Πού στην Ευρώπη είναι υποχρεωτική η ασφάλιση υγείας, κατοικίας, συνταξιοδότησης

Τι δείχνει η έρευνα των ΕΙΑΣ-ΕΕΑ για χώρες όπως οι Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία κ.α.

Άρθρο της κυρίας Βίκυς Γερασίμου

Το μεγάλο κενό στην παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, αναδεικνύει μελέτη του ΕΙΑΣ και του ΕΕΑ σχετικά με την υποχρεωτικότητα σε ασφαλίσεις σε χώρες της ΕΕ.

Η εν λόγω μελέτη που παρουσιάστηκε στη συνδιάσκεψη των διαμεσολαβητών έρχεται να καταγράψει σε ποιες χώρες της Ευρώπης  υπάρχει υποχρεωτικότητα στις ασφαλίσεις υγείας, κατοικίας, ατυχημάτων συνταξιοδότησης, περιβαλλοντικής ευθύνης και τεχνικών έργων.

Σύμφωνα με τη μελέτη η συνταξιοδότηση μέσω ιδιωτών είναι υποχρεωτική για τους Βρετανούς, η ασφάλιση υγείας είναι υποχρεωτική για όσους δεν είναι ενταγμένοι στο σύστημα υγείας, κυρίως για τους οικονομικούς μετανάστες στην Ελβετία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, Αυστρία. Ταυτόχρονα όσοι έχουν κατοικίες στην Ελβετία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο και την Αυστρία είναι υποχρεωμένοι βάσει νόμου να τις ασφαλίζουν.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη “η πολιτική ενθάρρυνσης των ιδιωτικών ασφαλίσεων στις ευρωπαϊκές χώρες αναφοράς, δημιουργεί σημαντικά οφέλη, οικονομικά και ασφαλιστικά, τόσο για τα ίδια τα κράτη που την ακολουθούν, όσο και για τους ευρωπαίους πολίτες που προστατεύονται έναντι κινδύνων που τους απειλούν και του κόστους των επιπτώσεων της επέλευσής τους. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, η έμπρακτη ενθάρρυνση των συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων περιορίζει αισθητά το «βάρος» της χρηματοδότησής τους από κονδύλια των προϋπολογισμών ευρωπαϊκών χωρών, ενώ η ενθάρρυνση των ασφαλίσεων κατοικιών και επιχειρήσεων, περιορίζει το «βάρος» αποκατάστασης ζημιών από την επέλευση φυσικών και καιρικών φαινομένων, επίσης. Το «βάρος» αυτό είναι δυσβάστακτο για τη χώρα μας, η οποία δεν εφαρμόζει πολιτικές ενθάρρυνσης των ιδιωτικών ασφαλίσεων, παρά τις διαχρονικές, ευρωπαϊκές και ευρύτερες διεθνείς τάσεις επί του θέματος. Έτσι, η χώρα μας κατευθύνει ποσοστό 18% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της στη χρηματοδότηση συντάξεων, χωρίς βεβαίως εκ του αποτελέσματος να επιτυγχάνει την πρόοδο και την αναβάθμισή τους. Στην πραγματικότητα, η χρηματοδότηση αυτή είναι άνευ αντικρίσματος, αφού οι συντάξεις ευρίσκονται σε τέλμα και τα κονδύλια χρηματοδότησής τους λείπουν από άλλους στόχους υψηλού δυνητικού αποτελέσματος. Κατά την ίδια έννοια, η χρηματοδότηση του κόστους αποκατάστασης ζημιών από την επέλευση κινδύνων φυσικών καταστροφών, ανήλθε σε € 1,7 δισ., κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ των αρχών του έτους 2020 και του Αυγούστου του έτους 2021, και στέρησε τον οικονομικό προϋπολογισμό της χώρας από δυνατότητες ισόποσης χρηματοδότησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών υψηλού αποτελέσματος, βεβαίως προς όφελος εθνικών σκοπών και της κοινωνίας μας”.

Αναλυτικά, οι υποχρεωτικές, κατά τα ανωτέρω και ανά χώρα, ιδιωτικές ασφαλίσεις των ευρωπαίων πολιτών έχουν ως εξής:

Ελβετία

 • Ασφάλιση Υγείας: Η εν λόγω ιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική δι΄ όσους κατοίκους της Ελβετίας δεν είναι εντεταγμένοι στο σύστημα δημόσιας υγείας. Επί παραδείγματι, οικονομικοί μετανάστες σε μεταβατικό στάδιο μεταξύ εισόδου τους στη Χώρα και έναρξης νόμιμης εργασίας.
 • Ασφάλιση Ατυχήματος. Ισχύει ότι ανωτέρω.
 • Ασφάλιση Οχήματος. Υποχρεωτική δι’ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας, σε επί μέρους καντόνια της Χώρας.
 • Ασφάλιση Κτηρίων. Αφορά σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα. Είναι υποχρεωτική. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται στην Αυτοδιοίκηση των επί μέρους καντονίων, η αποζημίωση καταβάλλεται από αυτήν, ενώ ο κίνδυνος ασφαλίζεται από consortium ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 • Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι’ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Γαλλία

 • Ασφάλιση Υγείας. Η εν λόγω ιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική δι΄ όσους κατοίκους της Γαλλίας δεν είναι εντεταγμένοι στο σύστημα δημόσιας υγείας. Επί παραδείγματι, οικονομικοί μετανάστες σε μεταβατικό στάδιο μεταξύ εισόδου τους στη Χώρα και έναρξης εργασίας.
 • Ασφάλιση Κατοικίας. Υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή κατοικίας. Το «σχήμα» ασφάλισης εμπεριέχει ως υποχρεωτική και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτου.
 • Ασφάλιση Επαγγελματικού Ακινήτου. Ισχύει ότι ανωτέρω. Υποχρεωτικές και Ενθαρρυνόμενες Ιδιωτικές Ασφαλίσεις στην Ευρώπη
 • Ασφάλιση Κηδεμόνων Μαθητών. Είναι υποχρεωτική και αναφέρεται στην ευθύνη των κηδεμόνων έναντι του κινδύνου πρόκλησης σχολικών ζημιών από κηδεμονευόμενους μαθητές.
 • Ασφάλιση Οχήματος. Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
 • Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Ηνωμένο Βασίλειο

 • Συνταξιοδοτική Ασφάλιση. Υποχρεωτική δι’ όλους τους Βρετανούς πολίτες και νομίμους εργαζομένους. Επιλογή φορέως, δημόσιου ή πιστοποιημένου ιδιωτικού.
 • Ασφάλιση Οχήματος. Υποχρεωτική δι’ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
 • Ασφάλιση Κτηρίων. Αφορά στην ασφάλιση των τεχνικών έργων ανέγερσης και επισκευής, καθώς και στην ευθύνη ιδιοκτητών και ενοικιαστών κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων έναντι τρίτων.
 • Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι’ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Γερμανία

 • Ασφάλιση Υγείας: Πλέον της δημόσιας ασφάλισης υγείας, υποχρεωτικής για κατοίκους και εργαζομένους στη Γερμανία, υποχρεωτικές είναι και επί μέρους μορφές ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας, όπως αυτές ορίζονται από τα ομόσπονδα κρατίδια και αφορούν σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, καθώς και στους οικονομικούς μετανάστες, προτού αυτοί ενταχθούν ως νομίμως εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Ασφάλιση Οχήματος: Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
 • Ασφάλιση Κτηρίων: Αφορά σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα. Είναι υποχρεωτική και εκτείνεται, πλέον των άλλων, στην ασφάλιση ευθύνης των ιδιοκτητών και ενοικιαστών έναντι τρίτων.
 • Αστική Ευθύνη: Υποχρεωτική δι’ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων: Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών. Υποχρεωτικές και Ενθαρρυνόμενες Ιδιωτικές Ασφαλίσεις στην Ευρώπη
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών: Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Ισπανία

 • Ασφάλιση Οχήματος. Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
 • Ασφάλιση Υγείας. Υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση για τους οικονομικούς μετανάστες και έως ότου αυτοί εισέλθουν στο δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Βέλγιο

 • Ασφάλιση Υγείας. Υποχρεωτική η ιδιωτική ασφάλιση υγείας για τους οικονομικούς μετανάστες έως ότου αυτοί ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Επίσης, συνηθίζεται ευρέως η ιδιωτική ασφάλιση υγείας προς τον σκοπό κάλυψης εκείνου του μέρους των δαπανών υγείας που δεν καλύπτειτο δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Ασφάλιση Οχήματος. Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
 • Ασφάλιση Κατοικίας. Υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή κατοικίας. Το «σχήμα» ασφάλισης εμπεριέχει ως υποχρεωτική και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτου.
 • Ασφάλιση Επαγγελματικού Ακινήτου. Ισχύει ότι ανωτέρω.
 • Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Ολλανδία

 • Ασφάλιση Υγείας. Το δημόσιο σύστημα υγείας συνεργάζεται με consortium ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προς τον σκοπό παροχής ασφαλιστικών παροχών υγείας υπέρ του πληθυσμού.
 • Ασφάλιση Οχήματος. Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
 • Ασφάλιση Κτηρίων. Η ιδιωτική ασφάλιση κτηρίων, κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων, αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών τους, ενώ εκτείνεται και στην ασφάλιση της ευθύνης τους έναντι τρίτων. Υποχρεωτικές και Ενθαρρυνόμενες Ιδιωτικές Ασφαλίσεις στην Ευρώπη
 • Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Πορτογαλία

 • Ασφάλιση Υγείας. Υποχρεωτική η ιδιωτική ασφάλιση υγείας για όσους δεν θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι Πορτογαλίας και δεν είναι επομένως εντεταγμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Ασφάλιση Οχήματος. Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
 • Ασφάλιση Κατοικίας. Υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή κατοικίας. Το «σχήμα» ασφάλισης εμπεριέχει ως υποχρεωτική και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτου.
 • Ασφάλιση Επαγγελματικού Ακινήτου. Ισχύει ότι ανωτέρω.
 • Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Λουξεμβούργο

 • Ασφάλιση Υγείας. Υποχρεωτική η ιδιωτική ασφάλιση υγείας για όσους δεν θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι Λουξεμβούργου και δεν είναι επομένως εντεταγμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας.
 • Ασφάλιση Οχήματος. Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
 • Ασφάλιση Κτηρίων. Η ιδιωτική ασφάλιση κτηρίων, κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων, αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών τους, ενώ εκτείνεται και στην ασφάλιση της ευθύνης τους έναντι τρίτων.
 • Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες. Υποχρεωτικές και Ενθαρρυνόμενες Ιδιωτικές Ασφαλίσεις στην Ευρώπη

Αυστρία

 • Ασφάλιση Υγείας. Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι υποχρεωτική δι΄ όσους ζουν στην Αυστρία, χωρίς όμως να είναι εντεταγμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας της. Ενδεικτικά, οικονομικοί μετανάστες στο προενταξιακό στάδιο και επισκέπτες μακράς διάρκειας.
 • Ασφάλιση Οχήματος. Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
 • Ασφάλιση Κατοικίας. Υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή κατοικίας. Το «σχήμα» ασφάλισης εμπεριέχει ως υποχρεωτική και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτου.
 • Ασφάλιση Επαγγελματικού Ακινήτου. Ισχύει ότι ανωτέρω.
 • Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Ιταλία

 • Ασφάλιση Οχήματος. Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
 • Ασφάλιση Ατυχήματος. Υποχρεωτική για όσους επιδίδονται σε χειμερινά αθλήματα, ski και snowboard.
 • Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

*Η ασφάλιση οχήματος εκτείνεται στην όλη έννοια motor insurance και συμπεριλαμβάνει, πλέον των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, σκάφη και αεροσκάφη όλων των τύπων και κατηγοριών.

Αναδημοσίευση: www.insurancedaily.gr

arrow_upward