεσίες των χωρών αυτών ενδιαφέρονται μόνο για την επανεκλογή τους, με αποτέλεσμα να μην επιθυμούν να δυσαρεστήσουν τους ψηφοφόρους τους με σοβαρά μακροπρόθεσμα μέτρα περιορισμού της ρύπανσης, τότε προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε προ αδιεξόδου. Συνεπώς, η μοναδική λύση που ίσως καταφέρει να ανακόψει κάπως τον φρενήρη ρυθμό καταστροφής του πλανήτη είναι η δημιουργία μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης, με ισχυρή εξουσία, μοναδικό έργο της οποίας να είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι προφανές ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος και η κατασπατάληση των φυσικών πόρων δεν αποτελούν ευθύνη μόνον ενός κράτους, εφόσον οι βλαβερές συνέπειες διαχέονται μέσω της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων σε όλον τον πλανήτη, οπότε η επί μέρους και η αποσπασματική αντιμετώπιση δεν έχουν κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Ρεαλιστικός στόχος ή όνειρο καλοκαιρινής νύχτας η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Μέσα σε αυτό το ομιχλώδες περιβάλλον, καθένας μας προβληματίζεται πώς θα συμπεριφερθεί, ώστε να εξασφαλίσει κατά το δυνατόν την υγεία του και μια στοιχειώδη ποιότητα ζωής. Η ατομική ευθύνη του κάθε ανθρώπου μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου της ποιοτικής επιβίωσης κατά τα επόμενα χρόνια. Πέραν των πολιτικών που πρέπει να υιοθετηθούν από την παγκόσμια κοινότητα, ο καθένας πρέπει να αναλογισθεί ποια είναι η καθημερινή του ζωή και τι μπορεί να αλλάξει αμέσως, ώστε να συμβάλει σ’ αυτόν τον σκοπό. Η υπερκατανάλωση άχρηστων εν πολλοίς πραγμάτων, η αγορά και κατόπιν απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων τροφής, οι άσκοπες μετακινήσεις με αυτοκίνητο, η πληθώρα των μη αναγκαίων ταξιδιών, η ανεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, η σπατάλη του νερού, η απερίσκεπτη χρήση κλιματιστικών και ανελκυστήρων, η διατροφή με είδη που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση γήινων πόρων για την παραγωγή τους, η αντίδραση στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αποτελούν τη μοναδική εναλλακτική λύση ενέργειας, και πάρα πολλές ακόμη συμπεριφορές είναι αυτές που εάν έκαστος εξ ημών άλλαζε σε κάποιο βαθμό, θα βοηθούσε σημαντικά στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Πάντοτε πίστευα ότι η ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών παρουσίαζε τεράστια έλλειψη ρεαλισμού. Ο φανατισμός, η αμάθεια, η θρησκοληψία, η ανθρώπινη εκμετάλλευση, η πολιτική και πολλά άλλα έχουν θολώσει την εικόνα που οι κοινωνίες διατηρούν για την πραγματικότητα. Άμεση συνέπεια αυτού είναι η παράλογη συμπεριφορά, η μυωπική και αναβλητική αντιμετώπιση των προβλημάτων και, επί της ουσίας, η μη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας της ανθρωπότητας από τους θανατηφόρους κινδύνους που την απειλούν. Ας διατηρήσουμε λίγες ελπίδες ότι εάν αφυπνισθούμε, έστω και την ύστατη ώρα, δεν θα είναι πάρα πολύ αργά.

Αναδημοσίευση από: www.aagora.gr

Read More

Αυτό είναι το μέλλον της Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά το βασικό μοντέλο ασφάλισης αυτοκινήτου παραμένει ακριβώς το ίδιο: Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αφορούν ένα συγκεκριμένο όχημα και τον ιδιοκτήτη του. Υπάρχει η υποχρεωτική ασφάλιση έναντι τρίτων (για Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες), αλλά και η παροχή συμπληρωματικών καλύψεων αν επέλθει ασφαλιστική περίπτωση.

Τα τελευταία χρόνια όμως είναι όλο και πιο εμφανές ότι οι μεταφορές θα μεταβούν σε ένα νέο περιβάλλον και κατ’ επέκταση το κομμάτι της ασφάλισης δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα χρειαστεί να επαναξιολογήσουν τον ρόλο τους στο κομμάτι των μεταφορών, αλλά και την αλληλεπίδραση αυτών με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τους οδηγούς των Νέων Οχημάτων.

*από το περιοδικό ViSION

Νέες καλύψεις φέρνει η ηλεκτροκίνηση

Αναπόφευκτα, μέρος του underwriting θα είναι οι νέοι κίν- δυνοι που προκύπτουν από την ασφάλιση τέτοιων οχημάτων. Για παράδειγμα, οι καλύψεις που θα μας απασχολήσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια στην ηλεκτροκίνηση θα είναι μεταξύ άλλων η Ενοικίαση μπαταριών των οχημάτων, η Αστική ευθύνη κατά τη φόρτιση, το Προσωπικό ατύχημα οδηγού κατά τη φόρτιση, η Κλοπή καλωδίου φόρτισης, οι Υλικές ζημιές κατά τη φόρτιση κ.ά.

Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στο ότι η μείωση της συχνότητας τροχαίων (με τα έξυπνα λογισμικά των αυτόνομων οχημάτων), η μείωση ή η αύξηση του κόστους επισκευής τέτοιας κατηγορίας οχημάτων, αλλά και το νέο status πελατών, που θα προκύψουν βάσει των νέων αναγκών τους, θα απασχολήσουν έντονα την ασφαλιστική αγορά.

Νέα τάση το ridesharing

Η έννοια του ridesharing και ο διαμοιρασμός των οχημάτων συνεπάγεται λιγότερα οχήματα και θα οδηγήσει στη λογική της συνεργασίας μεγάλων εταιριών στη διαχείριση/εκμετάλλευση οχημάτων.

Ο θεσμός της Ιδιωτικής Χρήσης Οχήματος, έτσι όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, σχεδόν θα εκλείψει και δεν θα είναι μέλημα η κτήση ενός οχήματος.

Πώς επηρεάζονται τα ασφάλιστρα

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Deloitte University Press, «η μεταβολή στις ανάγκες των οδηγών και οι νέες τεχνολογίες στα οχήματα, που θα μειώσουν τα ατυχήματα, θα έχουν άμεση επίπτωση στα ασφάλιστρα. Στα επόμενα χρόνια, παράγοντες που θα επηρεάσουν τα ασφάλιστρα θα είναι:

1. Μείωση του συνολικού αριθμού οχημάτων, όσο οι καταναλωτές υιοθετούν την επιλογή της κοινής χρήσης.

2. Μείωση της συχνότητας στις αποζημιώσεις. Σταδιακά περνάμε σε πιο τεχνολογικά εξοπλισμένα αυτοκίνητα και εν συνεχεία σε αυτόνομα.

3. Μετάβαση από την ασφάλιση των ιδιοκτητών-οδηγών στην απευθείας ασφάλιση της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μειώνονται τα σοβαρά ατυχήματα

Νέες ευκαιρίες ασφάλισης θα υπάρξουν μέσα από τις νέες ανάγκες των καταναλωτών. Η συχνότητα και η σοβαρότητα των ατυχημάτων, κυρίως εντός του αστικού ιστού, θα μειωθεί από τις νέες τεχνολογίες, όπως η υποβοήθηση του οδηγού, η αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης και η προειδοποίηση σύγκρουσης σε χαμηλές ταχύτητες.

Έτσι, στα αυτοκίνητα με πιο αυτόνομες λειτουργίες θα δούμε μεγάλη μείωση στα τροχαία ατυχήματα, ενώ διαφορές θα υπάρξουν και με βάση την περιοχή, δηλαδή σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, όπου αναμένεται να πολλαπλασιαστούν τα αυτόνομα οχήματα.

Η ασφαλιστική βιομηχανία καλείται να αφομοιώσει τις νέες συνθήκες

Oι ασφαλιστικές εταιρίες καλούνται να αφομοιώσουν τις νέες συνθήκες, να υιοθετήσουν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και να αφουγκραστούν τις ανάγκες που προκύπτουν από τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας: Να αναπτύξουν τα προϊόντα της «επόμενης γενιάς», υπολογίζοντας τις νέες «απειλές» γύρω από το αυτοκίνητο και την οδήγηση.

Αυτή είναι άλλωστε η φύση της ασφαλιστικής βιομηχανίας, η οποία είναι η μόνη που διαθέτει την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα μοντέλα ανάληψης κινδύνων.

Αναδημοσίευση από: www.insuranceworld.gr

Read More
arrow_upward