Αλλαγές στη φορολογία των ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων

Αναδημοσίευση από www.insuranceworld.gr

Αποκαθίσταται η παράλειψη που υπήρχε για την εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία των ασφαλίστρων για ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. Το πρόβλημα που είχε προκύψει είχε επισημάνει και η ΕΑΕΕ, η οποία είχε ζητήσει την εναρμόνιση της σχετικής διάταξης με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα προβλέπεται πως στον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις δεν συμπεριλαμβάνονται πέραν των κρατήσεων των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο και των εισφορών εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο, και τα ασφαλίστρa που καταβάλλονται για λογαριασμό του εργαζόμενου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις συνάπτουν ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια για λογαριασμό των εργαζομένων τους και η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται μέσα από την παρακράτηση τους από τη μισθοδοσία. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκκαθαριστές προκειμένου να υπολογίσουν τον παρακρατούμενο φόρο στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα από μισθωτή εργασία, θα αφαιρέσουν από το ακαθάριστο ποσό του μισθού, πέραν από τις νόμιμες κρατήσεις για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και τις ανωτέρω κρατήσεις για ασφάλιστρα και εισφορές υπέρ των επαγγελματικών ταμείων, που για την καταβολή τους βαρύνεται επίσης ο εργαζόμενος.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο της ΕΑΕΕ

arrow_upward