Με σχετική της εγκύκλιο, η Τράπεζα της Ελλάδος / Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης καλεί τις τράπεζες να συμμορφωθούν με την νομοθεσία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι οφείλουν να τηρούν την αρχή της καλής πίστης κατά τις συναλλαγές τους  με τους ασφαλιζόμενους / δανειολήπτες για την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων.

Από την παρέμβαση της ΔΕΙΑ, καθίσταται σαφές προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα ότι:

  •  Ο δανειολήπτης διατηρεί ακέραιο το συμβατικό του δικαίωμα να συνεργάζεται με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του και να προσκομίζει ασφαλιστήριο της επιλογής του, το οποίο εφόσον πληροί τις καλύψεις που ορίζονται από την δανειακή του σύμβαση θα πρέπει να γίνεται δεκτό από την Τράπεζα χωρίς καμία καθυστέρηση.
  • Η δανειακή σύμβαση δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον δανειολήπτη να ασφαλιστεί στην συνεργαζόμενη με την Τράπεζα ασφαλιστική εταιρία και επιπλέον απαγορεύεται η οποιαδήποτε παραπομπή του δανειολήπτη σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή συνεργαζόμενο με αυτήν.
  • Οι Τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως και προφορικώς τους δανειολήπτες σχετικά με την ιδιότητά τους και να αποφεύγουν κάθε μορφή παραπλανητικής πώλησης προς αυτούς. 

Η ενέργεια αυτή τις ΔΕΙΑ δικαιώνει τις διαρκείς προσπάθειες των διαμεσολαβούντων, μέσω των συλλογικών τους οργάνων, για την καθιέρωση υγιών όρων ανταγωνισμού στην ασφαλιστική αγορά και την προστασία του ασφαλιζόμενου από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο 462/2013