Month: September 2017

Video: Η διαφήμιση της ασφαλιστικής Aviva που απαγορεύτηκε

Αναδημοσίευση από www.insurancedaily.gr

Το διαφημιστικό σποτ με το οποίο η Aviva προωθούσε την εφαρμογή για την ασφάλιση αυτοκινήτου “έκοψε” η Advertising Standards Authority (ASA), η αρμόδια αρχή Διαφημιστικών προδιαγραφών. Το σποτάκι είχε σαν πρωταγωνιστή των οδηγό αγώνων F1 David Coulthard, ο οποίος υποδύεται τον οδηγό ταξί που παραλαμβάνει ένα ανυποψίαστο ζευγάρι και πραγματοποιεί μία ξέφρενη διαδρομή. Όπως αναφέρει η ASA το βίντεο κρίθηκε, μετά και από 58 παράπονα καταναλωτών, ότι προωθεί την απερίσκεπτη οδήγηση και για αυτό αποφασίστηκε να απαγορευτεί η προβολή του.

Πηγή: Telegraph

Read More

Με 20 ευρώ η διαγραφή από τη λίστα ανασφάλιστων οχημάτων

Αναδημοσίευση από www.insurancedaily.gr

Τι προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Την οριστική διαγραφή τους από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ώστε να μην τους ζητούνται ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας, kαι να μην τους επιβάλλονται πρόστιμα, μπορούν να επιτύχουν όσοι κατείχαν οχήματα τα οποία καταστράφηκαν προ του 2004, καταβάλλοντας παράβολο αξίας 20 ευρώ.

Ειδικότερα, το πλήρες κείμενο της υπ. Αρ. ΠΟΛ.1145/21.9.2017 εγκυκλίου της ΑΑΔΕ έχει ως εξής:

Α. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Με το άρθρο 69 του ν. 4484/2017 προστέθηκε παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α’) δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων με άδεια πριν την 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται στην κατοχή τους διότι δόθηκαν για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ίδια ημερομηνία (4.3.2004), να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση – αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι με το ανωτέρω π.δ. 116/2004 «Εναλλακτική διαχείριση οχημάτων – ανταλλακτικών καταλυτικών μετατροπέων κ.λπ.», το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 5.3.2004, ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο όπως θεσπίστηκε με την κοινοτική Οδηγία 2000/53. Ως συνέπεια της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, από 5.3.2004 κι εφεξής κατέστη υποχρεωτική, στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος διαγραφής οχήματος, η προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής από εγκεκριμένο φορέα εναλλακτικής διαχείρισης. Κατά συνέπεια, όσοι προσήλθαν μετά την 4.3.2004 στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών ζητώντας διαγραφή οχήματος λόγω καταστροφής κ.λπ. η οποία έλαβε χώρα έως την ίδια ημερομηνία, δεν μπόρεσαν να διαγράψουν το όχημά τους λόγω έναρξης ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου.

Με την προσθήκη της παρ. 6 στο άρθρο 8 του Π.Δ. δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω ιδιοκτήτες οχημάτων να προσέλθουν σήμερα στις αρμόδιες υπηρεσίες και να αιτηθούν με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης τη διαγραφή του οχήματός τους για τους παραπάνω προαναφερθέντες λόγους.

Δεδομένου ότι από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ανακύπτουν ζητήματα που αφορούν στη φορολογία τελών κυκλοφορίας, ορισμένα από τα οποία ρυθμίζονται ευθέως από τις διατάξεις του άρθρου 69 ενώ άλλα προκύπτουν από τις λοιπές ισχύουσες περί τελών κυκλοφορίας διατάξεις, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις ΔΟΥ:

1. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 6.3 του άρθρου 8 του ΠΔ 116/2004, στον αιτούντα χορηγείται, εφόσον γίνει δεκτή η υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής και ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, βεβαίωση με ημερομηνία 4.3.2004, εκτός εάν από επίσημο δημόσιο έγγραφο που συνυποβάλλεται με την υπεύθυνη δήλωση/αίτηση διαγραφής, αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή. Τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι π.χ. η βεβαίωση της Πυροσβεστικής με την οποία πιστοποιείται η καταστροφή του οχήματος λόγω πυρκαγιάς κ.λπ., ή αντίστοιχα της Αστυνομίας, η οποία ενώ έχει ημερομηνία προγενέστερη της 4.3.2004, προσκομίστηκε στην αρμόδια υπηρεσία στα πλαίσια αιτήματος διαγραφής, μετά την ημερομηνία αυτή και ενώ είχε τεθεί σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο που απαιτούσε την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής από εγκεκριμένο ανακυκλωτή. Στις περιπτώσεις αυτές ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία που προκύπτει από το δημόσιο έγγραφο.

Εφόσον υπάρχουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας για τα έτη που προηγούνται της ημερομηνίας διαγραφής, τα σχετικά ποσά αναζητούνται, όμως η τυχόν ύπαρξη οφειλών για τα έτη αυτά δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την παραλαβή του αιτήματος ενημερώνουν μεν τον αιτούντα σχετικά με τη μη διαγραφή τυχόν μη παραγεγραμμένων οφειλών (σήμερα για τα έτη από το 1997, λόγω εικοσαετούς παραγραφής) έως και το έτος διαγραφής (2004 ή προγενέστερο κατά τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος), αλλά διεκπεραιώνουν την αίτηση κανονικά, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Οι οφειλές αυτές, εφόσον διαπιστωθούν και βεβαιωθούν, δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής κατά τα ανωτέρω συνεπάγεται τη διαγραφή τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των σχετικών προστίμων τους για τα έτη που έπονται της διαγραφής. Δεδομένου λοιπόν ότι η διαγραφή θα λαμβάνει χώρα πάντοτε με ημερομηνία 4.3.2004 (σύμφωνα με την υποπαρ. 6.3 του άρθρου 8), τα τυχόν οφειλόμενα ή και βεβαιωμένα τέλη κυκλοφορίας και τα σχετικά πρόστιμα, για τα έτη 2005 έως και 2017, θα διαγράφονται. Στην περίπτωση που η διαγραφή του οχήματος συντελείται με ημερομηνία προγενέστερη της 4.3.2004, λόγω προσκόμισης επίσημου δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση του οχήματος, τότε η διαγραφή των τελών κυκλοφορίας μετά των προστίμων τους αφορά τα επόμενα έτη από την ημερομηνία συντέλεσης της διαγραφής του.

3. Τέλος, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του νόμου (υποπαρ. 6.1 του άρθρου 8), δεν επιστρέφονται τέλη κυκλοφορίας τα οποία τυχόν καταβλήθηκαν κατά τα έτη που έπονται της διαγραφής του οχήματος.

Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι ΔΟΥ λαμβάνουν κάθε μήνα ενημέρωση από τη ΔΗΛΕΔ, μέσω αρχείου ή εφαρμογής, για τα οχήματα που διαγράφηκαν από το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 69 του ν. 4484/2017 και προβαίνουν σε έλεγχο και βεβαίωση τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των προστίμων τους για τα μη παραγεγραμμένα έτη (σήμερα, για τα έτη 1997 έως και 2004, λόγω εικοσαετούς παραγραφής).

Read More

Η «ασύμμετρη» απειλή του Cyber Risk για την ασφαλιστική αγορά

Blanket Purchase Agreements Contracts and Details

The Program is a group of multiple-award Blanket Purchase Agreements (BPA) leveraging commercial processes and innovative enhancements established within the “evergreen” aspects of the General Services Administration (GSA) schedules program. The purpose is to incorporate dynamic teaming arrangements and to offer the right mix of professional and highly technical advisory and assistance services to Team Redstone. (more…)

Read More

Meeting the Brokers of a Cyber Secure World

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος: Ευκαιρία ανάπτυξης το Cyber Risk Insurance

Εμμανουήλ Σφακιανάκης: Η Νο 1 απειλή για το επιχειρείν έρχεται από το διαδίκτυο

Κοινό μήνυμα για τις ευκαιρίες ανάπτυξης της οποίες κρύβει το Cyber Risk Insurance έστειλαν χθες στην ασφαλιστική αγορά ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων – ΣΕΜΑ, Κος Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος και ο Αντιστράτηγος ε.α. και ιδρυτής της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., Εμμανουήλ Σφακιανάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου με τίτλο “Meeting the Brokers of a Cyber Secure World”, η οποία σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών του 19ου Διεθνούς Hydra Meeting της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκατοντάδες ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, όλοι οι επικεφαλής των Φορέων και Σωματείων του κλάδου, δημοσιογράφοι και ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων επιχειρήσεων, οι οποίοι εμπιστεύονται την ασφαλιστική και αντασφαλιστική τους κάλυψη στους μεσίτες που είναι Μέλη του ΣΕΜΑ. Το σύνολο των παρευρισκομένων συνεχάρη τη διοίκηση του ΣΕΜΑ για την εξαιρετικά επιτυχή διοργάνωση και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα της.

Ο Κος Ξηρογιαννόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να υποβαθμίσει τον κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων, χαρακτηρίζοντας τις κακόβουλες επιθέσεις ως ένα από τα πλέον φλέγοντα θέματα στον ευρύτερο διεθνή επιχειρηματικό χώρο, ενώ από την πλευρά του ο Κος Σφακιανάκης υπογράμμισε ότι το Cyber Risk Insurance, μετά και την ψήφιση του νέου κοινοτικού Κανονισμού, θα καταστεί αναγκαία κάλυψη σε μια αγορά η οποία για το dataprotectionθα δαπανήσει, μόνο στην Ευρώπη, περί τα 14 δισ. ευρώ.

Απευθυνόμενος στα εκατοντάδες ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση του ΣΕΜΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Κος Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν έναν πολύ σημαντικό κίνδυνο, στον οποίο η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι πλέον εκτεθειμένη και πρέπει να αντιμετωπίσει.

«Ο επαγγελματίας Μεσίτης ασφαλίσεων καλείται για άλλη μια φορά να λειτουργήσει πρωτίστως ως Σύμβουλος του επιχειρηματία πελάτη του» τόνισε ο Κος Ξηρογιαννόπουλος για να προσθέσει ότι «oι επιχειρήσεις, έχουν ανάγκη πρώτον να ενημερωθούν, να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους που προκύπτουν από την ευρύτατη χρήση της τεχνολογίας και την «εξάρτηση» που αυτή δημιουργεί, δεύτερον να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της έκθεσής τους σε αυτούς και, τέλος, να γνωρίσουν τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά, ώστε εμπιστευόμενοι το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα Cyber Risk Insurance, να καλύψουν αποτελεσματικά τη νέα αυτή ασφαλιστική ανάγκη που έχει δημιουργηθεί».

Από την πλευρά του, ο Κος Σφακιανάκης επεσήμανε ότι το Cyber Risk Insurance προσφέρεται για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, στην οποία ελάχιστοι επενδύουν στην εν λόγω κάλυψη. Τόνισε επίσης, ότι η βασικότερη απειλή για το επιχειρείν έρχεται από το διαδίκτυο και έδωσε έμφαση στη σημασία της πραγματογνωμοσύνης που θα πρέπει να διενεργεί ο ασφαλιστής πριν αναλάβει τον κίνδυνο. Υπογραμμίζοντας ο Κος Σφακιανάκης τη σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης κατά των κυβερνοεπιθέσεων, αναφέρθηκε στον πρώην διοικητή του FBI, RobertMueller, ο οποίος έχει δηλώσει ότι υπάρχουν δύο ειδών εταιρείες: αυτές που έχουν δεχθεί επίθεση από χάκερ και αυτές που θα δεχθούν επίθεση στο μέλλον.

Η «ατζέντα» του ΣΕΜΑ

Στο μεταξύ, στη σύντομη τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, Κος Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, αναφέρθηκε στους στόχους και τα οράματα της νέας διοίκησης του Συνδέσμου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια, σύμπνοια, αποτελεσματική συνεργασία, αλλά και για ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του ΣΕΜΑ στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, προκειμένου, όπως είπε, ως φορέας να επιτύχει τους στόχους που έθεσε για:

  • Την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
  • Την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης των ασφαλιζόμενων.
  • Τη δημιουργία υπεραξίας στις υπηρεσίες που προσφέρει ο μεσίτης ασφαλίσεων στους πελάτες του.
  • Την αναβάθμιση του ρόλου του ΣΕΜΑ στην ασφαλιστική αγορά γενικότερα.

«Οι άμεσες προτεραιότητες που έχουμε θέσει αφορούν στη διευθέτηση σειράς σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας, με πρωταρχικό, αυτή τη στιγμή, την ενεργή συμμετοχή μας κατά την διαδικασία εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD στην Ελληνική Νομοθεσία περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης» ανέφερε για να επισημάνει και την περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιξη σχέσεων και συνεργειών με φορείς της αγοράς εντός και εκτός Ελλάδος, όπως των ΕΑΕΕ, ΕΕΑ, ΣΕΒ και BIPAR, τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας για την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και, τέλος, τη δημιουργία ενός Προτύπου Επαγγελματία Μεσίτη Ασφαλίσεων βάσει του οποίου θα πρέπει όλοι να λειτουργούν.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη για μια πιο «εξωστρεφή» πολιτική, με στόχο τη διαρκή παρουσία των μεσιτών ασφαλίσεων στον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο και όχι αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς και για το σκοπό αυτό, όπως είπε, ο ΣΕΜΑ θέλει αρωγούς του όλους τους μεσίτες ασφαλίσεων.

Διαδραστική παρουσίαση

Τη σοβαρότητα των συνεπειών των cyberattacks επεσήμανε και η Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ, Κα Ευγενία Καφφετζή, τις οποίες η αγορά, κατά βάση λόγω άγνοιας, δεν αντιμετωπίζει στην πραγματική τους διάσταση. Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση για το πόσο ευάλωτες είναι οι επιχειρήσεις έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, η Κα Καφφετζή, κάλεσε στο βήμα εκπροσώπους από την ομάδα Cyber Risk της Deloitte, οι οποίοι σε μία διαδραστική παρουσίαση απέδειξαν πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στα δεδομένα μας, όταν υπάρχει κακόβουλη πρόθεση. Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας, σε λιγότερο από 10 λεπτά κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία εθελόντριας από το κοινό, αποδεικνύοντας πως απαιτείται ισχυρή προστασία και η πρόσθετη σιγουριά της ασφάλισης προκειμένου να μην διακινδυνεύσει κάθε εταιρία τη βιωσιμότητά της από κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν επίσης την ευκαιρία να ελέγξουν εάν οι κωδικοί των λογαριασμών της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας έχουν χακαρισθεί. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ένα μικρότερο μεν, αλλά σημαντικό, ποσοστό (36%) κωδικών λογαριασμών e-mails βρίσκονταν στα χέρια, ενδεχομένως κακόβουλων, hackers.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούσαν, συμμετείχαν επίσης σε δημοσκόπηση, απαντώντας στην ερώτηση «πόσο εκτεθειμένοι αισθάνονται στις κυβερνοεπιθέσεις». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 52% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αισθάνονται πολύ εκτεθειμένοι.

Χορηγοί και Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι οι:

Πλατινένιος χορηγός: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Χρυσός Χορηγός:ERGO HELLAS

Αργυροί Χορηγοί: AIG INSURANCE COMPANY, COFACE GREECE, GENERALI HELLAS, INTERAMERICAN GREECE, LLOYD’S OF LONDON GREECE

Χορηγοί: AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, ALLIANZ HELLAS INSURANCE COMPANY, ASSET CONSULTING O.E., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α, ATRADIUS HELLENIC BRANCH, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., COMERGON S.A. GREECE, CROMAR INSURANCE BROKERS LTD, DELOITTE GREECE, ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.,ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., FCG FAIR CONSULTING GROUP GREECE, GLOBALIS A.E., GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ICAP GROUP S.A., IN-CON O.E., INTERASCO Α.Ε.Γ.Α., KPMG GREECE, METLIFE A.E.A.Z., ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, Ι. Γ. ΜΟΛΙΔΑΣ Ε.Π.Ε., ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ A.E., ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., PK DATA M.E.Π.Ε., PRIME INSURANCE COMPANY, SAMSUNG S.A., SQLEARN, TEXNΟΓΚΡΟΥΠ ΕΠΕ.

Χορηγός Επικοινωνίας: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Χορηγός Διαδικτυακής Επικοινωνίας: www.naftemporiki.gr

Υποστηρικτές επικοινωνίας: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING, ASFALISINET, ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, INSURANCE DAILY NEWS, INSURANCE-EEA, INSURANCEFORUM, INSURANCE INNOVATION, INSURANCE WORLD, WWW.INSURANCEWORLD.GR, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, UNDERWRITER.GR.

Χορηγός ταχυδρομικών υπηρεσιών: SPEEDEX

Read More
arrow_upward