Month: March 2018

Προσωπικά Δεδομένα: η διαδικασία που πρέπει να τηρούν οι εταιρείες

Αναδημοσίευση από www.underwriter.gr

Οι εταιρείες από εδώ και στο εξής είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν τι είδους και τι όγκο δεδομένων χειρίζονται, ποιός τα διαχειρίζεται, τι κανόνες και διαδικασίες ασφαλείας τηρούν προκειμένου να εμποδίσουν διαρροές και τέλος, με ποιό τρόπο έχουν εξασφαλίσει τη συναίνεση για τη χρήση τους, από τα άτομα τα οποία αφορούν.

Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

Πολύς λόγος έχει γίνει πλέον για τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περίφημο GBDR (General Data Protection Regulation).  Στην ουσία πρόκειται για αντικατάσταση παρόμοιας, υφιστάμενης Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 1995, με ένα πολύ πιο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα την ψηφιακής πραγματικότητας.

Έτσι λοιπόν οι εταιρείες, από εδώ και στο εξής είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν τι είδους και τι όγκο δεδομένων χειρίζονταιποιός τα διαχειρίζεταιτι κανόνες και διαδικασίες ασφαλείας τηρούν προκειμένου αυτά τα δεδομένα να μην διαρρεύσουν και τέλος, με ποιό τρόπο έχουν εξασφαλίσει τη συναίνεση για τη χρήση τους, από τα άτομα τα οποία αφορούν.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες θα πρέπει αφού δηλώσουν τι δεδομένα χειρίζονται και για ποιο σκοπό, να  “στήσουν” μια διαδικασία που πρώτα απ’ όλα να αποδεικνύει τη συναίνεση για τη λήψη και τη διατήρηση των δεδομένων. Ένα κείμενο, για παράδειγμα, που να ζητά συγκατάθεση για τη λήψη και τη χρήση πχ του email  η του ιατρικού ιστορικού. Στην περίπτωση του e-mail στο κείμενο αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά και η δυνατότητα του ατόμου να ζητήσει διακοπή της χρήσης του mail του από τον συγκεκριμένο φορέα. 

Δεύτερον, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η εταιρεία υποχρεωτικά να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, και τρίτον να δηλώσει τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες με τις οποίες αυτά τα δεδομένα διαφυλάσσονται – για παράδειγμα σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα στο οποίο κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση εκτός από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης.

Όλα τα άνω ισχύουν επισήμως από 25 Μαϊου αλλά σύμφωνα με το ΕΕΑ, θα δοθεί άτυπη παράταση μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο. 

Ως προς το ιατρικό ή χρηματοοικονομικό ιστορικό, η συγκατάθεση εξασφαλίζεται με την υπογραφή του κειμένου, το οποίο ενδεχομένως να πρέπει να σταλεί προς υπογραφή και στους ήδη υπάρχοντες ασφαλισμένους. Το ίδιο δεν είναι εύκολο να γίνει με τα ήδη υπάρχοντα ενημερωτικά -διαφημιστικά mail, στην οποία περίπτωση η συγκατάθεση ενδεχομένως, αποδεικνύεται άτυπα από το γεγονός ότι ήδη χρησιμοποιούνται καιρό χωρίς εναντίωση, άρα ο παραλήπτης αποδέχεται την χρήση της διεύθυνσής του.

Κανένα νέο δεδομένο ωστόσο δεν μπορεί να λαμβάνεται ή να χρησιμοποιείται από τις 25 Μαϊου και μετά χωρίς την αποδεδειγμένη συγκατάθεση αυτού τον οποίο αφορά.

Σε ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, τονίστηκε ότι τα πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσηςφτάνουν έως και τα 20 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής μόλις το 30% των εταιρειών εκτιμάται ότι είναι προετοιμασμένες σε επίπεδο ΕΕ για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, για αυτό βεβαίως θα δοθεί και η άτυπη παράταση μέχρι τον Οκτώβριο. 

Στο μεσοδιάσημα οι εποπτικές αρχές θα κάνουν μόνο παρατηρήσεις συμμόρφωσης,προκειμένου να πειστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι πρέπει να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στη χρήση και κυκλοφορία ευαίσθητων πληροφοριών, κάτι που μέχρι σήμερα γινόταν ουσιαστικά χωρίς εποπτεία ή ιδιαίτερους περιορισμούς. 

Μετά και το πρόσφατο σκάνδαλο του facebook που προκάλεσε ποικίλα ερωτηματικά παγκοσμίως, οι ευρωπαίοι πολίτες δηλώνουν ιδιαίτερα ανασφαλείς για τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτό υπογράμμισε στην προχθεσινή εκδήλωση του ΕΕΑ ο Νικόλας Κανελλόπουλος, δικηγόρος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization-EPLO).

Σύμφωνα με τον κ. Κανελλοπουλο, “προσωπικό δεδομένο” , αποτελεί οποιαδήποτε πληροφορία (έντυπη ή ηλεκτρονική), αφορά φυσικό πρόσωπο εν ζωή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή του (για παράδειγμα: όνομα, επώνυμο, e-mail, Α.Δ.Τ., διεύθυνση οικίας, online προσδιοριστικό της ταυτότητας, στοιχείο). Ενώ, “ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο” είναι αυτό που αφορά ευαίσθητες πληροφορίες για τη ζωή ενός ατόμου, για παράδειγμα τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η κατάσταση της υγείας, η οικονομική κατάσταση, ακόμη και ο ερωτικός προσανατολισμός !).

Ο νέος κανονισμός αφορά όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες και όλους τους δημόσιους φορείς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένων Ευρωπαίων Πολιτών. Δηλαδή, αφορά ακόμα και οργανισμούς που έχουν την εγκατάσταση τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που οι οργανισμοί αυτοί προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για τις ίδιες ή για συνδεδεμένες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου διαμορφώνεται (αυστηρά πρόστιμα – άρθρο 83) ως εξής:

Α΄ κατηγορία παραβάσεων – Έως 10.000.000 ή για επιχειρήσεις το 2%

Β’ κατηγορία παραβάσεων – Έως 20.000.000 ή για επιχειρήσεις το 4% (και για μη συμμόρφωση προς αποφάσεις Αρχής) του  συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.

Για την επιβολή διοικητικού προστίμου, καθώς και σχετικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 • η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την έκταση ή το σκοπό της σχετικής επεξεργασίας, καθώς και τον αριθμό των υποκειμένων των δεδομένων που έθιξε η παράβαση και το βαθμό ζημίας που υπέστησαν,
 • ο δόλος ή η αμέλεια που προκάλεσε την παράβαση,
 • οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες προέβη ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία για να μετριάσει τη ζημία που υπέστησαν τα υποκείμενα των δεδομένων,
 • ο βαθμός ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζουν,
 • τυχόν σχετικές προηγούμενες παραβάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία,
 • ο βαθμός συνεργασίας με την αρχή ελέγχου για την επανόρθωση της παράβασης και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεών της,
 • οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζει η παράβαση,
 • ο τρόπος με τον οποίο η εποπτική αρχή πληροφορήθηκε την παράβαση, ειδικότερα εάν και κατά πόσο ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία κοινοποίησε την παράβαση,
 • σε περίπτωση που διατάχθηκε προηγουμένως η λήψη των μέτρων που αναφέρονται κατά του εμπλεκόμενου υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σχετικά με το ίδιο αντικείμενο, η συμμόρφωση με τα εν λόγω μέτρα,
 • η τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας ή εγκεκριμένων μηχανισμών πιστοποίησης σύμφωνα και
 • κάθε άλλο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, όπως τα οικονομικά οφέλη που αποκομίστηκαν ή ζημιών που αποφεύχθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από την παράβαση.

Read More

Οι 4 στρατηγικές στοχεύσεις του ΣΕΜΑ – Ο σχεδιασμός των Επιτροπών Δράσης – Νέα μέλη στο ΔΣ και στην «οικογένεια» του ΣΕΜΑ

Η ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης στην κοινωνία, η δημιουργία υπεραξίας στις υπηρεσίες που προσφέρει ο κλάδος στον πολίτη, η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου και η γενικότερη αναβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζει ο ΣΕΜΑ στα κοινά της ασφαλιστικής αγοράς, αποτελούν τους τέσσερις βασικούς στόχους του φορέα, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, κ. Γιάννη Ξηρογιαννόπουλο.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, απευθυνόμενος, χθες, στους συμμετέχοντες στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Allianz Ελλάδος, ευχαρίστησε τόσο τα μέλη του Δ.Σ. όσο και το σύνολο των μελών του φορέα για τη στήριξή τους και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν με στόχο ο ΣΕΜΑ να ενισχύσει τη φωνή του στην αγορά και τόνισε ότι «ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο δεν σταματά εδώ. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, ώστε κάθε χρόνος που περνά να μας βρίσκει πιο δυνατούς, περισσότερο έμπειρούς και με μεγαλύτερη διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο».

Πρόσθεσε δε ότι «η ασφαλιστική αγορά και μαζί της οι μεσίτες ασφαλίσεων έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Με την ελπίδα ότι οι εξελίξεις στο μέλλον θα είναι θετικότερες και ότι η χώρα μας θα οδηγηθεί σε μια σταθεροποίηση και με την προοπτική, έστω και μιας σταδιακής ανάκαμψης της οικονομίας στο πρόσεχες διάστημα, είναι στο χέρι μας να αδράξουμε και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή νέα ευκαιρία» ανέφερε ο κ. Ξηρογιαννόπουλος.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους προέδρους των Επιτροπών του ΣΕΜΑ προκειμένου να παρουσιάσουν από την πλευρά τους το στίγμα της επόμενης χρονιάς ανά τομέα δράσης του Συνδέσμου:

Ευγενία Καφφετζή, Υπεύθυνη της Επιτροπής Δεοντολογίας & Ανταγωνισμού

Στόχος της Επιτροπής είναι η καθιέρωση συγκεκριμένων επαγγελματικών προτύπων, η επικαιροποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας που θα λειτουργήσει ως πυξίδα για την καθημερινή δράση του μεσίτη ασφαλίσεων, η προστασία του από τις στρεβλώσεις της αγοράς και τις αθέμιτες πρακτικές, καθώς και η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά.

Φίλιππος Μυτιληναίος, Υπεύθυνος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει την κατάρτιση ενός εγχειριδίου με συμβουλές και λύσεις για θέματα που αφορούν στην ορθή εφαρμογή της IDD και του GDPR, ενώ θα επιδιώξει τη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της BIPAR στην Αθήνα για την περίοδο 2019-2020.

Νίκος Κόκκινος Υπεύθυνος της Επιτροπής Επικοινωνίας

Ο ΣΕΜΑ θα θεσμοθετήσει το ρόλο του ambassador ώστε να φέρει τους νέους πιο κοντά στο επάγγελμα του μεσίτη ασφαλίσεων, θα οργανώσει Ακαδημία στελεχών για τον κλάδο, ενώ θα ενισχύσει τις συνέργειες με το ΣΕΒ, καθώς και τις δράσεις υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS Βάρης.

Μαρία Τσιλιμπάρη, Υπεύθυνη της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων

Ο ΣΕΜΑ θα επιμείνει στο να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας IDD για ζητήματα σχετικά με το μικτό σύστημα αμοιβών και τη θέσπιση ορθών κριτήριων προσδιορισμού της δευτερεύουσας δραστηριότητας. Επίσης, προωθεί την τυποποίηση των διαδικασιών προσδιορισμού ζημιών ώστε να είναι ενιαίες για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και σε ότι αφορά τα εργατικά ατυχήματα έχει ήδη ζητήσει τη δίκαιη ερμηνεία από όλους τους συναρμόδιους φορείς των όρων ασφαλείας στη λειτουργία των εταιρειών. Τέλος, επιδιώκει την υπογραφή σύμβασης με τις ασφαλιστικές εταιρείες για κοινή περιγραφή των όρων που εμπεριέχονται στις ασφαλίσεις περιουσίας.

Μιχάλης Τζωρτζωρής, Υπεύθυνος της Επιτροπής Μελών & Προστιθέμενης Αξίας

Στόχος της Επιτροπής είναι η εξασφάλιση υπεραξίας στα μέλη του ΣΕΜΑ, κυρίως μέσα από την «κάρτα μέλους» η οποία ήδη προβλέπει μια σειρά από παροχές και προνόμια που παρέχουν στους μεσίτες ασφαλίσεων τρίτες εταιρείες. Στο πρόσεχες διάστημα με την «κάρτα μέλους» θα συνδεθούν κι άλλες εταιρείες, ενώ σχεδιάζεται και μια δεύτερη κάρτα για τους εργαζόμενους στα μεσιτικά γραφεία.

Βασιλική Δράκου, Υπεύθυνη της Επιτροπής Εκδηλώσεων 30 χρόνια ΣΕΜΑ

Επιδίωξη της Επιτροπής είναι η οργάνωση, φέτος, σειράς εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυση του ΣΕΜΑ, ώστε να ενταθεί η προβολή του θεσμού γενικότερα στην αγορά και να αναδειχθεί η αξία του μεσίτη ασφαλίσεων στην επιχειρηματική κοινότητα και η νέα εποχή στην οποία περνά πλέον ο κλάδος.

Στο μεταξύ, χθες, στο πλαίσιο εκλογών για την αναπλήρωση του Δ.Σ. με ένα νέο τακτικό μέλος και τρία αναπληρωματικά, ως τακτικό μέλος εξελέγη ο κ. Νίκος Κατσιμπέρης και ως αναπληρωματικά η κ. Ηλέκτρα Αποστολοπούλου, ο κ. Γιώργος Ζαφειρίου και ο κ. Απόστολος Ζηκούλης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, καλωσόρισε, χθες, επτά νέα μέλη στο Σύνδεσμο και ειδικότερα τις εταιρείες Thesis Brokers, ZIA Insurance Brokers, Ν.Σ. Απόστολοπουλος, IQ Insurance Quality, Ελέστια, Autoprotect Hellas Administration και Ionios Brokers. Με την εγγραφή των προαναφερόμενων εταιρειών στο Σύνδεσμο, ο συνολικός αριθμός των μελών του ανέρχεται πλέον σε 89.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η CEO της Allianz Ελλάδος, κ. Φίλιππα Μιχάλη, σε σύντομο χαιρετισμό της πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης του ΣΕΜΑ, αναφέρθηκε στην αξία του θεσμού του μεσίτη ασφαλίσεων, υπογράμμισε τις προοπτικές του κλάδου και επεσήμανε την πρόθεση της Allianz να συσφίξει περαιτέρω τις σχέσεις συνεργασίας της με τους μεσίτες ασφαλίσεων.

Αμέσως μετά, ο κ. Redouane El Oulhani, Head of New Business Development της AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty) του ομίλου Allianz, παρουσίασε τα σημαντικότερα ευρήματα του φετινού Allianz Risk Barometer για τον παγκόσμιο χάρτη των επιχειρηματικών κινδύνων του 2018, αναφέροντας ότι, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται, η διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο και οι φυσικές καταστροφές. Ακολουθούν, όπως είπε, οι κίνδυνοι από τις εξελίξεις στις αγορές, όπως και από τις ανατροπές που καταγράφονται σε μακροοικονομικό επίπεδο (προγράμματα λιτότητας, ύφεση, πληθωρισμός κ.α.), οι ζημίες από πυρκαγιά-έκρηξη, το ρίσκο από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η απώλεια φήμης ή αξίας της μάρκας, οι κίνδυνοι από την αλλαγή της νομοθεσίας (οικονομικές κυρώσεις, προστατευτισμός, Brexit και διάσπαση της Ευρωζώνης) και οι συνέπειες από την αλλαγή του κλίματος και την αυξανόμενη αστάθεια των καιρικών συνθηκών. Ολόκληρη η έρευνα υπάρχει αναρτημένη στο site της Allianz: www.allianz.gr.

Read More

Αστεία ασφαλιστική διαφήμιση

Read More

“Σε μένα θα τύχει”; Ελευθερίου, Τσαλνταμπάσης στην καμπάνια της ΕΑΕΕ

Αναδημοσίευση από www.underwriter.gr

Την κλασική, συνηθέστερη  δικαιολογία που προβάλλουν οι πολίτες προκειμένου να μην κάνουν ιδιωτική ασφάλιση, που δεν είναι άλλη από το «σε εμένα θα τύχει;» έρχεται να καταρρίψει το δεύτερο σποτάκι της διαφημιστικής ψηφιακής καμπάνιας ασφαλιστικής συνείδησης της ΕΑΕΕ, η οποία «τρέχει» ήδη από τον Φεβρουάριο και έχει τύχει θερμής υποδοχής.

Στο πρώτο βίντεο, είδαμε δύο πολύ αγαπημένα στο κοινό πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, την Κατερίνα Ζαρίφη και τη Μαρία Μπεκατώρου να διαφωνούν για το εάν πρέπει να κάνουν μία ασφάλιση σεισμού ή ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, μοιράζοντας απλόχερα το γέλιο, περνώντας, όμως, ταυτόχρονα το μήνυμα για την σημασία της ασφάλισης.

Τις τελευταίες ημέρες ανέβηκε στο κανάλι της ΕΑΕΕ στο YouTube το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τους ηθοποιούς, Λευτέρη Ελευθερίου και Θανάση Τσαλνταμπάση, οι οποίοι λίγο πριν αναμετρηθούν σε αγώνα ταχύτητας και ενώ βρίσκονται στην εκκίνηση αναρωτιούνται εάν χρειάζεται να κάνουν ασφάλεια αυτοκινήτου, θίγοντας με ευχάριστο τρόπο ένα από τα πιο καυτά θέματα, τα ανασφάλιστα οχήματα.

«Για να μην οδηγείς στο άγνωστο, ασφάλισε το όχημά σου. Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω» είναι το μήνυμα που περνά η ΕΑΕΕ μέσα από το ευρηματικό σποτάκι, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στη συνέχεια:

Read More
arrow_upward