ΣΕΜΑ: Επικαιροποιεί τους Κανόνες Δεοντολογίας για μεσίτες ασφαλίσεων

photo

Στην επικαιροποίηση των Κανόνων Δεοντολογίας που είχε παλαιότερα διατυπώσει ο ΣΕΜΑ, ώστε αυτοί να συμφωνηθούν εκ νέου με τους μεσίτες ασφαλίσεων και τις ασφαλιστικές εταιρείες, και να αποτελέσουν ένα εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο αυτορρύθμισης της αγοράς, προχωρεί ο ΣΕΜΑ.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Μελών και Προστιθέμενης Αξίας Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος, «μία από τις κύριες δράσεις της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση ενός Επαγγελματικού Προτύπου Μεσίτη Ασφαλίσεων, μέσα από τη θέσπιση κάποιων ενιαίων και κοινά αποδεκτών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς, τόσο από τα μέλη του Συνδέσμου όσο και από τις ασφαλιστικές εταιρείες».

Η διοίκηση του ΣΕΜΑ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, καθώς πιστεύει ότι η δημιουργία θεμελιωδών προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του κλάδου μέσα από την αυτορρύθμιση και τη θωράκιση του υγιούς ανταγωνισμού και την προστασία των μεσιτών ασφαλίσεων από αθέμιτες πρακτικές − στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επικαιροποίηση των παλαιότερων Κανόνων Δεοντολογίας.

Τα μέλη του Συνδέσμου καλούνται να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους το αργότερο έως 31 Μαρτίου, προκειμένου η Επιτροπή να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ συγκροτημένη πρόταση για την εφαρμογή ενός νέου πλέγματος Κανόνων Δεοντολογίας, που θα απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς και θα είναι απόλυτα εναρμονισμένοι με την ισχύουσα νομοθεσία.

arrow_upward