The Blog

Οδηγίες ΑΑΔΕ για τα Ανασφάλιστα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κατ’ εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και της ΠΟΛ. 1033/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη, στις 30 Απριλίου 2018, σε διασταύρωση του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη, προκειμένου να εντοπισθούν τα οχήματα που κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα την ημερομηνία αυτή.

Η διασταύρωση πέραν των ηλεκτρονικών αρχείων της Α.Α.Δ.Ε., βασίστηκε στα αρχεία κυκλοφορούντων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των κλεμμένων οχημάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, των αποβιωσάντων του Υπουργείου Εσωτερικών, των ανακυκλωθέντων οχημάτων της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος και των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Από τη διασταύρωση εντοπίστηκαν 436.653 ως πιθανά ανασφάλιστα οχήματα, οι κάτοχοι των οποίων ενημερώνονται με μήνυμα στη θυρίδα τους στο TAXISnet και είναι σε εξέλιξη η αποστολή μηνυμάτων στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Από την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 οι κάτοχοι μπορούν να προβούν στην ασφάλιση των οχημάτων τους, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με τον κυλινδρισμό του οχήματος, που εντοπίστηκε ανασφάλιστο με την ανωτέρω διασταύρωση, θα εμφανίζεται στην επιστολή και το αντίστοιχο ποσό, που θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να ασφαλισθεί. Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις ποσά είναι τα ακόλουθα:

 • Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250cc.
 • Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251cc και άνω.
 • Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
 • Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.

Υπενθυμίζεται ότι στις 22.02.2018 δημοσιεύτηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής, Πληροφοριακός Οδηγός για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων, που αφορούν σε ανασφάλιστα οχήματα σε μια σειρά περιπτώσεων. Ο Πληροφοριακός Οδηγός και οι σχετικές διατάξεις έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Ανασφάλιστα Οχήματα του ιστοτόπου της Α.Α.Δ.Ε.

Το κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος, που λαμβάνουν οι κάτοχοι των πιθανά ανασφαλίστων οχημάτων, όπου εμπεριέχονται οι απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες προς αυτούς για την πληρωμή του παραβόλου καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σε περίπτωση που θεωρούν πως το όχημά τους περιλαμβάνεται μη ορθώς στον κατάλογο των ανασφαλίστων οχημάτων, περιλαμβάνει τα εξής:

«Κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 30.04.2018 του αρχείου του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά σας ήταν ανασφάλιστο. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει το ποσό των …… ευρώ που αντιστοιχεί στην αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.
Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας ειδοποίησης.

Το ήδη δημιουργημένο παράβολο έχει συσχετισθεί με το συγκεκριμένο ανασφάλιστο όχημα. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής δημιουργηθεί ή και πληρωθεί διαφορετικό παράβολο θα πρέπει να προβείτε στην ακύρωσή του ή να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το εν λόγω ανασφάλιστο όχημα δύναται να συναφθεί μόνο κατόπιν πληρωμής του ήδη δημιουργημένου παραβόλου.

Στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., στην κατηγορία Υπηρεσίες προς Πολίτες, επιλέγετε: «e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet», πατάτε Είσοδος στην Εφαρμογή και από την επιλογή «Τα Παράβολά μου», και στη συνέχεια «Ενέργειες», «Προβολή», μπορείτε, είτε να κάνετε άμεση πληρωμή του παραβόλου, είτε να κάνετε «Εκτύπωση Παραβόλου». Στην εκτύπωση αυτή, στην ενότητα «απόκομμα για την Τράπεζα», υπάρχει ο Κωδικός Πληρωμής όπως αυτός θα απαιτηθεί για την πληρωμή του παραβόλου (web banking ή πιστωτικό ίδρυμα).

Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης (30.04.2018), ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωσή σας με την παρούσα επιστολή.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

 • Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.
 • Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).
 • Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.
 • Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής επικαιροποιημένη, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Σε περίπτωση που αποκτήσατε το όχημα έως και εφτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την διασταύρωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Σε περίπτωση που είστε κληρονόμος οχήματος του οποίου ο θανών είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και αυτός απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν την διασταύρωση, δεν θα εκδοθεί παράβολο για το εν λόγω όχημα. Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος επήλθε από τις 30/3/2018 και έπειτα και δεν δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ από τους κληρονόμους, το τυχόν παράβολο που θα εκδοθεί δύναται να ακυρωθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μετά από αίτημα των κληρονόμων.

Σημειώνεται ότι αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό Πληροφοριακό Οδηγό.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.)».

Read More

Οι πιο αστείες στιγμές εν ώρα εργασίας

Απρόοπτα, φάρσες, γκάφες από εργάτες.

Read More

Εικονικό κλειδί για το αυτοκίνητό σας: Ευκολία ή ένας μπελάς ακόμα; Τι λέει η Allianz;

Αναδημοσίευση από www.nextdeal.gr

Φτάνει η μέρα που μέσω μιας εφαρμογής από το «έξυπνο» τηλέφωνο μας θα ξεκλειδώνουμε το αυτοκίνητο μας και θα το βάζουμε μπροστά. Όμως αυτή η τεχνολογική ευκολία φέρνει και προκλήσεις. Αν χάσουμε το κινητό μας, χάνουμε και το αυτοκίνητο μας;

Όποιος έχει χάσει το smartphone του, γνωρίζει από πρώτο χέρι τι μπελάς είναι, αλλά και τι άγχος σου προσδίδει, πέρα από το κόστος της αγοράς ενός καινούργιου. Άλλωστε, ένα smartphone δεν είναι πλέον μόνο μια συσκευή για την αποστολή και λήψη τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων. Πρόκειται για μια φωτογραφική μηχανή, ημερολόγιο, περιέχει τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας, συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, φορητό υπολογιστή, παρακολουθεί την υγεία σας, αλλά περιέχει και μια πληθώρα άλλων εργαλείων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ίσως να μπορεί να αντικαταστήσει και το κλειδί του αυτοκινήτου σας.

Με την τεχνολογία να τρέχει με φρενήρεις ρυθμούς, η μέρα δεν είναι μακριά που θα μπορείτε μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό σας να ξεκλειδώσετε και να ξεκινήσετε το όχημά σας. Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν ήδη αρχίσει να προσφέρουν αυτήν την καινοτόμο λύση. Αλλά με το αυτοκίνητό σας να ελέγχεται μέσω μιας εφαρμογής ίσως να αποτελέσει έναν εφιάλτη, μιας και ένας καλός hacker θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και το αυτοκίνητό σας να κάνει φτερά εν ριπή οφθαλμού.

Θολό και το τοπίο της ασφάλισης

Με την απομακρυσμένη κλοπή, απλά με την παραβίαση του κινητού σας, εγείρονται και ερωτήματα γύρω από την ασφάλισή του. Εάν ένα αυτοκίνητο κλαπεί, πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία αποζημίωσης του κατόχου; Για να αντιμετωπιστούν οι νέες αυτές προκλήσεις οι ειδικοί στο Κέντρο Τεχνολογίας Allianz (AZT), το ερευνητικό κέντρο της εταιρείας για την αυτοκινητοβιομηχανία, έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας για το σχεδιασμό των εικονικών κλειδιών αυτοκινήτων, αλλά και για την αποθήκευση και επεξεργασία σχετικών δεδομένων. Το κέντρο τεχνολογίας κατέθεσε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στο Συμβούλιο Έρευνας για την εξέλιξη των νέων αυτοκινήτων (RCAR), ένα διεθνές σώμα ερευνητικών κέντρων με 25 μέλη από την Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Αυστραλία. Όπως διατύπωσε και η ομάδα του RCAR, η οποία ερευνά και εξελίσσει τρόπους προστασίας από τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, θα εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ως διεθνών προτύπων για τα virtual κλειδιά αυτοκινήτων.

Βολική, αλλά πολύπλοκη τεχνολογία

Με τα εικονικά κλειδιά, η υποβολή ασφαλιστικής απαίτησης σε περίπτωση κλοπής ενός αυτοκινήτου, γίνεται ελαφρώς πιο περίπλοκη. Επί του παρόντος, αν κλαπεί ένα αυτοκίνητο, ο πελάτης παρέχει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στον ασφαλιστή για την κατάθεση των δικαιολογητικών της αποζημίωσης. Με τα εικονικά κλειδιά όμως πως θα γίνει αυτό; Γιατί θεωρούμε ότι ένας πελάτης που δυστυχώς του έκλεψαν το αυτοκίνητο του, θα είναι λίγο διστακτικός να παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο στον ασφαλιστή. Επομένως θα πρέπει να βρεθεί μια κοινώς αποδεκτή λύση, ώστε να αποζημιώνεται ο άτυχος πελάτης άμεσα και αξιόπιστα, όπως άλλωστε δήλωσε κι ο υπεύθυνος αποζημιώσεων στην Allianz Versicherungs-AG, τμήμα της Allianz Germany Jochen Haug, «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να αποζημιώσουμε τους πελάτες μας χωρίς περιπλοκές στην περίπτωση κλοπής, ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί ένα εικονικό κλειδί».

Οδηγίες ασφαλείας

Είναι γεγονός πως στο μέλλον τα virtual κλειδιά θα ενσωματωθούν στη καθημερινότητά μας. Αυτό όμως που θα πρέπει να διασφαλιστεί είναι η προστασία των δεδομένων και της περιουσίας που θα «ξεκλειδώνουν».

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων και της ασφάλειας των πληροφοριών, η AZT πρότεινε ορισμένες οδηγίες ασφαλείας, μεταξύ αυτών είναι:

 • Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η «αντιγραφή» του εικονικού κλειδιού και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς τον αριθμό των κλειδιών που υπάρχουν για ένα συγκεκριμένο όχημα.
 • Πρέπει να παρέχεται στον πελάτη και στον ασφαλιστή σαφής, διαφανής και έγκυρη λίστα όλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών του κλειδιού, σε περίπτωση απώλειας του οχήματος. Επιπλέον, εάν το όχημα κλαπεί, ο πελάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλέσει αμέσως όλες τις εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης μέσω του κλειδιού.
 • Η πρόσβαση στο όχημα πρέπει να είναι ξεχωριστή από την άδεια οδήγησης του οχήματος. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την ασφάλεια αλλά και ενδεχομένως να ενεργοποιήσει και νέες υπηρεσίες γύρω από το αυτοκίνητο.
 • Η αποθήκευση και η πρόσβαση δεδομένων για το εικονικό κλειδί πρέπει να είναι εντελώς ξεχωριστά από λοιπές εφαρμογές. Τα κρίσιμα δεδομένα, όπως οι εξουσιοδοτήσεις πρόσβασεις, πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Lauterwasser, Managing Director του AZT και πρόεδρος του RCAR, «Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα εικονικά κλειδιά είναι σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτές οι οδηγίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ανεξάρτητες από συγκεκριμένη τεχνολογία και ανεξάρτητα από τη μάρκα του αυτοκινήτου».

Read More

Γ. Ξηρογιαννόπουλος: “Θα υπάρξει ανακατάταξη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση”

 • Άνοιγμα στις απευθείας πωλήσεις θα φέρει η εφαρμογή της IDD
 • “Άδικο” το υφιστάμενο πλαίσιο επαναπιστοποίησης διαμεσολαβητών

Τυπική υποχρέωση που δεν επιτυγχάνει το ζητούμενο, δηλαδή την αυξημένη τεχνογνωσία των επαγγελματιών της ασφάλισης, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος (φωτό), το υφιστάμενο πλαίσιο εκπαίδευσης-επαναπιστοποίησης. Ταυτόχρονα, θεωρεί άδικο να κρίνονται, από ασαφή ως προς τη θεματολογία και δομή σεμινάρια “75 ωρών σε πέντε χρόνια”,  ήδη καταξιωμένοι επαγγελματίες με εμπειρία και τεχνογνωσία ετών. Σε άλλο θέμα, επισημαίνει ότι με το άνοιγμα της αγοράς -όπως προβλέπεται και από την εφαρμογή της IDD- αναμένεται να ενταχθούν σε αυτήν και αρκετοί νέοι παίκτες απευθείας πωλήσεων –  είτε ηλεκτρονικών, μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών sites και e-shops, είτε μέσω μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων.

Συνέντευξη στον Κοσμά Ζακυνθινό
[email protected]

Έχετε δηλώσει ότι η διαδικασία πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης πρέπει να γίνει πιο αυστηρή για τους νεοεισερχόμενους και λιγότερο αυστηρή για τους παλαιότερους. Θέλετε να επεκταθείτε σε αυτό;

Καταρχήν θέλω να αναφέρω ότι δεν είμαι αρνητικός, το αντίθετο θα έλεγα, στην εκπαίδευση και στην επαναπιστοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων καθώς η θέσπιση ενός ελάχιστα αποδεκτού επιπέδου γνώσης και πρακτικής εμπειρίας σίγουρα βοηθάει στο επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά.

Πιστεύω όμως ότι το υφιστάμενο πλαίσιο της Εκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης των γνώσεων έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, τείνει να αποτελέσει άλλη μια επιπλέον «τυπική υποχρέωση» στην οποία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να συμμορφωθεί, χωρίς τελικά να επιτυγχάνεται το ζητούμενο που δεν είναι άλλο από την απόκτηση μεγαλύτερης τεχνογνωσίας γύρω από το ασφαλιστικό αντικείμενο.

Επίσης, χωρίς επαναλαμβάνω να διαφωνώ επί της αρχής στην θέσπιση μιας διαδικασίας διαρκούς επικαιροποίησης των γνώσεων μας, θεωρώ λίγο άδικο για τον κλάδο μας, μέσα από ένα πλαίσιο υποχρεωτικής παρακολούθησης σεμιναρίων επανεκπαίδευσης, διάρκειας μόλις 75 ωρών σε βάθος χρόνου 5ετίας, χωρίς συγκεκριμένη δομή ως προς τον τρόπο υλοποίησής τους και την ανάπτυξη της θεματολογίας αυτών, να τίθεται ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση και υπό εξέταση η επαγγελματική μας υπόσταση, χωρίς να συνυπολογίζονται καθόλου σε αυτή τη διαδικασία και άλλοι ποιοτικοί παράμετροι, όπως η επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από την πολύχρονη ενασχόλησή πολλών εξ ημών στην ασφαλιστική αγορά.

Θεωρώ λοιπόν ότι, αναφορικά με την Εκπαίδευση και την Επαναπιστοποίηση στον χώρο της διαμεσολάβησης, θα ήταν πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό να υπήρχε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ένταξης για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά (υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, αυστηρότερο πλαίσιο εξετάσεων, μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων πέρα από τις τεχνικές γνώσεις επί του ασφαλιστικού προϊόντος) και πιο ευέλικτα σχήματα επανεκπαίδευσης για τους ήδη ενταγμένους στην ασφαλιστική αγορά, οι οποίοι καθημερινά δοκιμάζονται και δίνουν διαρκώς εξετάσεις επιβίωσης σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής που δημιουργεί η ψηφιακή πραγματικότητα σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν τον Μεσίτη Ασφαλίσεων;

Κάθε επιχειρηματικός κλάδος που προσδοκά να έχει παρουσία και στο μέλλον, οφείλει να έχει γρήγορα αντανακλαστικά, να μπορεί να προσαρμόζεται έγκαιρα στις νέες συνθήκες και να είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις που δημιουργούνται. Δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι διαφορετικό και για την ασφαλιστική αγορά γενικότερα όσο και για την διαμεσολάβηση και τους μεσίτες ασφαλίσεων ειδικότερα.
Ο επαγγελματίας Μεσίτης Ασφαλίσεων οφείλει να προσαρμοστεί αντίστοιχα στα νέα δεδομένα, να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην αγορά και να ενσωματώνει στην επαγγελματική του δραστηριότητα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις δυνατότητες που του παρέχονται από την ραγδαία ανάπτυξη και ευρύτατη χρήση των τεχνολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι γεγονός ότι θα υπάρξει μια ανακατάταξη και επανατοποθέτηση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και θα αλλάξει σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται, επικοινωνούνται και προωθούνται τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα στην αγορά. Παράλληλα, με το άνοιγμα της αγοράς όπως προβλέπεται και από την εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD, αναμένεται να ενταχθούν και νέοι «παίχτες» στην αγορά και πλέον ένα μεγάλο κομμάτι των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων (κυρίως retail ασφαλιστικά προϊόντα), θα προωθείται, είτε μέσω απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών εταιριών (direct sales), είτε ηλεκτρονικά μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών sites και e-shops, είτε μέσω μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων.

Από την άλλη πλευρά όμως, πιστεύουμε ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη και ζήτηση για παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενουςπελάτες μας. Όσο πιο εξειδικευμένος και σύνθετος είναι ο προς ασφάλιση κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη ενημέρωσης και καθοδήγησης του πελάτη, μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που ο επαγγελματίας Μεσίτης Ασφαλίσεων μπορεί να του παρέχει.

Φημολογείται ότι η ΤτΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τις κατηγορίες της Διαμεσολάβησης σε δύο: μεσίτες και πράκτορες. Πώς το σχολιάζετε;

Ο μεσίτης ασφαλίσεων εκ του θεσμικού του ρόλου λειτουργεί ανεξάρτητα και χωρίς δεσμεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται, εκπροσωπώντας τον ασφαλιζόμενο πελάτη του και λειτουργώντας ως σύμβουλός του κατά την διαδικασία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ο ασφαλιστικός πράκτορας από την άλλη πλευρά αντιπροσωπεύει και λειτουργεί δια λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας την οποία πρακτορεύει. Θεωρητικά λοιπόν ο Μεσίτης Ασφαλίσεων λειτουργεί αμερόληπτα,επιλέγοντας κάθε φορά να τοποθετήσει τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε εκείνη την ασφαλιστική εταιρία η οποία θα ανταποκριθεί με τον πληρέστερο και πλέον ανταγωνιστικό τρόπο στην κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη του, ενώ αντίθετα οι επιλογές του ασφαλιστικού πράκτορα περιορίζονται στις δυνατότητες που του παρέχονται από τη συνεργαζόμενη μαζί του ασφαλιστική εταιρία.

Η ανεξαρτησία και η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ανάμεσα στις πολλές εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες αποτελεί το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Μεσίτη Ασφαλίσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες διαμεσολάβησης.

Ποιες οι προοπτικές για την ασφάλιση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων σε μια οικονομικά παρηκμασμένη Ελλάδα, με μη ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον;

Οι προοπτικές μπορούν να είναι θετικές με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το κλίμα και τα μεγέθη της οικονομίας μας θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Η χώρα ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα για την έξοδό της, έστω και σταδιακά, από τα μνημόνια και παρόλο ότι σίγουρα η επόμενη μέρα δεν θα είναι εύκολη, φαίνεται ότι ίσως αφήνουμε τα πιο δύσκολα πίσω μας. Είναι όμως στο χέρι μας να συμβάλουμε όλοι μας ώστε η μετάβαση στην κανονικότητα να γίνει ταχύτερα και με τους καλύτερους δυνατούς όρους για την οικονομία και την κοινωνία.

Πιστεύω λοιπόν ότι οι Μεσίτες Ασφαλίσεων θα πρέπει να έχουν έναν ενεργό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Λειτουργώντας ως ο φορέας που θα καθοδηγήσει την επιχειρηματική κοινότητα στο πως να περιορίσει την έκθεσή των επενδύσεών της σε αστάθμητους παράγοντες ή κινδύνους, έχει να προσφέρει πολλά και σημαντικά. Διότι δεν αρκεί κάποιος να αποφασίσει μια σημαντική για τον ίδιο επένδυση (μικρή ή μεγάλη). Εξίσου σημαντικό είναι και το πως θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της. Το πως θα την προστατεύσει, όχι από τυχόν λανθασμένες επιλογές του ιδίου του επενδυτή, αλλά από εξωγενείς παραμέτρους.

Την ίδια στιγμή, η αναμενόμενη ενίσχυση των εγχώριων και εισαγόμενων επενδύσεων σε υποδομές και νέες τεχνολογίες, θα οδηγήσει στην αύξηση ασφαλιστικών αναγκών που σχετίζονται με μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, με παρεχόμενες υπηρεσίες και με ελεύθερους επαγγελματίες.

Γνωρίζει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων τι είδους οφέλη προσφέρει η ασφαλιστική κάλυψη και σε ποιους τομείς;

Αυτό που στην Ελλάδα δυστυχώς λίγοι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται, είναι ότι η ασφαλιστική αγορά λειτουργεί ως «σύμμαχος» του επιχειρηματία στην προσπάθειά του να ελέγξει και να μειώσει τους κινδύνους και το ρίσκο που ανακύπτει από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Με ποιόν τρόπο; Ο εκάστοτε επιχειρηματίας θα πρέπει πρωταρχικά να αντιληφθεί και να κατανοήσει την έκθεσή του στους κινδύνους που αντιμετωπίζει και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τους διαχειριστεί αποτελεσματικά. Η ολιστική αντιμετώπιση και κατ’ επέκταση η ασφάλιση των ποικιλότροπων κινδύνων που ο εκάστοτε επαγγελματίας αντιμετωπίζει, μπορεί ενδεικτικά να αφορά, εκτός από την ασφάλιση των περιουσιακών του στοιχείων, την αστική και επαγγελματική του ευθύνη, τις χρηματικές απώλειες, τα μεταφερόμενα εμπορεύματά του, το προσωπικό του, τις πιστώσεις και/ή τις εγγυήσεις που λαμβάνει από τους πελάτες του, τη γενική αστική ευθύνη, τυχόν ζημιές από μια κυβερνοεπίθεσεις (cyber risks), κ.α..

*Ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος είναι από το 2000 μεσίτης ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων και από το 2015 Διευθύνων Σύμβουλος στην Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1968 με πετυχημένη παρουσία 50 ετών και εξειδίκευση στην ασφάλιση μεγάλων εμπορικών & βιομηχανικών κινδύνων. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο την Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων στο CASS Business School (City University of London), όπως και ανώτατες εμπορικές σπουδές στο University of Lausanne (Switzerland).  Από τον Ιούνιο του 2017 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).

Read More

Προσωπικά Δεδομένα: η διαδικασία που πρέπει να τηρούν οι εταιρείες

Αναδημοσίευση από www.underwriter.gr

Οι εταιρείες από εδώ και στο εξής είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν τι είδους και τι όγκο δεδομένων χειρίζονται, ποιός τα διαχειρίζεται, τι κανόνες και διαδικασίες ασφαλείας τηρούν προκειμένου να εμποδίσουν διαρροές και τέλος, με ποιό τρόπο έχουν εξασφαλίσει τη συναίνεση για τη χρήση τους, από τα άτομα τα οποία αφορούν.

Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

Πολύς λόγος έχει γίνει πλέον για τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περίφημο GBDR (General Data Protection Regulation).  Στην ουσία πρόκειται για αντικατάσταση παρόμοιας, υφιστάμενης Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 1995, με ένα πολύ πιο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα την ψηφιακής πραγματικότητας.

Έτσι λοιπόν οι εταιρείες, από εδώ και στο εξής είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν τι είδους και τι όγκο δεδομένων χειρίζονταιποιός τα διαχειρίζεταιτι κανόνες και διαδικασίες ασφαλείας τηρούν προκειμένου αυτά τα δεδομένα να μην διαρρεύσουν και τέλος, με ποιό τρόπο έχουν εξασφαλίσει τη συναίνεση για τη χρήση τους, από τα άτομα τα οποία αφορούν.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες θα πρέπει αφού δηλώσουν τι δεδομένα χειρίζονται και για ποιο σκοπό, να  “στήσουν” μια διαδικασία που πρώτα απ’ όλα να αποδεικνύει τη συναίνεση για τη λήψη και τη διατήρηση των δεδομένων. Ένα κείμενο, για παράδειγμα, που να ζητά συγκατάθεση για τη λήψη και τη χρήση πχ του email  η του ιατρικού ιστορικού. Στην περίπτωση του e-mail στο κείμενο αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά και η δυνατότητα του ατόμου να ζητήσει διακοπή της χρήσης του mail του από τον συγκεκριμένο φορέα. 

Δεύτερον, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η εταιρεία υποχρεωτικά να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, και τρίτον να δηλώσει τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες με τις οποίες αυτά τα δεδομένα διαφυλάσσονται – για παράδειγμα σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα στο οποίο κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση εκτός από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης.

Όλα τα άνω ισχύουν επισήμως από 25 Μαϊου αλλά σύμφωνα με το ΕΕΑ, θα δοθεί άτυπη παράταση μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο. 

Ως προς το ιατρικό ή χρηματοοικονομικό ιστορικό, η συγκατάθεση εξασφαλίζεται με την υπογραφή του κειμένου, το οποίο ενδεχομένως να πρέπει να σταλεί προς υπογραφή και στους ήδη υπάρχοντες ασφαλισμένους. Το ίδιο δεν είναι εύκολο να γίνει με τα ήδη υπάρχοντα ενημερωτικά -διαφημιστικά mail, στην οποία περίπτωση η συγκατάθεση ενδεχομένως, αποδεικνύεται άτυπα από το γεγονός ότι ήδη χρησιμοποιούνται καιρό χωρίς εναντίωση, άρα ο παραλήπτης αποδέχεται την χρήση της διεύθυνσής του.

Κανένα νέο δεδομένο ωστόσο δεν μπορεί να λαμβάνεται ή να χρησιμοποιείται από τις 25 Μαϊου και μετά χωρίς την αποδεδειγμένη συγκατάθεση αυτού τον οποίο αφορά.

Σε ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, τονίστηκε ότι τα πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσηςφτάνουν έως και τα 20 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής μόλις το 30% των εταιρειών εκτιμάται ότι είναι προετοιμασμένες σε επίπεδο ΕΕ για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, για αυτό βεβαίως θα δοθεί και η άτυπη παράταση μέχρι τον Οκτώβριο. 

Στο μεσοδιάσημα οι εποπτικές αρχές θα κάνουν μόνο παρατηρήσεις συμμόρφωσης,προκειμένου να πειστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι πρέπει να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στη χρήση και κυκλοφορία ευαίσθητων πληροφοριών, κάτι που μέχρι σήμερα γινόταν ουσιαστικά χωρίς εποπτεία ή ιδιαίτερους περιορισμούς. 

Μετά και το πρόσφατο σκάνδαλο του facebook που προκάλεσε ποικίλα ερωτηματικά παγκοσμίως, οι ευρωπαίοι πολίτες δηλώνουν ιδιαίτερα ανασφαλείς για τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτό υπογράμμισε στην προχθεσινή εκδήλωση του ΕΕΑ ο Νικόλας Κανελλόπουλος, δικηγόρος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization-EPLO).

Σύμφωνα με τον κ. Κανελλοπουλο, “προσωπικό δεδομένο” , αποτελεί οποιαδήποτε πληροφορία (έντυπη ή ηλεκτρονική), αφορά φυσικό πρόσωπο εν ζωή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή του (για παράδειγμα: όνομα, επώνυμο, e-mail, Α.Δ.Τ., διεύθυνση οικίας, online προσδιοριστικό της ταυτότητας, στοιχείο). Ενώ, “ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο” είναι αυτό που αφορά ευαίσθητες πληροφορίες για τη ζωή ενός ατόμου, για παράδειγμα τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η κατάσταση της υγείας, η οικονομική κατάσταση, ακόμη και ο ερωτικός προσανατολισμός !).

Ο νέος κανονισμός αφορά όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες και όλους τους δημόσιους φορείς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένων Ευρωπαίων Πολιτών. Δηλαδή, αφορά ακόμα και οργανισμούς που έχουν την εγκατάσταση τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που οι οργανισμοί αυτοί προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για τις ίδιες ή για συνδεδεμένες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου διαμορφώνεται (αυστηρά πρόστιμα – άρθρο 83) ως εξής:

Α΄ κατηγορία παραβάσεων – Έως 10.000.000 ή για επιχειρήσεις το 2%

Β’ κατηγορία παραβάσεων – Έως 20.000.000 ή για επιχειρήσεις το 4% (και για μη συμμόρφωση προς αποφάσεις Αρχής) του  συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.

Για την επιβολή διοικητικού προστίμου, καθώς και σχετικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 • η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την έκταση ή το σκοπό της σχετικής επεξεργασίας, καθώς και τον αριθμό των υποκειμένων των δεδομένων που έθιξε η παράβαση και το βαθμό ζημίας που υπέστησαν,
 • ο δόλος ή η αμέλεια που προκάλεσε την παράβαση,
 • οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες προέβη ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία για να μετριάσει τη ζημία που υπέστησαν τα υποκείμενα των δεδομένων,
 • ο βαθμός ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζουν,
 • τυχόν σχετικές προηγούμενες παραβάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία,
 • ο βαθμός συνεργασίας με την αρχή ελέγχου για την επανόρθωση της παράβασης και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεών της,
 • οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζει η παράβαση,
 • ο τρόπος με τον οποίο η εποπτική αρχή πληροφορήθηκε την παράβαση, ειδικότερα εάν και κατά πόσο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία κοινοποίησε την παράβαση,
 • σε περίπτωση που διατάχθηκε προηγουμένως η λήψη των μέτρων που αναφέρονται κατά του εμπλεκόμενου υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σχετικά με το ίδιο αντικείμενο, η συμμόρφωση με τα εν λόγω μέτρα,
 • η τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας ή εγκεκριμένων μηχανισμών πιστοποίησης σύμφωνα και
 • κάθε άλλο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, όπως τα οικονομικά οφέλη που αποκομίστηκαν ή ζημιών που αποφεύχθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από την παράβαση.

Read More

Οι 4 στρατηγικές στοχεύσεις του ΣΕΜΑ – Ο σχεδιασμός των Επιτροπών Δράσης – Νέα μέλη στο ΔΣ και στην «οικογένεια» του ΣΕΜΑ

Η ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης στην κοινωνία, η δημιουργία υπεραξίας στις υπηρεσίες που προσφέρει ο κλάδος στον πολίτη, η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου και η γενικότερη αναβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζει ο ΣΕΜΑ στα κοινά της ασφαλιστικής αγοράς, αποτελούν τους τέσσερις βασικούς στόχους του φορέα, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, κ. Γιάννη Ξηρογιαννόπουλο.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, απευθυνόμενος, χθες, στους συμμετέχοντες στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Allianz Ελλάδος, ευχαρίστησε τόσο τα μέλη του Δ.Σ. όσο και το σύνολο των μελών του φορέα για τη στήριξή τους και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν με στόχο ο ΣΕΜΑ να ενισχύσει τη φωνή του στην αγορά και τόνισε ότι «ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο δεν σταματά εδώ. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, ώστε κάθε χρόνος που περνά να μας βρίσκει πιο δυνατούς, περισσότερο έμπειρούς και με μεγαλύτερη διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο».

Πρόσθεσε δε ότι «η ασφαλιστική αγορά και μαζί της οι μεσίτες ασφαλίσεων έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Με την ελπίδα ότι οι εξελίξεις στο μέλλον θα είναι θετικότερες και ότι η χώρα μας θα οδηγηθεί σε μια σταθεροποίηση και με την προοπτική, έστω και μιας σταδιακής ανάκαμψης της οικονομίας στο πρόσεχες διάστημα, είναι στο χέρι μας να αδράξουμε και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή νέα ευκαιρία» ανέφερε ο κ. Ξηρογιαννόπουλος.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους προέδρους των Επιτροπών του ΣΕΜΑ προκειμένου να παρουσιάσουν από την πλευρά τους το στίγμα της επόμενης χρονιάς ανά τομέα δράσης του Συνδέσμου:

Ευγενία Καφφετζή, Υπεύθυνη της Επιτροπής Δεοντολογίας & Ανταγωνισμού

Στόχος της Επιτροπής είναι η καθιέρωση συγκεκριμένων επαγγελματικών προτύπων, η επικαιροποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας που θα λειτουργήσει ως πυξίδα για την καθημερινή δράση του μεσίτη ασφαλίσεων, η προστασία του από τις στρεβλώσεις της αγοράς και τις αθέμιτες πρακτικές, καθώς και η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά.

Φίλιππος Μυτιληναίος, Υπεύθυνος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει την κατάρτιση ενός εγχειριδίου με συμβουλές και λύσεις για θέματα που αφορούν στην ορθή εφαρμογή της IDD και του GDPR, ενώ θα επιδιώξει τη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της BIPAR στην Αθήνα για την περίοδο 2019-2020.

Νίκος Κόκκινος Υπεύθυνος της Επιτροπής Επικοινωνίας

Ο ΣΕΜΑ θα θεσμοθετήσει το ρόλο του ambassador ώστε να φέρει τους νέους πιο κοντά στο επάγγελμα του μεσίτη ασφαλίσεων, θα οργανώσει Ακαδημία στελεχών για τον κλάδο, ενώ θα ενισχύσει τις συνέργειες με το ΣΕΒ, καθώς και τις δράσεις υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS Βάρης.

Μαρία Τσιλιμπάρη, Υπεύθυνη της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων

Ο ΣΕΜΑ θα επιμείνει στο να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας IDD για ζητήματα σχετικά με το μικτό σύστημα αμοιβών και τη θέσπιση ορθών κριτήριων προσδιορισμού της δευτερεύουσας δραστηριότητας. Επίσης, προωθεί την τυποποίηση των διαδικασιών προσδιορισμού ζημιών ώστε να είναι ενιαίες για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και σε ότι αφορά τα εργατικά ατυχήματα έχει ήδη ζητήσει τη δίκαιη ερμηνεία από όλους τους συναρμόδιους φορείς των όρων ασφαλείας στη λειτουργία των εταιρειών. Τέλος, επιδιώκει την υπογραφή σύμβασης με τις ασφαλιστικές εταιρείες για κοινή περιγραφή των όρων που εμπεριέχονται στις ασφαλίσεις περιουσίας.

Μιχάλης Τζωρτζωρής, Υπεύθυνος της Επιτροπής Μελών & Προστιθέμενης Αξίας

Στόχος της Επιτροπής είναι η εξασφάλιση υπεραξίας στα μέλη του ΣΕΜΑ, κυρίως μέσα από την «κάρτα μέλους» η οποία ήδη προβλέπει μια σειρά από παροχές και προνόμια που παρέχουν στους μεσίτες ασφαλίσεων τρίτες εταιρείες. Στο πρόσεχες διάστημα με την «κάρτα μέλους» θα συνδεθούν κι άλλες εταιρείες, ενώ σχεδιάζεται και μια δεύτερη κάρτα για τους εργαζόμενους στα μεσιτικά γραφεία.

Βασιλική Δράκου, Υπεύθυνη της Επιτροπής Εκδηλώσεων 30 χρόνια ΣΕΜΑ

Επιδίωξη της Επιτροπής είναι η οργάνωση, φέτος, σειράς εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυση του ΣΕΜΑ, ώστε να ενταθεί η προβολή του θεσμού γενικότερα στην αγορά και να αναδειχθεί η αξία του μεσίτη ασφαλίσεων στην επιχειρηματική κοινότητα και η νέα εποχή στην οποία περνά πλέον ο κλάδος.

Στο μεταξύ, χθες, στο πλαίσιο εκλογών για την αναπλήρωση του Δ.Σ. με ένα νέο τακτικό μέλος και τρία αναπληρωματικά, ως τακτικό μέλος εξελέγη ο κ. Νίκος Κατσιμπέρης και ως αναπληρωματικά η κ. Ηλέκτρα Αποστολοπούλου, ο κ. Γιώργος Ζαφειρίου και ο κ. Απόστολος Ζηκούλης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, καλωσόρισε, χθες, επτά νέα μέλη στο Σύνδεσμο και ειδικότερα τις εταιρείες Thesis Brokers, ZIA Insurance Brokers, Ν.Σ. Απόστολοπουλος, IQ Insurance Quality, Ελέστια, Autoprotect Hellas Administration και Ionios Brokers. Με την εγγραφή των προαναφερόμενων εταιρειών στο Σύνδεσμο, ο συνολικός αριθμός των μελών του ανέρχεται πλέον σε 89.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η CEO της Allianz Ελλάδος, κ. Φίλιππα Μιχάλη, σε σύντομο χαιρετισμό της πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης του ΣΕΜΑ, αναφέρθηκε στην αξία του θεσμού του μεσίτη ασφαλίσεων, υπογράμμισε τις προοπτικές του κλάδου και επεσήμανε την πρόθεση της Allianz να συσφίξει περαιτέρω τις σχέσεις συνεργασίας της με τους μεσίτες ασφαλίσεων.

Αμέσως μετά, ο κ. Redouane El Oulhani, Head of New Business Development της AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty) του ομίλου Allianz, παρουσίασε τα σημαντικότερα ευρήματα του φετινού Allianz Risk Barometer για τον παγκόσμιο χάρτη των επιχειρηματικών κινδύνων του 2018, αναφέροντας ότι, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται, η διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο και οι φυσικές καταστροφές. Ακολουθούν, όπως είπε, οι κίνδυνοι από τις εξελίξεις στις αγορές, όπως και από τις ανατροπές που καταγράφονται σε μακροοικονομικό επίπεδο (προγράμματα λιτότητας, ύφεση, πληθωρισμός κ.α.), οι ζημίες από πυρκαγιά-έκρηξη, το ρίσκο από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η απώλεια φήμης ή αξίας της μάρκας, οι κίνδυνοι από την αλλαγή της νομοθεσίας (οικονομικές κυρώσεις, προστατευτισμός, Brexit και διάσπαση της Ευρωζώνης) και οι συνέπειες από την αλλαγή του κλίματος και την αυξανόμενη αστάθεια των καιρικών συνθηκών. Ολόκληρη η έρευνα υπάρχει αναρτημένη στο site της Allianz: www.allianz.gr.

Read More

Αστεία ασφαλιστική διαφήμιση

Read More

“Σε μένα θα τύχει”; Ελευθερίου, Τσαλνταμπάσης στην καμπάνια της ΕΑΕΕ

Αναδημοσίευση από www.underwriter.gr

Την κλασική, συνηθέστερη  δικαιολογία που προβάλλουν οι πολίτες προκειμένου να μην κάνουν ιδιωτική ασφάλιση, που δεν είναι άλλη από το «σε εμένα θα τύχει;» έρχεται να καταρρίψει το δεύτερο σποτάκι της διαφημιστικής ψηφιακής καμπάνιας ασφαλιστικής συνείδησης της ΕΑΕΕ, η οποία «τρέχει» ήδη από τον Φεβρουάριο και έχει τύχει θερμής υποδοχής.

Στο πρώτο βίντεο, είδαμε δύο πολύ αγαπημένα στο κοινό πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, την Κατερίνα Ζαρίφη και τη Μαρία Μπεκατώρου να διαφωνούν για το εάν πρέπει να κάνουν μία ασφάλιση σεισμού ή ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, μοιράζοντας απλόχερα το γέλιο, περνώντας, όμως, ταυτόχρονα το μήνυμα για την σημασία της ασφάλισης.

Τις τελευταίες ημέρες ανέβηκε στο κανάλι της ΕΑΕΕ στο YouTube το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τους ηθοποιούς, Λευτέρη Ελευθερίου και Θανάση Τσαλνταμπάση, οι οποίοι λίγο πριν αναμετρηθούν σε αγώνα ταχύτητας και ενώ βρίσκονται στην εκκίνηση αναρωτιούνται εάν χρειάζεται να κάνουν ασφάλεια αυτοκινήτου, θίγοντας με ευχάριστο τρόπο ένα από τα πιο καυτά θέματα, τα ανασφάλιστα οχήματα.

«Για να μην οδηγείς στο άγνωστο, ασφάλισε το όχημά σου. Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω» είναι το μήνυμα που περνά η ΕΑΕΕ μέσα από το ευρηματικό σποτάκι, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στη συνέχεια:

Read More

Ι. Ξηρογιαννόπουλος: Μεταμόρφωση της αγοράς προ των πυλών

Αναδημοσίευση από www.insuranceworld.gr

της Ελενας Ερμείδου

Τις προτεραιότητες του ΣΕΜΑ, αλλά και τις προκλήσεις της αγοράς έθεσε κατά την ομιλία του στο 24ο συνέδριο του insuranceforum.gr στην Θεσσαλονίκη, ο  Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος. Οι εξελίξεις στην αγορά απαιτούν την θεμελίωση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου με χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας από όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις.

Η ενσωμάτωση στην νομοθεσία της Κοινοτικής Οδηγίας IDD, o νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), το νέο πλαίσιο επίλυσης διαφορών, είναι κάποια από τα  κύρια ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ΣΕΜΑ σε ένα περιβάλλον πλήρως εξορθολογισμένο.

Κλειδί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σύμφωνα με τον κον Ξηρογιαννόπουλο:

 • Η χρήση της νέας σύγχρονης τεχνολογίας για την δημιουργία εξατομικευμένων συμβάσεων, και ορθής λειτουργίας των επιχειρήσεων που σημαίνει ότι ο κλάδος θα πρέπει να κάνει ένα ακόμα βήμαπροσαρμογής παράλληλα με τα βήματα που ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει για την προσαρμογή του στο νέο θεσμικό περιβάλλον.
 • Η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, όπως χαρακτηριστικά, ο ίδιος είπε «θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τις  Εποπτικές Αρχές ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία και βιώσιμο περιβάλλον, για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη».
 • Η είσοδος νέων ατόμων στο επάγγελμα η οποία εν μέρει αναστέλλεται λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας, προκαλώντας εμπόδια στην ανάπτυξη.

Ασπίδα προστασίας του κλάδου η ενημέρωση, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Ήσσονος και οι συνέργειες για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους λειτουργίας με στόχο την δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

Ο ΣΕΜΑ, τόνισε ο κος Ξηρογιαννόπουλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι τα συνέδρια και οι εκπαιδευτικές ημερίδες όπως αυτή του insuranceforum συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου.

Read More

Εσείς γνωρίζετε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112;

Αναδημοσίευση από www.insurancedaily.gr

Ακόμα κι αν δεν ξέρατε ότι η 11η Φεβρουαρίου είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, αξίζει να μάθετε όλα όσα μπορεί να σας προσφέρει σε περίπτωση που τον χρειαστείτε. Όλους μας τρομάζει το ενδεχόμενο μιας σοβαρής αναποδιάς που μπορεί να μας συμβεί εντός ή εκτός συνόρων της Ελλάδας: ένα ατύχημα, μία κλοπή, μία επίθεση στο δρόμο. Βοηθάει, όμως, πολύ το να είμαστε προετοιμασμένοι και να γνωρίζουμε πού μπορούμε να απευθυνθούμε για σίγουρη υποστήριξη σε κάποιο επείγον περιστατικό –σε αυτή την περίπτωση στο 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. «Κι αν δεν έχω δίκτυο ή αν το κινητό μου έχει ξεμείνει από μονάδες;» μπορεί να ρωτήσει κανείς. Το καλό με τον αριθμό 112 είναι ότι μπορείτε να τον καλέσετε δωρεάν από οποιοδήποτε τηλέφωνο, ακόμα και αν βρίσκεται εκτός δικτύου ή δεν περιέχει καν κάρτα SIM.

Πώς λειτουργεί ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112;

Μόλις τηλεφωνήσετε, και ανάλογα με τις ανάγκες σας, η υπηρεσία του 112 θα σας στείλει άμεσα τη βοήθεια που χρειάζεστε (αστυνομία, πυροσβεστική ή ασθενοφόρο). Το μόνο που χρειάζεται είναι να διατηρήστε την ψυχραιμία σας, ώστε να μπορέσετε να τους δώσετε, σωστά και καθαρά, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Αξίζει να θυμάστε ότι το 112 είναι ο μόνος αριθμός έκτακτης ανάγκης που ισχύει, χωρίς διαφοροποιήσεις, σε κάθε μία από τις 27 χώρες και σε κάθε σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώσετε για την ύπαρξη και τον τρόπο λειτουργίας του και στα παιδιά ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σας, που μπορεί να βρεθούν σε κάποια δύσκολη κατάσταση χωρίς να ξέρουν πώς να αντιδράσουν.

Τι να κάνετε αν καλέσετε από λάθος το 112;

Και μια συμβουλή υπευθυνότητας, ώστε να αξιοποιούμε τη βοήθεια με τον καλύτερο τρόπο όλοι: αν καλέσετε κατά λάθος το 112, μην κλείσετε το τηλέφωνο χωρίς να μιλήσετε. Μιλήστε στον εκπρόσωπο που θα σηκώσει το τηλέφωνο και ενημερώστε τον ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Διαφορετικά θα κινητοποιηθεί άσκοπα βοήθεια την
οποία ίσως εκείνη τη στιγμή χρειάζονται επειγόντως κάποιοι άλλοι. Για τον ίδιο λόγο, μην καλείτε το 112 για γενικές πληροφορίες (κυκλοφορία, καιρός κ.λπ.). Τέλος, μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης πατώντας εδώ και μη διστάσετε να το μοιραστείτε με τους δικούς σας ανθρώπους, συμβάλλοντας έτσι στην διάδοσή του.

Read More
arrow_upward