The Blog

Video: Η διαφήμιση της ασφαλιστικής Aviva που απαγορεύτηκε

Αναδημοσίευση από www.insurancedaily.gr

Το διαφημιστικό σποτ με το οποίο η Aviva προωθούσε την εφαρμογή για την ασφάλιση αυτοκινήτου “έκοψε” η Advertising Standards Authority (ASA), η αρμόδια αρχή Διαφημιστικών προδιαγραφών. Το σποτάκι είχε σαν πρωταγωνιστή των οδηγό αγώνων F1 David Coulthard, ο οποίος υποδύεται τον οδηγό ταξί που παραλαμβάνει ένα ανυποψίαστο ζευγάρι και πραγματοποιεί μία ξέφρενη διαδρομή. Όπως αναφέρει η ASA το βίντεο κρίθηκε, μετά και από 58 παράπονα καταναλωτών, ότι προωθεί την απερίσκεπτη οδήγηση και για αυτό αποφασίστηκε να απαγορευτεί η προβολή του.

Πηγή: Telegraph

Read More

Με 20 ευρώ η διαγραφή από τη λίστα ανασφάλιστων οχημάτων

Αναδημοσίευση από www.insurancedaily.gr

Τι προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Την οριστική διαγραφή τους από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ώστε να μην τους ζητούνται ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας, kαι να μην τους επιβάλλονται πρόστιμα, μπορούν να επιτύχουν όσοι κατείχαν οχήματα τα οποία καταστράφηκαν προ του 2004, καταβάλλοντας παράβολο αξίας 20 ευρώ.

Ειδικότερα, το πλήρες κείμενο της υπ. Αρ. ΠΟΛ.1145/21.9.2017 εγκυκλίου της ΑΑΔΕ έχει ως εξής:

Α. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Με το άρθρο 69 του ν. 4484/2017 προστέθηκε παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α’) δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων με άδεια πριν την 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται στην κατοχή τους διότι δόθηκαν για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ίδια ημερομηνία (4.3.2004), να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση – αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι με το ανωτέρω π.δ. 116/2004 «Εναλλακτική διαχείριση οχημάτων – ανταλλακτικών καταλυτικών μετατροπέων κ.λπ.», το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 5.3.2004, ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο όπως θεσπίστηκε με την κοινοτική Οδηγία 2000/53. Ως συνέπεια της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, από 5.3.2004 κι εφεξής κατέστη υποχρεωτική, στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος διαγραφής οχήματος, η προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής από εγκεκριμένο φορέα εναλλακτικής διαχείρισης. Κατά συνέπεια, όσοι προσήλθαν μετά την 4.3.2004 στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών ζητώντας διαγραφή οχήματος λόγω καταστροφής κ.λπ. η οποία έλαβε χώρα έως την ίδια ημερομηνία, δεν μπόρεσαν να διαγράψουν το όχημά τους λόγω έναρξης ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου.

Με την προσθήκη της παρ. 6 στο άρθρο 8 του Π.Δ. δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω ιδιοκτήτες οχημάτων να προσέλθουν σήμερα στις αρμόδιες υπηρεσίες και να αιτηθούν με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης τη διαγραφή του οχήματός τους για τους παραπάνω προαναφερθέντες λόγους.

Δεδομένου ότι από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ανακύπτουν ζητήματα που αφορούν στη φορολογία τελών κυκλοφορίας, ορισμένα από τα οποία ρυθμίζονται ευθέως από τις διατάξεις του άρθρου 69 ενώ άλλα προκύπτουν από τις λοιπές ισχύουσες περί τελών κυκλοφορίας διατάξεις, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις ΔΟΥ:

1. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 6.3 του άρθρου 8 του ΠΔ 116/2004, στον αιτούντα χορηγείται, εφόσον γίνει δεκτή η υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής και ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, βεβαίωση με ημερομηνία 4.3.2004, εκτός εάν από επίσημο δημόσιο έγγραφο που συνυποβάλλεται με την υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής, αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή. Τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι π.χ. η βεβαίωση της Πυροσβεστικής με την οποία πιστοποιείται η καταστροφή του οχήματος λόγω πυρκαγιάς κ.λπ., ή αντίστοιχα της Αστυνομίας, η οποία ενώ έχει ημερομηνία προγενέστερη της 4.3.2004, προσκομίστηκε στην αρμόδια υπηρεσία στα πλαίσια αιτήματος διαγραφής, μετά την ημερομηνία αυτή και ενώ είχε τεθεί σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο που απαιτούσε την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής από εγκεκριμένο ανακυκλωτή. Στις περιπτώσεις αυτές ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία που προκύπτει από το δημόσιο έγγραφο.

Εφόσον υπάρχουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας για τα έτη που προηγούνται της ημερομηνίας διαγραφής, τα σχετικά ποσά αναζητούνται, όμως η τυχόν ύπαρξη οφειλών για τα έτη αυτά δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την παραλαβή του αιτήματος ενημερώνουν μεν τον αιτούντα σχετικά με τη μη διαγραφή τυχόν μη παραγεγραμμένων οφειλών (σήμερα για τα έτη από το 1997, λόγω εικοσαετούς παραγραφής) έως και το έτος διαγραφής (2004 ή προγενέστερο κατά τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος), αλλά διεκπεραιώνουν την αίτηση κανονικά, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Οι οφειλές αυτές, εφόσον διαπιστωθούν και βεβαιωθούν, δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής κατά τα ανωτέρω συνεπάγεται τη διαγραφή τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των σχετικών προστίμων τους για τα έτη που έπονται της διαγραφής. Δεδομένου λοιπόν ότι η διαγραφή θα λαμβάνει χώρα πάντοτε με ημερομηνία 4.3.2004 (σύμφωνα με την υποπαρ. 6.3 του άρθρου 8), τα τυχόν οφειλόμενα ή και βεβαιωμένα τέλη κυκλοφορίας και τα σχετικά πρόστιμα, για τα έτη 2005 έως και 2017, θα διαγράφονται. Στην περίπτωση που η διαγραφή του οχήματος συντελείται με ημερομηνία προγενέστερη της 4.3.2004, λόγω προσκόμισης επίσημου δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση του οχήματος, τότε η διαγραφή των τελών κυκλοφορίας μετά των προστίμων τους αφορά τα επόμενα έτη από την ημερομηνία συντέλεσης της διαγραφής του.

3. Τέλος, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του νόμου (υποπαρ. 6.1 του άρθρου 8), δεν επιστρέφονται τέλη κυκλοφορίας τα οποία τυχόν καταβλήθηκαν κατά τα έτη που έπονται της διαγραφής του οχήματος.

Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι ΔΟΥ λαμβάνουν κάθε μήνα ενημέρωση από τη ΔΗΛΕΔ, μέσω αρχείου ή εφαρμογής, για τα οχήματα που διαγράφηκαν από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 69 του ν. 4484/2017 και προβαίνουν σε έλεγχο και βεβαίωση τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των προστίμων τους για τα μη παραγεγραμμένα έτη (σήμερα, για τα έτη 1997 έως και 2004, λόγω εικοσαετούς παραγραφής).

Read More

Meeting the Brokers of a Cyber Secure World

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος: Ευκαιρία ανάπτυξης το Cyber Risk Insurance

Εμμανουήλ Σφακιανάκης: Η Νο 1 απειλή για το επιχειρείν έρχεται από το διαδίκτυο

Κοινό μήνυμα για τις ευκαιρίες ανάπτυξης της οποίες κρύβει το Cyber Risk Insurance έστειλαν χθες στην ασφαλιστική αγορά ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων – ΣΕΜΑ, Κος Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος και ο Αντιστράτηγος ε.α. και ιδρυτής της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., Εμμανουήλ Σφακιανάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου με τίτλο “Meeting the Brokers of a Cyber Secure World”, η οποία σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών του 19ου Διεθνούς Hydra Meeting της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκατοντάδες ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, όλοι οι επικεφαλής των Φορέων και Σωματείων του κλάδου, δημοσιογράφοι και ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων επιχειρήσεων, οι οποίοι εμπιστεύονται την ασφαλιστική και αντασφαλιστική τους κάλυψη στους μεσίτες που είναι Μέλη του ΣΕΜΑ. Το σύνολο των παρευρισκομένων συνεχάρη τη διοίκηση του ΣΕΜΑ για την εξαιρετικά επιτυχή διοργάνωση και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα της.

Ο Κος Ξηρογιαννόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να υποβαθμίσει τον κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων, χαρακτηρίζοντας τις κακόβουλες επιθέσεις ως ένα από τα πλέον φλέγοντα θέματα στον ευρύτερο διεθνή επιχειρηματικό χώρο, ενώ από την πλευρά του ο Κος Σφακιανάκης υπογράμμισε ότι το Cyber Risk Insurance, μετά και την ψήφιση του νέου κοινοτικού Κανονισμού, θα καταστεί αναγκαία κάλυψη σε μια αγορά η οποία για το dataprotectionθα δαπανήσει, μόνο στην Ευρώπη, περί τα 14 δισ. ευρώ.

Απευθυνόμενος στα εκατοντάδες ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση του ΣΕΜΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Κος Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν έναν πολύ σημαντικό κίνδυνο, στον οποίο η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι πλέον εκτεθειμένη και πρέπει να αντιμετωπίσει.

«Ο επαγγελματίας Μεσίτης ασφαλίσεων καλείται για άλλη μια φορά να λειτουργήσει πρωτίστως ως Σύμβουλος του επιχειρηματία πελάτη του» τόνισε ο Κος Ξηρογιαννόπουλος για να προσθέσει ότι «oι επιχειρήσεις, έχουν ανάγκη πρώτον να ενημερωθούν, να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους που προκύπτουν από την ευρύτατη χρήση της τεχνολογίας και την «εξάρτηση» που αυτή δημιουργεί, δεύτερον να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της έκθεσής τους σε αυτούς και, τέλος, να γνωρίσουν τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά, ώστε εμπιστευόμενοι το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα Cyber Risk Insurance, να καλύψουν αποτελεσματικά τη νέα αυτή ασφαλιστική ανάγκη που έχει δημιουργηθεί».

Από την πλευρά του, ο Κος Σφακιανάκης επεσήμανε ότι το Cyber Risk Insurance προσφέρεται για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, στην οποία ελάχιστοι επενδύουν στην εν λόγω κάλυψη. Τόνισε επίσης, ότι η βασικότερη απειλή για το επιχειρείν έρχεται από το διαδίκτυο και έδωσε έμφαση στη σημασία της πραγματογνωμοσύνης που θα πρέπει να διενεργεί ο ασφαλιστής πριν αναλάβει τον κίνδυνο. Υπογραμμίζοντας ο Κος Σφακιανάκης τη σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης κατά των κυβερνοεπιθέσεων, αναφέρθηκε στον πρώην διοικητή του FBI, RobertMueller, ο οποίος έχει δηλώσει ότι υπάρχουν δύο ειδών εταιρείες: αυτές που έχουν δεχθεί επίθεση από χάκερ και αυτές που θα δεχθούν επίθεση στο μέλλον.

Η «ατζέντα» του ΣΕΜΑ

Στο μεταξύ, στη σύντομη τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, Κος Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, αναφέρθηκε στους στόχους και τα οράματα της νέας διοίκησης του Συνδέσμου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια, σύμπνοια, αποτελεσματική συνεργασία, αλλά και για ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του ΣΕΜΑ στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, προκειμένου, όπως είπε, ως φορέας να επιτύχει τους στόχους που έθεσε για:

 • Την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
 • Την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης των ασφαλιζόμενων.
 • Τη δημιουργία υπεραξίας στις υπηρεσίες που προσφέρει ο μεσίτης ασφαλίσεων στους πελάτες του.
 • Την αναβάθμιση του ρόλου του ΣΕΜΑ στην ασφαλιστική αγορά γενικότερα.

«Οι άμεσες προτεραιότητες που έχουμε θέσει αφορούν στη διευθέτηση σειράς σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας, με πρωταρχικό, αυτή τη στιγμή, την ενεργή συμμετοχή μας κατά την διαδικασία εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD στην Ελληνική Νομοθεσία περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης» ανέφερε για να επισημάνει και την περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιξη σχέσεων και συνεργειών με φορείς της αγοράς εντός και εκτός Ελλάδος, όπως των ΕΑΕΕ, ΕΕΑ, ΣΕΒ και BIPAR, τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας για την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και, τέλος, τη δημιουργία ενός Προτύπου Επαγγελματία Μεσίτη Ασφαλίσεων βάσει του οποίου θα πρέπει όλοι να λειτουργούν.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη για μια πιο «εξωστρεφή» πολιτική, με στόχο τη διαρκή παρουσία των μεσιτών ασφαλίσεων στον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο και όχι αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς και για το σκοπό αυτό, όπως είπε, ο ΣΕΜΑ θέλει αρωγούς του όλους τους μεσίτες ασφαλίσεων.

Διαδραστική παρουσίαση

Τη σοβαρότητα των συνεπειών των cyberattacks επεσήμανε και η Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ, Κα Ευγενία Καφφετζή, τις οποίες η αγορά, κατά βάση λόγω άγνοιας, δεν αντιμετωπίζει στην πραγματική τους διάσταση. Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση για το πόσο ευάλωτες είναι οι επιχειρήσεις έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, η Κα Καφφετζή, κάλεσε στο βήμα εκπροσώπους από την ομάδα Cyber Risk της Deloitte, οι οποίοι σε μία διαδραστική παρουσίαση απέδειξαν πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στα δεδομένα μας, όταν υπάρχει κακόβουλη πρόθεση. Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας, σε λιγότερο από 10 λεπτά κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία εθελόντριας από το κοινό, αποδεικνύοντας πως απαιτείται ισχυρή προστασία και η πρόσθετη σιγουριά της ασφάλισης προκειμένου να μην διακινδυνεύσει κάθε εταιρία τη βιωσιμότητά της από κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν επίσης την ευκαιρία να ελέγξουν εάν οι κωδικοί των λογαριασμών της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας έχουν χακαρισθεί. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ένα μικρότερο μεν, αλλά σημαντικό, ποσοστό (36%) κωδικών λογαριασμών e-mails βρίσκονταν στα χέρια, ενδεχομένως κακόβουλων, hackers.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούσαν, συμμετείχαν επίσης σε δημοσκόπηση, απαντώντας στην ερώτηση «πόσο εκτεθειμένοι αισθάνονται στις κυβερνοεπιθέσεις». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 52% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αισθάνονται πολύ εκτεθειμένοι.

Χορηγοί και Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι οι:

Πλατινένιος χορηγός: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Χρυσός Χορηγός:ERGO HELLAS

Αργυροί Χορηγοί: AIG INSURANCE COMPANY, COFACE GREECE, GENERALI HELLAS, INTERAMERICAN GREECE, LLOYD’S OF LONDON GREECE

Χορηγοί: AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, ALLIANZ HELLAS INSURANCE COMPANY, ASSET CONSULTING O.E., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α, ATRADIUS HELLENIC BRANCH, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., COMERGON S.A. GREECE, CROMAR INSURANCE BROKERS LTD, DELOITTE GREECE, ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.,ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., FCG FAIR CONSULTING GROUP GREECE, GLOBALIS A.E., GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ICAP GROUP S.A., IN-CON O.E., INTERASCO Α.Ε.Γ.Α., KPMG GREECE, METLIFE A.E.A.Z., ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, Ι. Γ. ΜΟΛΙΔΑΣ Ε.Π.Ε., ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ A.E., ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., PK DATA M.E.Π.Ε., PRIME INSURANCE COMPANY, SAMSUNG S.A., SQLEARN, TEXNΟΓΚΡΟΥΠ ΕΠΕ.

Χορηγός Επικοινωνίας: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Χορηγός Διαδικτυακής Επικοινωνίας: www.naftemporiki.gr

Υποστηρικτές επικοινωνίας: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING, ASFALISINET, ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, INSURANCE DAILY NEWS, INSURANCE-EEA, INSURANCEFORUM, INSURANCE INNOVATION, INSURANCE WORLD, WWW.INSURANCEWORLD.GR, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, UNDERWRITER.GR.

Χορηγός ταχυδρομικών υπηρεσιών: SPEEDEX

Read More

Μερικοί καλοί λόγοι για να αποκτήσεις ασφάλεια υγείας πριν τα 30!

Αναδημοσίευση από www.nextdeal.gr

Όσο μακρινό κι αν σου φαίνεται ένα ασφαλιστήριο υγείας, σε αυτή τη φάση της ζωής σου, μάλλον πρέπει να το σκεφτείς λίγο καλύτερα πριν πεις το όχι. Γιατί αυτό είναι ένα από τα λιγοστά εξαιρετικά σημαντικά δώρα που θα κάνεις ποτέ στον εαυτό σου, όσο κι αν δεν το πιστεύεις.

Η αντίληψη που έχεις γενικά για τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία σου, όπως και οι περισσότεροι νέοι Έλληνες σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν έχεις μάθει να φροντίζεις τον εαυτό σου σωστά, θεωρείς ότι δε θα αντιμετωπίσεις ποτέ κανένα πρόβλημα, δεν σε απασχολεί ιδιαίτερα το σύστημα υγείας, και συνεπώς δεν έχεις κανένα λόγο να αγχώνεσαι. Κάπως έτσι συνδυάζεται το μεσογειακό σου ταμπεραμέντο με την «αφέλεια» της νιότης, αφού έχεις μια ζωή μπροστά σου, κι έτσι ένα ασφαλιστήριο υγείας είναι άγνωστες λέξεις για εσένα και τους φίλους σου.

Η πραγματικότητα όμως μπορεί να σε διαψεύσει. Γιατί όσο κι αν ακόμη η ηλικία σού επιτρέπει να παραμελείς την υγεία σου, εκείνη μπορεί να έχει αντίθετη άποψη. Και την κρίσιμη στιγμή που θα θα χρειαστείς ιατρική φροντίδα ακόμα και περίθαλψη, θα βρεθείς μπροστά σ’ έναν νέο, εντελώς άγνωστο, κόσμο για εσένα. Ένα ασφαλιστήριο υγείας όμως είναι σίγουρο ότι μπορεί να σου παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεσαι για να είσαι ξέγνοιαστος/η, γιατί οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, θα το αντιμετωπίσεις στο κατάλληλο περιβάλλον με τους σωστούς ανθρώπους.

Τι σημαίνει ακριβώς αυτό; Ένα ασφαλιστήριο υγείας δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ακούγεται και δεν αφορά μόνο τα πολύ δύσκολα προβλήματα υγείας. Έχει εφαρμογή ακόμα και στα μικρά, συνήθως απλά θέματα που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσεις με την υγεία σου. Από ένα απλό check up που οφείλεις να κάνεις μία φορά το χρόνο, από δωρεάν –ή χαμηλότερου κόστους- πρόσβαση σε διαγνωστικές υπηρεσίες και φυσικά ιατρικές επισκέψεις, από πλήρη έξω-νοσοκομειακή φροντίδα, όλα μπορούν να προβλεφθούν και να συμπεριληφθούν σε ένα ασφαλιστήριο. Αν συνδυαστούν μάλιστα και με νοσοκομειακό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει όλες τις δαπάνες με τις οποίες θα επιβαρυνθείς σε περίπτωση νοσηλείας, τότε μιλάμε για πλήρη κάλυψη σε κάθε πιθανό πρόβλημα υγείας.

Ακόμα κι αν όλα αυτά τα έχεις ήδη σκεφτεί, είναι πιθανό να βρίσκεις δικαιολογία και να θεωρείς πως το κόστος είναι απαγορευτικό για να ένα ασφαλιστήριο υγείας, οπότε να το μεταθέτεις για το μέλλον που όπως πιστεύεις θα το έχεις περισσότερη ανάγκη. Κι όμως, αυτό είναι μύθος, καθώς, όσο πιο νέος είσαι, το κόστος είναι από πολύ οικονομικό έως εξαιρετικά χαμηλό. Η νεότητα είναι με το μέρος σου λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση. Ενώ, καλό είναι να γνωρίζεις ότι κάνοντας ένα ασφαλιστήριο υγείας προστατεύεις οικονομικά και την οικογένειά σου, η οποία δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει την παραμικρή επιβάρυνση όσο απλό ή σύνθετο είναι το πρόβλημα υγείας που μπορεί να σου προκύψει.

Σίγουρα λοιπόν υπάρχει ένα πρόγραμμα υγείας για σένα. Ένα ασφαλιστήριο που μπορείς να προσαρμόσεις στις δικές σου ανάγκες, αφού εσύ ξέρεις καλύτερα τον οργανισμό σου. Θυμήσου όμως ότι η πρόληψη είναι το κλειδί για την καλή υγεία και ένα πρόγραμμα ασφάλισης αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας. Είναι μία κομβική επιλογή που κάνεις φροντίζοντας και με αυτό τον τρόπο τον εαυτό σου.

Πηγή: as-milisoume.gr

Read More

Cyber Risk – «Ασύμμετρη» απειλή

Άρθρο του κ. Ιωάννη Ξηρογιαννόπουλου

Οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου Cyber Risk, μετά και την πολύ πρόσφατη διαδικτυακή επίθεση που έπληξε πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών παγκοσμίως, βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα των θεμάτων που απασχολούν την ασφαλιστική αγοράς αλλά και το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου αντίστοιχα.

Βιώνοντας τη λεγόμενη «τέταρτη βιομηχανική επανάσταση» (τεχνολογική επανάσταση ουσιαστικά), η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η ευρύτατη πλέον χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων από την πλειονότητα των επιχειρήσεων παγκοσμίως, έχει δημιουργήσει έναν τεράστιο όγκο άυλων δεδομένων, αρχείων και πληροφόρησης, από τα οποία εξαρτάται άμεσα η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης.

Η ανάπτυξη των μαζικών δεδομένων (bigdata) και της υπερπληροφόρησης που διαχέεται μέσα από το «internetofthings» και η δημιουργία ενός παγκοσμιοποιημένου ψηφιακού κόσμου, μεταλλάσσουν συνεχώς τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, διογκώνοντας, παράλληλα, τις προκλήσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εγκυμονούν.

Η βασικοί κίνδυνοι που προκαλούνται για τις επιχειρήσεις αφορούν κυρίως στους παρακάτω τομείς:

 • Απώλεια εταιρικών δεδομένων (επιχειρηματικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα, αρχεία πελατών)
 • Απώλεια προσωπικών δεδομένων των πελατών τους (οικονομικά & προσωπικά στοιχεία πελατών, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών καρτών)
 • Παραβίαση / κλοπή (χακάρισμα) συστημάτων – Επίθεση άρνησης υπηρεσιών (DistributedDenialofService – Ddos) που οδηγεί στην αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας μιας επιχείρησης και κατά συνέπεια σε οικονομικές απώλειες και ενδεχομένως σε φθορά της εταιρικής της φήμης.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιλαμβανόμενες την ανάγκη παροχής υπηρεσιών ασφάλισης για την κάλυψη κινδύνων που απορρέουν από την χρήση της τεχνολογίας δημιούργησαν και πρόσφεραν εγκαίρως στην αγορά εξειδικευμένα προγράμματα Cyber Risk Insurance.

Αντίθετα όμως η ανάπτυξη της αντίστοιχης ασφαλιστικής συνείδησης στον επιχειρηματικό κόσμο απέναντι στην νέα αυτή απειλή δεν ακολούθησε τους ίδιους ρυθμούς. Το αποτέλεσμα της χρονικής αυτής υστέρησης ήταν να αφήσει τις επιχειρήσεις εκτεθειμένες και ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις παγκόσμιας εμβέλειας, όπως  η επίθεση «Wannacry» στις αρχές του 2017 και η πολύ πρόσφατη νέα επίθεση «GoldenEye» που λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες.

Ο επαγγελματίας Μεσίτης ασφαλίσεων καλείται για άλλη μια φορά να λειτουργήσει πρωτίστως ως σύμβουλος του επιχειρηματία πελάτη του. Οι επιχειρήσεις, έχουν ανάγκη πρώτον να ενημερωθούν, να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους που προκύπτουν από την ευρύτατη χρήση της τεχνολογίας και την «εξάρτηση» που αυτή δημιουργεί, δεύτερον να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της έκθεσής τους σε αυτούς και τέλος να γνωρίσουν τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται στην ασφαλιστική αγορά, ώστε αγοράζοντας το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα CyberRiskInsurance, να καλύψουν αποτελεσματικά την νέα αυτή ασφαλιστική ανάγκη που έχει ανακύψει μέσα από την συνεχή ανάπτυξη της χρήσης της τεχνολογίας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Read More

Έξυπνοι τρόποι για την προστασία της κατοικίας σας κατά τη διάρκεια των διακοπών

Αναδημοσίευση από www.insurancedaily.gr

Λίγο προτού κλείσετε προσεκτικά τις βαλίτσες σας και φορέσετε το καπέλο και το αντηλιακό σας, έτοιμοι να χαρείτε άφοβα τον καλοκαιρινό ήλιο στον προορισμό της επιλογής σας, σκεφθείτε και την προστασία του σπιτιού σας. Σίγουρα δεν θέλετε η διάθεση των διακοπών να επισκιαστεί από το άγχος γι’ αυτό που αφήνετε πίσω. Ακόμη περισσότερο, δεν θέλετε η χαρά και η ξεκούραση που σας προσφέρουν οι ημέρες αυτές να διακοπούν απότομα από τυχόν απρόοπτα που θα παρουσιαστούν κατά την απουσία σας – ειδικά από τον κίνδυνο των κλοπών και διαρρήξεων που χτυπούν κόκκινο το καλοκαίρι! Κάντε λοιπόν έναν έγκαιρο προγραμματισμό και ακολουθήστε μερικά απλά βήματα για να διασφαλίσετε ότι η κατοικία και τα περιουσιακά σας στοιχεία θα παραμείνουν ασφαλή, όσο εσείς θα απολαμβάνετε τις τόσο αναμενόμενες διακοπές σας.

Φροντίστε να φαίνεται ότι είστε εκεί…

Μερικές απλές και έξυπνες κινήσεις αρκούν. Κάνοντας το σπίτι σας να μην φαίνεται εντελώς ακατοίκητο κατά τη απουσία σας, αποφεύγετε να γίνει αυτό εύκολος στόχος στους επίδοξους διαρρήκτες.

 • Προσπαθήστε εξωτερικά το σπίτι να μοιάζει όπως συνήθως. Προτιμήστε να αφήσετε ανοιχτές ή μισο-ανοιχτές γρίλιες / κουρτίνες σε κάποια παράθυρα, όπως κάνετε στην καθημερινότητά σας.
 • Χρησιμοποιήστε χρονοδιακόπτες σε ορισμένα φώτα ώστε αυτά να ανάβουν κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα δίνοντας την εντύπωση ότι κάποιος βρίσκεται στο σπίτι. Ωστόσο, αποφύγετε να αφήσετε κάποια λάμπα ή άλλη συσκευή συνέχεια ανοιχτή.
 • Ζητήστε από έναν έμπιστο γείτονα να μαζεύει την αλληλογραφία σας κατά τη διάρκεια της απουσίας σας.

Ο δικός σας άνθρωπος:

 • Ζητήστε από κάποιον έμπιστό σας, φίλο, συγγενή ή γείτονα, να ελέγχει περιοδικά την κατοικία σας, να φροντίζει τα φυτά σας, να ανοίγει το σπίτι να αερίζεται, να ανάβει τα φώτα, ακόμη και να σταθμεύει το αυτοκίνητό του κάποιες φορές μπροστά στο σπίτι, όσο θα λείπετε. Ενημερώστε τον επίσης για το πού θα βρίσκεστε και δώστε του το κινητό σας τηλέφωνο ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας αν κάτι συμβεί

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει και κλειδώσει τα πάντα

Ακόμη και εάν μοιάζει αυτονόητο, λίγο προτού φύγετε, κάντε τον απαραίτητο έλεγχο, ώστε να είστε σίγουροι ότι τίποτα απ’ όσα αφήνετε πίσω δεν μπορεί να λειτουργήσει ως «πλεονέκτημα» για μια πιθανή διάρρηξη στο χώρο σας.

 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειδωμένα / ασφαλισμένα σωστά.
 • Παρατηρήστε το σπίτι σας από το δρόμο και βεβαιωθείτε ότι τυχόν πολύτιμα αντικείμενα, π.χ. ακριβές ηλεκτρονικές συσκευές ή έργα τέχνης, δεν είναι ορατά. Εάν ένας περαστικός μπορεί να τα δει, το ίδιο και ένας εγκληματίας.
 • Μην αφήνετε εκτεθειμένα αντικείμενα, όπως πτυσσόμενες σκάλες ή εργαλεία, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας κλέφτης για να αποκτήσει πρόσβαση στο σπίτι.
 • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε που βρίσκονται όλα τα εφεδρικά κλειδιά του σπιτιού και των βοηθητικών χώρων. Μην αφήνετε κλειδιά σε σημεία που μπορεί να ψάξει ο κλέφτης, όπως κάτω από χαλάκια ή μέσα σε γλάστρες. Είναι καλύτερο να τα εμπιστευθείτε σε κάποιον δικό σας.
 • Εάν διαθέτετε σύστημα συναγερμού, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ενεργοποιημένο και ενημερώστε την εταιρεία security για την απουσία σας.

Επιπλέον:

 • Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα πολύ μεγάλης αξίας στο σπίτι. – Τοποθετήστε κοσμήματα, σημαντικά έγγραφα ή οικογενειακά κειμήλια στο χρηματοκιβώτιο.

Μην ξεχνάτε τους βοηθητικούς χώρους και τον κήπο

Το γκαράζ, η αποθήκη, αλλά και ο κήπος μπορεί να αποτελέσουν την πρώτη πύλη εισόδου για μια πιθανή διάρρηξη. Γι’ αυτό:

 • Μην ξεχάσετε να κλειδώσετε το γκαράζ και την αποθήκη. Ακόμη και εάν δεν υπάρχει είσοδος από τους χώρους αυτούς στο σπίτι, υπάρχει πάντα η πιθανότητα κλοπής ή καταστροφής σημαντικών πραγμάτων που φυλάσσετε εκεί.
 • Κρατήστε τους εξωτερικούς ή βοηθητικούς χώρους καλά φωτισμένους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φώτα με αισθητήρες κίνησης που ανάβουν αυτόματα όταν κάποιος πλησιάζει ή ακόμη και φώτα που ανάβουν αυτόματα κατά τακτά χρονικά διαστήματα, λειτουργώντας αποτρεπτικά για τους κλέφτες.
 • Καλύψτε τα παράθυρα στο χώρο του γκαράζ, ώστε οι κλέφτες να μη μπορούν να δουν μέσα.
 • Κλαδέψτε προληπτικά τα κλαδιά δέντρων στο εξωτερικό του σπιτιού που δίνουν πρόσβαση στα παράθυρα ή τα μπαλκόνια.

Ακόμα:

 • Φροντίστε για το κούρεμα του γρασιδιού στον κήπο σας εάν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μην γίνεται η απουσία σας εμφανής.

Μην δημοσιοποιείτε την απουσία σας και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες

Το Διαδίκτυο αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας αλλά κρύβει κινδύνους. Μην αναρτάτε λοιπόν τις λεπτομέρειες των διακοπών σας στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, Twitter, κ.α. Ακόμη και εάν πιστεύετε ότι μόνο φίλοι και γνωστοί παρακολουθούν το προφίλ σας, είναι πολύ πιο ασφαλές να μην αφήνετε κανένα περιθώριο να γίνετε στόχος πιθανών διαρρηκτών.

Σκεφθείτε τα εξής:
Αν θέλετε οπωσδήποτε να μοιραστείτε τις συναρπαστικές σας καλοκαιρινές εμπειρίες, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, περιμένετε να το κάνετε αφότου έχετε επιστρέψει. Και ακόμη:

 • Μην αφήνετε σημειώματα ή μηνύματα στον τηλεφωνητή σας ότι απουσιάζετε ή για το πότε θα επιστρέψετε.
 • Δείξτε προσοχή όταν συζητάτε για τις διακοπές σας, τον προορισμό που θα επισκεφθείτε και άλλες λεπτομέρειες σε δημόσιους χώρους, όπως εστιατόρια, καφέ κ.α.
 • Αντί να δηλώσετε τη διεύθυνση του σπιτιού στις ετικέτες αποσκευών των αεροπορικών εταιρειών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση της εργασίας σας.
 • Μην αφήνετε το φορητό GPS στο αυτοκίνητό σας αν αυτό χρειαστεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποιο χώρο στάθμευσης, π.χ. του αεροδρομίου ή του ξενοδοχείου. Κάτι τέτοιο θα κινήσει την προσοχή των κλεπτών και, ακόμη, εάν το GPS πέσει στα χέρια τους τότε αυτοί αποκτούν αυτόματα έναν χάρτη που θα τους οδηγήσει πολύ εύκολα στον τόπο της κατοικίας σας. Εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει ενσωματωμένο GPS, μπορείτε να δηλώσετε ως κατοικία μια διαφορετική ή παραπλήσια διεύθυνση (π.χ. το cafe της γειτονιάς σας).

Read More

Από τις μεγαλύτερες συμφωνίες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα το deal Εθνικής – Εxin

Αναδημοσίευση από www.underwriter.gr

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες συμφωνίες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα ανήκει η συμφωνία εξαγοράς του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 718 εκ ευρώ, η οποία αναμένεται μετά τη σημερινή έγκριση από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων να πάρει το δρόμο για την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Γράφει: Χρ. Μωράκη

Οι εξαγωγές και οι συγχωνεύσεις έχουν άλλωστε πάρει τα πάνω τους τελευταία: 38 τέτοιες συμφωνίες κλείστηκαν το 2016 στη χώρα ενώ επενδυτικά κεφάλαια ύψους 3, 5 δις εισήλθαν πέρυσι από το εξωτερικό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό από την έναρξη της κρίσης, 82% πάνω σε σχέση με το 2015 (πηγή: Enterprise Greece).

Απο που προέρχονται οι περισσότερες επενδύσεις; Μακράν από την Γερμανία (λόγω και της συμφωνίας μαμούθ ΟΤΕ – Deutsche Telecom) αν και ο Καναδάς το 2015 επένδυσε στη χώρα 644 εκ. ευρώ. Ακολουθούν Γαλλία, Ολλανδία, Βρετανία ενώ με την εξαγορά των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οι Κινέζοι κατέχουν φυσικά περίοπτη θέση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η συμφωνία για την Εθνική έχει εξίσου υψηλό  τίμημα με την συμφωνία της Cosco για την διαχείριση του λιμανιού του Πειραιά: Το ελληνικό κράτος έλαβε 368 εκ ευρώ για το  67% με δέσμευση περαιτέρω επενδύσεων 500 εκ ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας.

Έναντι 410 εκ ευρώ περίπου υπολογίζεται εξάλλου να παραχωρηθεί το 67% του ΟΛΘ (λιμάνι Θεσσαλονίκης) σε γερμανική – γαλλική – κινεζική κοινοπραξία.

Τα 14 ελληνικά αεροδρόμια παραχωρήθηκαν έναντι 1,2 δις στην γερμανική Fraport με δέσμευση για περαιτέρω επενδύσεις αναβάθμισης – συντήρησης ύψους 400 εκ ευρώ.

Περί το 1 δις αναμένεται να επενδύσει συνολικά η καναδική Eldorado Gold στις Σκουριές εάν προχωρήσει η διαδικασία για την εκμετάλλευση των μεταλλείων χρυσού. Η Philip Morris International μέσω της θυγατρικής «Παπαστράτος» θα επενδύσει 300 εκατ. ευρώ στον Ασπρόπυργο  για την παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων καπνού ενώ το ίδιο ποσό θα επενδύσει ο ιταλικός Όμιλος Enel για την κατασκευή αιολικών πάρκων στην Κάρυστο. Περίπου 450 εκ ευρώ θα επενδύσει ο Όμιλος Μυτιληναίου για την κατασκευή νέου και συντήρηση του παλαιότερου εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου.

Υπενθυμίζουμε φυσικά την πώληση του 80% της Eurolife, θυγατρικής της Eurobank, στηνFairfax Financial έναντι 316 εκ ευρώ.

Φυσικά, η συμφωνία ορόσημο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι η συμφωνία για το Ελληνικό. Πάρκα, παραλίες, μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα και πολλά άλλα, συνολικής αξίας 8, 5 δις ευρώ, θα αλλάξουν το πρόσωπο της Αθήνας: 70.000 θέσεις εργασίας, 10 δις ευρώ έσοδα (5 δις φόροι – 5,5 δις ασφαλιστικές εισφορές), 1.000.000 επιπλέον τουρίστες είναι τα προγνωστικά σε βάθος χρόνου σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν ποτέ.

Ο τουρισμός, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η πληροφορική αλλά και η ασφάλιση είναι κλάδοι με μεγάλες προοπτικές στη χώρα σύμφωνα με τους αναλυτές. Τελευταία το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αγορά Ακινήτων λόγω και της ραγδαίας πτώσης των τιμών στην αγορά.

Αμερικανοί επενδυτές είναι σημαντικοί μέτοχοι σε μεγάλες και ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα όπως ο ΟΤΕ, όμως λόγω των διεθνών περιορισμών αλλά και των δυσχεριών του ελληνικού συστήματος οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο δεν ξεπερνούν τα 1,7 δις ευρώ.

Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016,  η Ελλάδα είναι 61η ανάμεσα σε 200 χώρες ως προς την ευκολία του επιχειρείν (easy to do business) ενώ στην “υλοποίηση συμφωνιών¨ είναι στην 133η  θέση.

Σε κάθε περίπτωση, τα μηνύματα από όλες τις πλευρές για το μέλλον είναι ενθαρρυντικά: Η Ελλάδα άντεξε και αντέχει, 8 χρόνια τώρα χωρίς να χρεοκοπήσει την μεγαλύτερη μείωση ΑΕΠ που έχει δεχθεί η χώρα σε περίοδο ειρήνης (27%). Στην οικονομία όμως, το «κραχ», ακολουθεί το «bull», δηλαδή μετά την κρίση, ακολουθεί η ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει ότι η πορεία είναι μία και είναι ανοδική.

Read More

Νέος πρόεδρος του ΣΕΜΑ ο κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ εξελέγη, ομόφωνα, ο κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, ο οποίος ήταν μοναδικός υποψήφιος για την ηγεσία του Συνδέσμου.

Το Δ.Σ. του ΣΕΜΑ, μετά τις παραιτήσεις τριών μελών του, συγκροτήθηκε, χθες, εκ νέου σε σώμα, με νέα αντιπρόεδρο την κ. Ευγενία Καφφετζή, γενική γραμματέα την κ. Μαρία Τσιλιμπάρη, νέο ταμία τον κ. Κωνσταντίνο Αλφιέρη και μέλη την κ. Βασιλική Δράκου και τους κ.κ. Ζακ Καπουάνο, Νίκο Κόκκινο, Φίλιππο Μυτιληναίο και Μιχάλη Τζωρτζωρή.

Σημειώνεται ότι η κ. Βασιλική Δράκου και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αλφιέρης και Μιχάλης Τζωρτζωρής κάλυψαν τις τρεις κενές θέσεις στο Δ.Σ. του ΣΕΜΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, αμέσως μετά την εκλογή του ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. για την ομόφωνη στήριξή τους και υπογράμμισε την πρόθεσή του η νέα Διοίκηση του Συνδέσμου να δράσει ομαδικά και με σύμπνοια για την ανάδειξη της υπεραξίας του μεσίτη ασφαλίσεων, τονίζοντας ότι στις άμεσες προτεραιότητές της θα είναι η διευθέτηση σειράς σημαντικών θεμάτων του κλάδου, με πρωταρχικό στόχο την ενεργή συμμετοχή του ΣΕΜΑ κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας IDD, περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προκειμένου να διασφαλιστούν τα επαγγελματικά συμφέροντα των μεσιτών ασφαλίσεων.

Ο κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, πρόσθεσε ότι «ο κλάδος των μεσιτών ασφαλίσεων έχει πολλά να προσφέρει για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά στη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στο επιχειρείν, καθώς και επίλυσης χρόνιων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων της χώρας, τα περισσότερα από τα οποία ανέκυψαν κατά την περίοδο των μνημονίων, όπως το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό».

Read More

Το Club των Ασφαλισμένων

Αναδημοσίευση από το κανάλι INSURANCE ACADEMY EU του www.youtube.com

Read More

Prem Watsa: «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα»

Αναδημοσίευση από www.mononews.gr

Prem Watsa

Την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings , Prem Watsa μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ.

«Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα”, κατέληξε χαρακτηριστικά η ομιλία του κ. Prem Watsa, ενώ αναφερόμενος έμμεσα στις προβλέψεις εταίρων για την ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ιρλανδίας για την οποία οι προβλέψεις το 2012 ανέφεραν ότι η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια θα ήταν του 1-2 %, όμως η πραγματική επίδοση τα τρία τελευταία χρόνια ήταν της τάξης του 5% και πλέον.

Ο κ. Prem Watsa αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία (μείωση ΑΕΠ που ξεπέρασε την αντίστοιχη του αμερικανικού κραχ, υψηλή ανεργία, πτώση του Χρηματιστηρίου, υποχώρηση των ξένων επενδύσεων, των κατασκευών κ.α.) για να δώσει συγχαρητήρια στις επιχειρήσεις που επιβίωσαν από αυτές και να τονίσει ότι η Ελλάδα πέρασε δύσκολες στιγμές αλλά θα βελτιωθεί. Παρουσίασε επίσης τις επενδύσεις που έκανε την τελευταία διετία σε ελληνικές επιχειρήσεις τονίζοντας ότι το υψηλής στάθμης ανθρώπινο δυναμικό ήταν ένας από τους παράγοντες που μέτρησαν για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων.

Ζήτησε ωστόσο οικονομική ελευθερία και διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος τονίζοντας ότι ρόλος του κράτους είναι να εξασφαλίζει τις υποδομές και τους κανόνες ενώ οι νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται από τις επιχειρήσεις.

Ο διεθνούς εμβέλειας επενδυτής συνεχάρη την κυβέρνηση για την ολοκλήρωση μιας πολύ δύσκολης δουλειάς που ήταν το κλείσιμο της αξιολόγησης και τόνισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Ανέφερε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η άρση των capital controls που τέθηκαν πριν από δυο χρόνια και η αποκατάσταση τη πρόσβασης στις αγορές, χωρίς την οποία ακόμη και οι ΗΠΑ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα χρεοκοπούσαν.

“Δεν υπάρχει λόγος, κατέληξε, να μην είναι η Ελλάδα η καλύτερη χώρα για επενδύσεις. Έτσι θα ανακτήσετε τον έλεγχο της μοίρας σας. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα αυτά θα συμβούν και τα δύσκολα χρόνια θα μείνουν στο παρελθόν”.

Read More
arrow_upward